Mellankommunala frågor i översiktsplanen

Landsväg bland höstgulaträd.

Mark- och vattenområden som angår två eller flera kommuner

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska kommunen ta hänsyn till mellankommunala och regionala förhållanden vid planläggning. Det innebär att kommunen ska ta hänsyn till förhållandena i angränsande kommuner samt behovet av samverkan och samarbete i ett bredare regionalt perspektiv. Sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse ska framgå av översiktsplanen.

Vilka frågor som kan skapa ett behov av mellankommunal samordning behöver bedömas från fall till fall. Det handlar om frågor som har en sådan omfattning eller betydelse att de berör fler än en kommun. Ett sätt att undersöka vad som kan vara av mellankommunal eller regional betydelse är att sätta in kommunen i ett regionalt sammanhang, exempelvis genom att arbeta in regionala mål och visioner. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen bjuder in Trafikverket och Region Jönköpings län till dialog i ett tidigt skede.

Mellankommunala och regionala frågor kan delas in i tre kategorier:

 • Verksamheter med stor omgivningspåverkan
 • Områden som är känsliga för påverkan
 • Regionala strukturfrågor

Översiktsplanens innehåll, Boverket Länk till annan webbplats.

Verksamheter med stor omgivningspåverkan i form av exempelvis buller, ljus, lukt eller ökad trafik kan påverka även närliggande kommuner. Vid planering av sådana verksamheter kan samordning krävas med hänsyn till befintlig eller planerad bebyggelse i andra kommuner. Detta kan exempelvis gälla:

 • Flygplatser
 • Vägar, järnvägar och ledningar
 • Anläggningar för sophantering
 • Större serviceanläggningar
 • Småbåtshamnar och andra fritidsanläggningar
 • Större industrilokaliseringar såsom värmeverk.

Områden som är känsliga för påverkan av olika skäl kan aktualisera mellankommunal samordning. Det kan handla om gemensamma resurser där den samlade påverkan från flera kommuner innebär att samordning behövs. Det kan också gälla områden med höga naturvärden eller värden för friluftslivet där samordning krävs för att åstadkomma ett ändamålsenligt skydd. Detta kan exempelvis vara:

 • Friluftsområden som är regionalt betydelsefulla och som bör bevaras
 • Större sammanhängande grönområden
 • Kulturmiljöer

Mellankommunala frågor som kan behöva samordnas handlar också om vissa regionala strukturfrågor. Detta kan exempelvis vara:

 • Kollektivtrafikförsörjning
 • Transporter och trafikbelastning på regional infrastruktur
 • Större detaljhandelsanläggningar med ett upptagningsområde som omfattar mer än en kommun

Att tänka på

 • Det är lämpligt att tidigt i processen fundera över vilka strukturella frågor som kan komma att påverka andra kommuner.
 • Om utvecklad/ förändrad markanvändning pekas ut i kommungräns bör tidig dialog ske med grannkommunen.
 • Översiktsplanen bör redovisa de områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse under en särskild rubrik.
 • Mellankommunala frågor kan bland annat tas upp i samband med det tidiga uppstartmötet med Länsstyrelsen, Trafikverket och Region Jönköpings län.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss