Riksintresse energiändamål i ÖP

Vindkraftverk i skogsområde.

Områden lämpliga för energiproduktion och energidistribution

Energimyndigheten ansvarar för att peka ut områden som är av riksintresse för energiproduktion och energidistribution. Dessa områden ska vara särskilt lämpliga för energidistribution och energiproduktion sett ur ett nationellt perspektiv.

Energiproduktion

Riksintresse energiproduktion handlar om lämpliga områden för storskaliga anläggningar som är nationellt intressanta eller som behövs i områden där energikonsumtionen är stor. Idag finns utpekade riksintresseanspråk för vindbruksanläggningar och kraftvärmeanläggningar. I Jönköpings län finns enbart riksintressen för vindbruk.

Vindbruk

Riksintressen för vindbruk anges för att de har särskilt goda förutsättningar för vindbruk ur ett nationellt perspektiv, för att de behövs för viktiga eller nödvändiga funktioner i samhället och/eller för en landsdels behov av viss energiproduktion.

Den senaste uppdateringen av riksintresseområdena gjordes år 2013, med ett tilläggsbeslut år 2015 för några mindre områden. Tilläggsbeslutet berör inte Jönköpings län.

I Jönköpings län finns sju utpekade riksintresseområden för vindbruk. De kommuner som berörs är Jönköping, Nässjö, Gnosjö, Vetlanda och Värnamo.

Riksintresse vindbruk, Länsstyrelsen i Jönköpings läns publika Webbkarta Länk till annan webbplats.

Energidistribution

Riksintressebestämmelser för energidistribution kan tillämpas på områden för anläggningar som är del i större sammanhängande system för energidistribution av nationellt intresse.

Jönköpings län berörs inte av riksintresse för energidistribution i nuläget.

Att tänka på

  • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
  • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen.
  • Översiktsplanen bör utformas med hänsyn till riksintressets värde så att användningen av området för vindbruksändamål i framtiden inte påtaligt försvåras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss