Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Riksintressen i översiktsplanen

Solen tittar fram bland träden.

Områden av särskilt nationellt intresse

Områden av riksintresse beskrivs i 3 och 4 kap. miljöbalken under grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Det är områden som är särskilt viktiga för en viss mark- och vattenanvändning från allmän synpunkt. Områdena ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada områdenas värde eller försvåra utnyttjandet av det aktuella intresset.

Om ett område är av riksintresse för flera oförenliga ändamål enligt 3 kap. miljöbalken ska företräde ges åt det eller de ändamål som på lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. Behövs området, eller del av detta, till en anläggning för totalförsvaret ska försvarsintresset ges företräde. Det bör uppmärksammas att de värden som ingår i ett riksintresse som omfattas av 4 kap. miljöbalken alltid har företräde framför ett riksintresse som är utpekat enligt 3 kap. miljöbalken om värdena inte går att förena.

Riksintressen enligt 3 kap. miljöbalken pekas ut av respektive sektorsmyndighet som anges i förordningen (1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden. Geografiska avgränsningar finns i de flesta fall för att ringa in riksintresseanspråkets värden. Åtgärder såväl inom som utom området kan innebära påtaglig skada på riksintresset.

De olika riksintresseanspråken är av olika karaktär och behöver därför beaktas på olika sätt. När det gäller natur, kulturmiljö och friluftsliv, så handlar det om värden som inte ska påverkas negativt av de förändringar man gör. Övriga riksintressen är anspråk på att nyttja resurser eller anläggningar, vilket inte ska förhindras.

Kommunen ska i översiktsplanen, enligt 3 kap. 4 § plan- och bygglagen, redovisa hur riksintressen ska tillgodoses. Det är vid ändrad markanvändning som ett område av riksintresse får praktisk betydelse. Om Länsstyrelsen inte är överens med kommunen om hur ett riksintresse tillgodoses i översiktsplanen ska detta framgå av Länsstyrelsens granskningsyttrande och den antagna planen.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss