Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) i översiktsplanen

Stuga med sjöbodar vid vattnet.

Områden för att långsiktigt stimulera den lokala utvecklingen på landsbygden

Sveriges stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Strandskyddet finns till för att
bevara stränderna som tillgång för allmänhetens friluftsliv och för att de är biologiskt värdefulla. År 1975 infördes ett generellt strandskydd på 100 meter gällande alla sjöar och vattendrag i Sverige. I Jönköpings län beslutade dock Länsstyrelsen samma år om undantag för vissa mindre vattendrag och sjöar.

Utöver det generella strandskyddet kan länsstyrelsen besluta om ett utvidgat strandskydd på
upp till 300 meter. I Jönköpings län råder utvidgat strandskydd längs 15 sjöar enligt Länsstyrelsens beslut den 24 november 2014.

Kommunen ansvarar för att besluta om dispenser från strandskyddsreglerna och att upphäva strandskydd i detaljplan. Länsstyrelsen tar motsvarande beslut inom skyddade områden såsom naturreservat och Natura 2000-områden.

Enligt strandskyddsbestämmelserna i 7 kap. 13-18 §§ miljöbalken kan kommunen i översiktsplanen peka ut landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge, så kallade LIS-områden. Syftet med bestämmelsen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång på strandområden och där viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.

Om kommunen och länsstyrelsen inte är överens om ett LIS-område ska det framgå av den antagna planen samt av länsstyrelsens granskningsyttrande.

Mer om strandskyddet på lansstyrelsen.se

Att tänka på

  • Ett LIS-område ska motiveras med den samhällsekonomiska och sociala vinst som förväntas av att bebyggelse eller verksamheter tillkommer inom strandskyddsområde.
  • Utpekandet ska grundas på en kartläggning av kommunens strandområden och de värden, såsom natur och friluftsliv med mera, som kan finnas där.
  • De områden som anges i översiktsplanen ska vara lämpliga utifrån övriga planeringsaspekter, till exempel med hänsyn till möjligheten att anordna vatten och avlopp, att jordbruksmark inte ska tas i anspråk om exploatering kan ske på annan
    plats samt utifrån risk för översvämning, ras och skred.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss