Hälsa och säkerhet i översiktsplanen

Översvämmad gata vid ett övergångsställe. 

Hälsa, säkerhet och risken för olyckor, översvämning eller erosion

De övergripande övervägandena för lokalisering av ny bebyggelse görs i översiktsplanen. Översiktsplanen är därför viktig i arbetet med att hantera olika typer av riskfaktorer i en kommun.

Att beakta risker i ett tidigt skede bidrar till en hållbar samhällsutveckling. I översiktsplanen är det bra att ha en bred syn på risker och att inventera vilka riskobjekt som kan påverka omgivningen. Exempel på riskobjekt är skredriskområden, översvämningsområden, transportleder för farligt gods och industrianläggningar. Kommunen bör redovisa hur man avser att hantera dessa risker, det vill säga om riskerna kan accepteras eller om man avser att vidta förebyggande eller andra riskreducerande åtgärder. Räddningstjänsten har god kunskap om olycksrisker. Denna kunskap är värdefull i arbetet med fysisk planering.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss