Heden

Tallar på hedmark.

I Hedens fornvårdsområde samsas intressanta spår av vår historia under olika tider. Några av dem lämnade människor efter sig för tusentals år sedan. Andra är bara några hundra år gamla.

En tidig boplats med gott om mat

Området vid Heden där vi idag hittar fornlämningar började troligen nyttjas för omkring 3500–4 000 år sedan, då myrkanterna i området var en havsstrand. Människorna här fångade säl och sjöfågel och fiskade i havet. De jagade också älg och ren i de omgivande skogarna. Det var troligen under denna tid som de byggde hyddorna vi här kan se spår av idag. Inom fornvårdsområdet, men även på de högre liggande strand­vallarna, finns flera lämningar efter eldstäder, redskapstillverkning och mathållning - skörbrända stenar, stenflisor som slagits av och brända ben. Fångstgropssystemen anlades troligen senare, efter landhöjningen, då naturen troligen såg ut mera som idag.

Bönder tillverkade kol till järnbruken

På området finns också lämningar efter en kolmila och en kolarkoja. Sannolikt är de uppförda på 1700- eller 1800-talet, eftersom tre järnbruk från denna perioden ligger i närheten: Melderstein, Avafors och Vitåfors. Deras masugnar och smedjor förbrukade mycket kol. I skogarna runtomkring kolade därför bönderna för att sälja till bruken. Eftersom kolmilan krävde ständig passning dygnet runt byggde sig kolarna en enkel koja för övernattning intill sin mila.

Besök Hedens fornvårdsområde

Vid de gamla militärförråden du når via vägen finns en parkeringsplats och en informationstavla. Du har god hjälp vid besöket av vår vägledande folder som du kan ladda ned här intill. Fornvårdsområdet ligger på en torr tallhed mellan större myrstråk. På marken växer ljung, bärris, lav och mossa. Längs myrarna är det gott om lövsly och björk.

I områdets östra del finns mycket gamla lämningar av en boplats med boplatsgropar. Av hyddorna syns spåren som ovala försänkningar med en jordvall runt om. Vissa boplatsgropar kan ha använts för förvaring eller matberedning. De små jordvallarna har bildats av det uppgrävda materialet. I området finns också ett mindre fångstgrops­system med 7 fångstgropar, som använts vid jakt på älg och vildren. Fångstgrop-systemet ligger i öst-västlig riktning mellan myrområdena.

I centrum av området finns lämningar efter den kolmila och kolarkoja som sannolikt är ett par hundra år gamla.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Text

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Kommun: Luleå

Ålder: cirka 1500 f.Kr - 1800-talet

Skyddsform: fornvårdsområde

Markägare: privat

Hitta hit

Vid väg 760 tar man av åt nordöst mot byn Heden. Här finns en vit sevärdhetsskylt med texten ”Fornlämningar”.

Kontakt

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss