Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram till kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen. Vi ger också råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden.

I kommunens planering för mark- och vattenanvändning bidrar Länsstyrelsen med rådgivning och planeringsunderlag i tidiga planskeden. Vi bevakar också att statliga intressen tas om hand senare i planeringsprocessen. Statliga intressen kan gälla bland annat:

  • natur- och kulturvärden
  • infrastrukturen
  • militära
  • vatten

Samlat underlag i planeringskatalogen

Planeringsunderlagen finns samlade i Planeringskatalogen. Här kan du som arbetar med fysisk samhällsplanering på kommun eller myndighet hitta underlag som rapporter, vägledningar, geodata och karttjänster.

Riksintressen

Riksintressen är områden som är skyddade eftersom de är viktiga ur ett nationellt perspektiv, det kan till exempel vara områden med höga natur- och kulturvärden. Riksintressena är skyddade mot åtgärder som innebär påtaglig skada eller försvårar möjligheten att nyttja intresset.

Du hittar information om riksintressen i Planeringskatalogen.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och för att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar också hur bostadsmarknaden ser ut i länet.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen vägleder, ger rekommendationer och tar fram underlag om klimatanpassningar som stöd i samhällsplaneringsprocessen.

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger byggnadsnämnder råd och stöd och tillhandahåller kunskapsunderlag för tillsynen. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Riksintressen för kulturmiljövård

Områden som har särskilt höga kulturmiljökvaliteter kallas riksintressen för kulturmiljövård. Riksantikvarieämbetet är ansvarig myndighet för utpekandet av dessa. Ofta finns både fornlämningar och byggnader i dessa miljöer. De är länets kulturpärlor och ur ett riks- och länsperspektiv värdefulla att bevara.

Länets kommuner och länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för riksintressena vilket bland annat innebär att kommunerna i sin planering ska visa hur områdena skyddas.
I Jönköpings län finns nästan 90 riksintressen för kulturmiljövård.

Områdenas läge och utbredning

Riksintressen för kulturmiljövård Länk till annan webbplats.

Här beskrivs ett urval utifrån kommun. För mer information om respektive riksintresse kontakta Kulturmiljöenheten.

Haurida, Åsens by, sockencentrum med välbevarad bymiljö och en typisk nordsmåländsk jordbruksmiljö med välbevarad bebyggelse från 1800-talet. Åsens by är även kulturreservat.

Åsens by

Hullaryd, bygdecentrum och tidigare tingsplats med bevarad 1800-talskaraktär.

Stjärneborg, Herrestad, herrgårdslandskap med två unika sentida monumentala slottsbyggen; Stjärneborg och Hollandshus.

Askerydsvägen och Skiverstad, en 200 år gammal häradsväg och viktig förbindelselänk mellan Askeryd och Eksjö.

Ränneslätt, exercisfält med tradition som militär samlingsplats sedan 1400-talet.

Eksjö stad, en av landets bäst bevarade småstadsmiljöer som speglar byggande från 1500-talets slut till 1900-talets tidigare del.

Fågelhult och Åsa, två byar där den första är en radby från slutet av 1700-talet. 

Näs, radby skapad genom 1700-talets hemmansklyvning. Tre gårdar är bevarade. I odlingslandskapet finns storrösen och odlingsrösen.

Hässelby sanatorium, uppförd 1901 med pengar ur Oscar IIs jubileumsfond och den bäst bevarade av ursprungligen tre i landet.

Villstad, sockencentrum med fornlämningar och välbevarad bebyggelse från 1700- och 1800-talet.

Finnvedens folkland, rik fornlämningsbygd med lämningar från stenålder till yngre järnålder. Flera av byarna har mycket välbehållen 1800-talsbebyggelse.

Töllstorp, miljö som är representativ för Gnosjöbygdens tidiga småindustri.

Taberg, unikt malmberg med central betydelse för Smålands bergshantering under 1600- till 1800-talet. I området framställdes järn redan under förhistorisk tid.

Järstorp, herrgårdslandskap kring Järstorps med säterier och stora gårdar från olika tidsepoker och i olika byggnadsstilar.

Eklundshov från 1928, länets bäst bevarade koloniområde.

Huskvarna, industrimiljö som i bebyggelse och planering speglar industriutvecklingen i landet sedan 1600-talet.

Skärstaddalen, herrgårdslandskap i länets bördigaste och tidigast uppodlade jordbruksbygd. Området har varierad och värdefull bebyggelse från olika tider.

Visingsö, centralbygd från förhistorisk tid och tidig medeltid. Hade en unik ställning under det svenska rikets framväxt och som stormaktstida kärnområde för Per Brahes den yngres grevskap.

Röttle, Västanå kvarnby med medeltida anor och tidiga industriella lämningar från tiden under Visingsborgs grevskap.

Gränna, Uppgränna, speglar den förindustriella småstadens liv och var Sveriges enda stadsbildning med grevliga privilegier. Odlingslandskap norr därom har talrika minnen från Visingsborgs grevskap.

Östra Höreda, landskapet i området kring Höreda är mycket omväxlande och kuperat. Här finns branta grusåsar, så kallade getryggar som höjer sig tvärt upp till omgivande hagar och fält.

Norra Sandsjö, sockencentrum med 1100-talskyrka och herrgårdslandskap. Ett av länets största områden med fossil åkermark.

Äsperyd, fornlämningsområde och by med byggnader från 1800-talet. Till byn hör garveri, kvarn, såg och missionshus.

Fagertofta, odlingslandskap med lämningar främst från äldre järnålder.

Flisby, sockencentrum från 1800-talet med medeltida kyrkoruin och yngre järnåldersgravfält.

Sunneränga, splittrad by i odlingslandskap med välbevarad bebyggelse från 1800-talet. Här finns också fornlämningar och en förhistorisk vägsträckning.

Gamla Hjälmseryd, sockencentrum med 1100-tals kyrka och betydelsefull plats under medeltiden. Bebyggelsen från 1700- och 1800-talet är välbevarad.

Norra Ljunga, sockencentrum med välbevarad 1100-talskyrka och bostadshus från 1800-talets senare hälft och 1900-talets början. Här finns även ett järnåldersgravfält.

Komstad, före detta häradscentrum för västra härad.

Eksjöhovgård, herrgårdsmiljö med ruiner av ett av länets mest storslagna medeltida herresäten.

Kappetorp, marknadsplats och stora fornlämningsområden.

Botorp, herrgård i klassicistisk stil som är mycket karakteristisk för det tidiga 1800-talets byggnadsideal.

Säbydalen, herrgårdslandskap med bebyggelse från olika tidsepoker och Säby kyrkby med en märklig romansk kyrka.

Tranås, centrum för handel och industriella verksamheter, utvecklades tack vare järnvägen och fick stadsrättigheter 1919.

Näsby, herrgårdslandskap med tre välbevarade herrgårdar från 1800-talet och Hultaby slottsruin från 1200-talet.

Byestad, fornlämningsområde från yngre järnåldern med två av Smålands största gravfält.

Skirö, odlingslandskap med säteri från tidigt 1800-tal och ödekyrka från 1200-talet.

Repperda, by med inägomark som präglas av länets mäktigaste stenmurar, upp till fem meter breda. Här finns även gravfält från yngre järnåldern och en runsten.

Ädelfors, gruv- och bruksmiljö med lämningar efter Sydsveriges enda guldgruva.

Häradsö by, med för länet representativt och välbevarat byggnadsbestånd. Byggnadsskickets förändring kan följas från 1850-talet till tidigt 1900-tal.

Fryebo, en tät by som undgått 1800-talets skiftessprängning.

Skillingarydslägren, militär övnings- och lägerplats med intressanta lägerbyggnader.

Åminne, Källunda, herrgårdsmiljö med gårdar från skilda tidsepoker, ruiner av gamla Åminne bruk och fornlämningar.

Nästa, Kärda, rika fornlämningar från brons- och järnålder och ett sockencentrum med 1800-tals bebyggelse.

Nya Åminne, bruksmiljö med länets enda välbevarade järnbruk från 1900-talets början.

Getaryggarna, getryggsås med gammal väg på åskrönet, byar med trähusbebyggelse från 1800-talet och herrgårdsmiljö. '

Rydaholm, centralort med 1700-tals kyrka som har ett medeltida försvarstorn från 1100-talet. Välbevarad 1800-tals bebyggelse och fornlämningar.

Nydala kloster, klostermiljö med ruiner från 1100-talet, Sveriges, jämte Alvastra och Roma, äldsta cistercienskloster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4, Jönköping

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss