ÖP-plattform

Länsstyrelsehuset i Jönköpings län,

Samlad rådgivning om statliga och allmänna intressen i Jönköpings län

Välkommen till Länsstyrelsen i Jönköpings läns ÖP-plattform! Denna plattform ersätter Länsstyrelsens tidigare rapporter "En aktuell ÖP" och "Statliga och mellankommunala intressen i Jönköpings län".

Med denna ÖP-plattform vill Länsstyrelsen i Jönköpings län bidra till ökad förståelse och kunskap med syfte att underlätta för översiktsplanering i vårt län. Plattformen kompletterar PBL Kunskapsbanken som tillhandahålls av Boverket.

PBL Kunskapsbanken, Boverket.se Länk till annan webbplats.

På plattformen finns, utöver Länsstyrelsens samlade rådgivning för översiktsplanering, även ingången till ÖP-nätverket, se flik till vänster på sidan.

Plattformen kommer att fyllas på med vägledning kring allmänna intressen i översiktsplanering.

Underlag till planeringsstrategi

Kommunfullmäktige ska ta fram och anta en planeringsstrategi under de två första åren efter ett ordinarie val. I planeringsstrategin ska kommunen redogöra för om det har skett förändringar när det gäller planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet och ange vad kommunen ska fokusera på i översiktsplaneringen de kommande åren. Som hjälp i det arbetet ska Länsstyrelsen sammanställa ett underlag till planeringsstrategin som ska överlämnas till kommunen under de två sista åren i en mandatperiod. Denna ÖP-plattforms sammanställning om Länsstyrelsens ingripandegrunder utgör basen i underlaget till planeringsstrategin.

Förslag till samverkan mellan kommun och länsstyrelse i översiktsplaneprocessen

Länsstyrelsens olika roller:

  • ta tillvara och samordna statliga intressen,
  • verka för att mellankommunala frågor samordnas,
  • tillhandahålla planeringsunderlag och
  • ge råd om allmänna intressen och tillämpningen av PBL.

Redan när kommunen tar beslut om att ta fram en ny översiktsplan påbörjas planprocessen. För att hantera de sakfrågor som kommunen behöver ta ställning till på bästa sätt behöver flera initiativ tas i ett tidigt skede i planeringsprocessen. Länsstyrelsens målsättning för samverkan och rådgivning i ett tidigt skede i planprocessen är att bidra till att översiktsplanerna blir tydliga och utgör ett stöd för detaljplanering, bygglov och andra ärenden i kommunen.

Förslag till samverkan

Planeringsstrategi

Länsstyrelsen lämnar ett underlag till kommunens planeringsstrategi. Vid behov kan kommunen boka in ett möte för genomgång av underlaget. Kommunens antagna planeringsstrategi ska skickas till Länsstyrelsen för kännedom.

Startskede

Länsstyrelsen ser gärna att kommunen bjuder in länsstyrelsen, Trafikverket och Region Jönköpings län till ett uppstartsmöte i ett tidigt skede. Det kan även vara lämpligt att kommunens styrgrupp för översiktsplanen medverkar vid mötet.

Strategisk miljöbedömning

Ett avgränsningssamråd om MKB ska hållas med länsstyrelsen. Kommunen behöver skicka ett underlag till länsstyrelsen i god tid innan mötet.

Analys

Kommunen kan efterfråga råd, stöd och goda exempel från länsstyrelsen vid behov.

Samråd

Länsstyrelsens samrådsyttrande samordnar statliga intressen och ger råd om allmänna intressen. Vid behov kan kommunen boka in ett möte för genomgång av länsstyrelsens yttrande.

Granskning

Länsstyrelsens granskningsyttrande ska ingå i den antagna planen. Vid behov kan kommunen boka in ett möte för genomgång av länsstyrelsens yttrande.

Publicering: 2024-04-16

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss