Riksintresse vattenförsörjning i ÖP

Händer som håller i ett glas med vatten.

Områden med anläggningar för vattenförsörjning

En väl fungerande vattenförsörjning är avgörande för vårt samhälle. Dricksvattenförsörjningen kan ske från privata brunnar, ytvattentäkter i sjöar och grundvattentäkter. Havs- och vattenmyndigheten beslutar om vilka dricksvattenkällor som är av en sådan strategisk vikt att de ska klassas som riksintresse.

I länet är Jönköpings dricksvattenanläggningar utpekat som ett riksintresse. Riksintresset innefattar anläggningarna Häggebergs vattenverk och Brunstorps vattenverk.

Att tänka på

  • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
  • Av säkerhetsskäl kan inte områden av riksintresse för vattenförsörjning redovisas öppet. Riksintresset och dess värde kan ändå redovisas i text.
  • Om riksintresset direkt påverkas av översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning ska kommunen ange detta och föra ett resonemang kring hur påverkan kan förhindras eller minimeras utifrån de beskrivningar som finns av riksintresset.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss