Utflykter till natur och kultur med lokaltrafik

Många sevärda kulturmiljöer och naturreservat i länet kan nås buss eller båt, här kommer ett urval av dessa. Tidtabeller och linjer ändras, se därför till att ta reda på rätt information hos Länstrafiken med flera när du planerar din utflykt.

Naturreservat

Här nedan listas några områden som du lätt tar dig till med lokaltrafik.

Järleån

I Järleån finns mäktiga forsar som är som störst och vattenrikast efter att snön smält om våren. Runt ån finns ett varierat landskap med lövskogar och betesmarker. Här är floran och fågelsången rik på våren och försommaren. Länstrafikens buss 406 och 420 stannar vid hållplatserna Bondebyn och Övre Järle i naturreservatets östra kant.

Läs mer om Järleån

Kvismaren

Våtmarkerna i Kvismaren myllrar av liv under våren och sommaren. Tidigt på våren rastar mängder av fåglar som är på väg norrut efter att ha tillbringat vintern på sydligare breddgrader. De första varma dagarna och en bit in på våren kryper också snokar och huggormar fram ur sina vintergömmor vid Öby kulle. Länstrafikens buss 824 går från Örebro till Norrbyås, strax norr om naturreservatet.

Läs mer om Kvismaren

Latorpsängarna

Latorpsängarna är kanske mest kända för sina guckuskor som blommar i månadsskiftet maj-juni. Naturreservatet är dock väl värt ett besök även resten av sommaren. Här finns en rik flora både i torra ängar och i lummig lövskog. Blomsterrikedomen gör också att det finns gott om fjärilar och andra insekter. I reservatets närhet finns Beate Christinegruvan med spännande miljöer och historik. Länstrafikens buss 506 stannar strax utanför reservatet, vid hållplats Gjuthuset.

Läs mer om Latorpsängarna

Norra Vätterns skärgård

I norra delen av Vättern finns en unik sötvattensskärgård med havskänsla mitt i landet. Några dagar varje sommar kan du åka båt från Askersund till Grönön i naturreservatet. Det går också båtturer i skärgården. Kontakta Askersunds skärgårdstrafik för tidtabeller till Norra Vätterns skärgård och Grönön. Småbåtshamnar finns i Bastedalen, Grönebacke och Olshammar samt i centrala Askersund.

Läs mer om Norra Vätterns skärgård

Olles hage

Olles hage är en liten pärla till naturreservat, alldeles i utkanten av Askers samhälle. Här finns en tät och frodig lövskog med massor av fåglar, ymnig växtlighet, naturstig och rastplats. Under våren blommar blåsippor och vitsippor rikligt. Olles hage ligger i östra kanten Askers samhälle. Länstrafikens buss 840 stannar vid hållplatserna Askers byväg och Askers kapell, alldeles nära reservatet.

Läs mer om Olles hage

Skärmarbodabergens

Skärmarbodabergen är en spännande plats med unik geologi. Ge dig ut på upptäcktsfärd bland blockgrottor, bergbranter, sprickdalar och lavrika hällar – det här är ett riktigt äventyrsland! Inlandsis och smältvatten har format landskapet - slipat hällarna och lämnat flyttblock och strandvallar efter sig. Här finns också uråldriga tallskogar med en stor mångfald av svampar, mossor och insekter. En ljudguide finns i området och berättar om landskapet omkring dig. Länstrafikens bussar 300, 401 och 490 stannar vid hållplats Skärmarboda strax utanför naturreservatet samt 401, 406, 420 och 490 vid hållplats Lilla mon strax norr om reservatet.

Läs mer om Skärmarbodabergen

Sveafallen

Sveafallen bjuder på en mycket spännande geologisk historia. Här hade troligen Ancylussjön ett av sina utlopp till västerhavet, vid slutet av den senaste istiden. I dag är området skogbevuxet, men man kan se spår av isavsmältning och stora vattenflöden i form av bland annat jättegrytor och flyttblock. Det är fascinerande att vandra eller klättra runt bland dessa storslagna minnen från långt tillbaka och försöka föreställa sig de stora krafter som en gång bildade dem. Länstrafikens buss 502 och 593 stannar strax norr om reservatet, vid hållplats Sveafallen.

Läs mer om Sveafallen

Sörön

Sörön är en underbar plats att vistas på när löven spricker ut och fåglarna kommit tillbaka och börjar sjunga efter att ha varit borta hela vintern. Floran är rik och på våren och försommaren hittar man t.ex. vårärt och vätteros i mattor av blåsippor och vitsippor. Länstrafikens buss 824 går från Örebro till Norrbyås, nordväst om reservatet. Från Norrbyås är det 2-3 km vandring genom Kvismaredalen till Sörön.

Läs mer om Sörön

Tåsta

I naturreservatet Tåsta gör den kalkrika marken sig tydligt påmind. Här hittar du många kräsna växter och svampar som trivs i kalkrika marker. Några av de svampar du kan hitta är violgubbe, bullspindling, raggtaggsvamp och sammetstaggsvamp, men det brukar också vara gott om kantareller och andra ätliga svampar. Den kalkrika berggrunden har även lockat till sig människor. I reservatet finns flera marmorbrott som numera är populära vattenhål för den större vattensalamandern, men på hösten gömmer sig salamandrarna under stock och sten på land. Länstrafikens buss 324 stannar strax väster om reservatet, vid hållplatserna Hagaby skola eller Backa.

Läs mer om Tåsta

Kulturmiljöer

Här nedan listas några områden som du lätt tar dig till med lokaltrafik.

Karlslund

Karlslund är ett kommunalt kulturreservat med en rik och varierad kulturmiljö. Svartån utgör den livgivande pulsådern – många växter och djur trivs i det omväxlande vattenlandskapet. Närheten till vattnet har även präglat bebyggelsen, med spår av verksamheter kopplade till vattenkraften. Från centrala Örebro går det bra att cykla till Karlslund, det finns cykelled som följer Svartån. Det går också bra att ta busslinje 7 mot Björkhaga, som stannar vid hållplats Karlslunds herrgård.

Kulturreservatet Karlslund

Hästhagen

Granbergsdals hytta

Granbergsdals hytta är skyddad som byggnadsminne och är ett välbevarat exempel på den typ av hyttanläggning som var vanlig i länet från 1600-talet fram till 1800-talets slut. Hyttan fick sitt nuvarande 1907 och anläggningen var i drift fram till 1925. I länet har sedan medeltiden funnits omkring 300 hyttor, Granbergsdal är den enda som är bevarad i Karlskogabygden. Från Karlskoga går busslinje 533 mot Kedjeåsen, som stannar vid hållplats Granbergsdal. Från Örebro går linje 500 mot Karlskoga med byte vid hållplats Rosendal (Karlskoga) till linje 533.

Granbergsdals hytta

Ullavi klint

Ullavi klint är en av länets 34 fornborgar. Vid fornborgen Ullavi klint stupar berget brant ner mot Närkeslätten och utsikten från fornborgen är storslagen. Fornborgen ligger i naturreservatet Ullavi klint. Från Örebro går busslinje 521 mot Klockhammar. Från hållplats Klockhammar är det därefter ca 1,6 km att gå till fornborgen.

Fornborgen Ullavi klint

Naturreservatet Ullavi klint

Kopparberg

Centrala Kopparberg är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. Här finns flera spännande byggnader som berättar om ortens historia, ett exempel är tingshuset som även är skyddat som byggnadsminne. På 1600-talet hittades kopparfyndigheter på platsen och därefter har gruvnäring bedrivits fram till mitten på 1970-talet. Kopparberg har ett historiskt centrum som berättar om ortens tillkomst och utveckling som starkt präglats av gruvnäringen. Från Örebro går tåg 8176 mot Gävle som stannar vid Kopparberg station.

Tingshuset i Kopparberg

Nora

Nora Ervalla järnväg är skyddad som byggnadsminne och var Sveriges första järnvägssträcka med allmäntrafik, i bruk sedan 1856. Persontrafiken lades ner 1966 och under 1970-talet revs delar av järnvägssträckan. Idag trafikeras delar av den ursprungliga sträckan med veterantåg. Centrala Nora har småskalig trästadsbebyggelse med en rutnätsplan från 1600-talet och är ett område av riksintresse för kulturmiljövården. I centrala Nora finns även byggnadsminnet Göthlinska gården. Från Örebro går busslinje 401 och 402 som stannar vid Nora station. Från Karlskoga är det buss 403 och från Lindesberg buss 406 och 420 samt från Hällefors buss 402, 420 och 490.

Nora Ervalla järnväg

Göthlinska gården

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss