Länsstyrelsens ingripandegrunder i översiktsplanering

Gammal kvarn vid vattendrag med stenmur.

Statliga intressen i den kommunala översiktsplaneringen

Länsstyrelsens uppdrag i den kommunala översiktsplaneringen regleras genom plan- och bygglagen (2010:900). Länsstyrelsens främsta roll är att representera staten. Detta sker framförallt genom att samordna och ta tillvara statliga intressen i planprocessen.

Länsstyrelsen kan överpröva en kommuns beslut om mark- och vattenanvändningen i den efterföljande detaljplaneringen utifrån vissa statliga intressen. Länsstyrelsen har därför ett särskilt ansvar att granska översiktsplanen utifrån dessa intressen. Det ska i Länsstyrelsens granskningsyttrande över kommunens översiktsplan framgå hur planförslaget förhåller sig till följande intressen, även kallade ingripandegrunder:

  • riksintressen,
  • miljökvalitetsnormer,
  • landsbygdsområden i strandnära läge (LIS),
  • mellankommunala frågor och
  • hälsa, säkerhet och risken för olyckor, översvämning och erosion.

Läs mer om respektive ingripandegrund i flikarna till vänster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss