Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken i ÖP

Göl i Råbyskogen.

Områden som i sin helhet är av riksintresse

Riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken är områden med stora natur- och kulturvärden. Dessa områden är utpekade av riksdagen och anges med geografiska namn direkt i lagtexten. Områdena är grovt angivna i lagstiftningen med ortsnamn som är lokaliserande. Den närmare avgränsningen sker i samband med planläggning enligt plan- och bygglagen. Exploateringsföretag och andra åtgärder i miljön får endast komma till stånd om det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

Riksintresse 4 kap. miljöbalken, Länsstyrelsen i Jönköpings läns publika Webbkarta Länk till annan webbplats.

Området är i sin helhet av riksintresse med hänsyn till de natur- och kulturvärden som
finns i områdena. Inom detta område ska turismens och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid bedömning av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.

Utpekandet innebär att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras inom detta område.

Utpekandet innebär att vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål inte får utföras inom detta område.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden som skapades inom EU och vars syfte är att värna om naturtyper, fåglar, arter och livsmiljöer samt vissa arter som EU-länderna har kommit överens om är av gemensamt intresse. Dessa områden utses med stöd av EU: s fågeldirektiv och habitatsdirektiv och regleras i svensk lagstiftning genom 7 kap. 27, 28 §§ miljöbalken.

Natura 2000-områden omfattas av riksintresse enligt 4 kap. 8 § miljöbalken. Det innebär att dessa områden har samma bevarandestatus som övriga riksintressen.

I Jönköpings län finns 196 Natura 2000-områden och för respektive område finns bevarandeplaner som uppdateras löpande.

Att tänka på

  • För samtliga områden ovan är det särskilt angeläget att översiktsplanen redovisar hur värdena långsiktigt kan tas tillvara och utvecklas.
  • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen.
  • Riksintressena kan tillgodoses genom att utforma översiktsplanen med hänsyn till riksintressenas värden samt genom riktlinjer för efterföljande planering och beslut.

Vättern med öar och strandområden

  • Fragmentisering av landskapet samt bebyggelse och anläggningar med stor visuell omgivningspåverkan ska undvikas.
  • Ändrad markanvändning och väsentlig förändring av pågående markanvändning behöver lämplighetsbedömas i ett större sammanhang. Kumulativa effekter måste bedömas, även mellankommunalt.

Natura 2000

  • För Natura 2000-områden krävs det också tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett sådant område. Det är Länsstyrelsen som beslutar om tillstånd.
  • Det är viktigt att det tidigt i planeringen görs bedömningar av vad den planerade markanvändningen kan komma att innebära. Detta gäller särskilt med hänsyn till Habitatsdirektivets krav om att bedömningen också ska omfatta hur den planerade verksamheten i kombination med andra planer och projekt kan innebära konsekvenser för ett Natura 2000-område.
  • Även för verksamheter och åtgärder som planeras utanför ett Natura 2000-område kan det krävas tillstånd om verksamheten på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett Natura 2000-område.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss