Riksintresse naturvård i ÖP

Stenbro över Nissan.

Områden med särskilda naturvärden

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ange områden av riksintresse för naturvården inom sina respektive ansvarsområden. Områden av riksintresse för naturvård ska representera huvuddragen i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen ur ett nationellt perspektiv.

Naturvårdsverket gav 2005 ut en handbok om tillämpningen av miljöbalkens hushållningsbestämmelser (områden av riksintresse) när det gäller naturvård och friluftsliv. Handboken rymmer också allmänna råd för bedömningen av "påtaglig skada" – ett centralt, men ibland svårbedömt begrepp. Handboken hittas via länken till Planeringskatalogen nedan.

I Jönköpings län finns 143 områden av riksintresse för naturvården. Exempel på riksintressen i länet är våtmarker, sjöar, vattendrag, geologiskt intressanta naturmiljöer och odlingslandskap.

Riksintresse naturvård, Länsstyrelsen i Jönköpings läns publika Webbkarta Länk till annan webbplats.

Att tänka på

  • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
  • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen.
  • Kommunen bör i översiktsplanen belysa vilka värden och kvaliteter som finns i riksintressena så att kommunen kan ta tillvara och/eller förstärka dessa i efterföljande planering.
  • Om något riksintresse direkt påverkas av översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning ska kommunen ange detta och föra ett resonemang kring hur påverkan kan förhindras eller minimeras utifrån de beskrivningar som finns av respektive riksintresse.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss