Riksintresse yrkesfiske i ÖP

Yrkesfiskare på båt i Vättern

Skydd för återväxt och fångst

Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att peka ut områden av riksintresse för yrkesfiske. Riksintresset syftar till att skydda reproduktions-, uppväxt- och fångstområden med avgörande betydelse för näringen.

I länet omfattas sjöarna Vättern och Bolmen av riksintresse för yrkesfisket. Inom Vättern anges delområden som utgör lekområden för röding och sik eller lek- och uppväxtområden för röding. Dessa områden är så kallade fredningsområden där fiskeförbud råder antingen under lekperioden eller under hela året. Lekområdena är av avgörande betydelse för sjöns bestånd av röding och sik. Bolmen är i sin helhet utpekat som riksintresse för yrkesfisket gällande fångstområdet.

Riksintresse yrkesfiske, Länsstyrelsen i Jönköpings läns publika Webbkarta Länk till annan webbplats.

Att tänka på

  • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
  • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen.
  • Om något reproduktions-, uppväxt- eller fångstområde påverkas av översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning ska kommunen ange detta och föra ett resonemang kring hur påverkan kan förhindras eller minimeras.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss