Aktuella varningsmeddelanden i Norrbottens länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Degerfors bruk

Hus vid vattendrag med grönska

Vattnet i Jävreån leddes i en stenlagd ränna till manufakturens smedja och såg.

Vid Jävreån kan du se fornlämningar efter ett brukssamhälle på båda sidor om ån, i ängsmarken bland björkar, mellan bäcken och kvarnen. Här finns husgrunder, spridda grundstenar och fundament från tidigare byggnader - smedjan, sågen och kvarnen. 

Historik

Under 1700-talets slut fick handlaren och rådmannen Johan Degerman tillstånd att anlägga en blästerugn för myrmalm och en smedja med hammare i Jävre by. Vattnet i Jävreån lämpade sig för att mekaniskt driva en såg och en smedja. Tillstånd till sågverk fanns redan. Så småningom lät Degerman bygga om manufakturverket för att istället smida stångjärn av tackjärn från Bergslagen. Smedjan producerade framför allt verktyg som spett, spadar, yxor och spik, så kallat svartsmide. Bruket tillverkade också en typ av plogar som kallades "Degerforsvältar".

Ett samhälle växte fram runt bruket

Runt bruket växte ett litet samhälle upp, med herrgård och omgivande ekonomibyggnader, arbetarbostäder, förråd och en handelsbod. Arbetarna fick sin lön som ”uppskriven i motbok” en slags handelskredit i handelsboden. Verksamheten fick så småningom ekonomiska problem. Bruket gick i konkurs 1887, brukets smedja revs och sågen övertogs av byamännen. En del av byggnaderna flyttades till det Degermanska familjens nybyggda ångsågverk på Sandholmen.

Vad vi ser på platsen idag

I mitten av bäcken finns en stenlagd fåra för vattenledning och spridda förekomster av järnslagg. Av den gamla bruksmiljön återstår idag herrgården med sina ekonomibyggnader, den gamla brukskanalen, resterna från smedjan, samt en rödmålad byggnad från 1860. Den var från början ett sågverk men byggdes om till vinkelsåg och kvarn. Numera finns Jävre hembygdsförenings lokaler i huset. I området finns också informationsskyltar som berättar om brukets verksamhet och historia.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Eldning får inte ske inom fornlämningsområdet förutom på anvisad plats.

Markingrepp som kan skada, rubba eller förändra fornlämningar får inte ske utan att tillstånd har sökts hos Länsstyrelsen.

Kemiska preparat får inte användas utan särskilt tillstånd hos Länsstyrelsen.

Fornvårdsmiljön omfattas av bestämmelserna i kulturmiljölagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats
  • Ikon förTillgänglighet Tillgänglighet

Fakta

Tillgänglighet: delvis barnvagns- och rullstolsvänligt eftersom det finns ramper och broar i området, marken utanför ramperna kan däremot vara lite ojämn.

Vintervänlighet: ingen av fornvårdsmiljöerna är lämpliga att besökas då det ligger snö på marken. Underhåll sker endast under barmarkssäsong.

Beteckning: Fornvårdsmiljö Degerfors nr 2

Fastighet: Jävre 3:45, Jävre 24:1, Jävre samfällighet

Kommun: Piteå

Ålder: 1797—1893

Skyddsform: Fornlämningsområde

Markägare: Piteå kommun och Jävre byamäns samfällighetsförening

Hitta hit

Degerfors bruk ligger 2 mil söder om Piteå i centrala Jävre by, intill Jävrebäcken. Vid väg 936 finns en vägskylt. Området syns från vägen och ligger intill kvarnen.

Kontakt

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Lotta Finstorp

Besöksadress

Stationsgatan 5, Luleå eller Industrivägen 10, Jokkmokk

Postadress

971 86 Luleå eller Box 105, 962 23 Jokkmokk

Organisationsnummer

202100-2478

Följ oss