Riksintresse totalförsvarets anläggningar i ÖP

Heden på Skillingaryd skjutfält.

Områden med anläggningar för totalförsvaret

Totalförsvarets intressen är uppdelade i två delar, en militär del och en civil del. Försvarsmakten har i uppdrag att peka ut riksintresseanspråk för totalförsvarets militära del medan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska peka ut mark- och vattenområden som behövs för anläggningar som kan vara av riksintresse för totalförsvarets civila del.

Totalförsvarets militära del

Vissa riksintressen för totalförsvarets militära del, såsom övnings- och skjutfält, kan redovisas öppet i översiktsplanen medan andra områden av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem.

Områden som berörs av omgivningspåverkan från ett riksintresse redovisas som påverkansområde. Ett påverkansområde kan till exempel vara det område inom vilken omgivningspåverkan i form av buller kan anses som störande. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika omfattning berörda av påverkansområden.

Riksintresse totalförsvarets militära del, Länsstyrelsen i Jönköpings läns publika Webbkarta Länk till annan webbplats.

Totalförsvarets civila del

I nuläget finns inga riksintresseanspråk för det civila totalförsvaret i Jönköpings län. Med anledning av det förhöjda säkerhetsläget i Sverige driver MSB ett arbete som innehåller en analys av det framtida behovet av att bevaka frågan i planering och beslut om mark- och vattenanvändning. Denna analys kan resultera i utpekande av riksintresseanspråk för totalförsvarets civila delar i länet framöver.

Att tänka på

  • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
  • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen. Även påverkansområden ska redovisas.
  • Inom påverkansområden ska plan-, lov-, och andra tillståndsärenden remitteras till Försvarsmakten.
  • Försvarsmakten redovisar också hindersfria områden för flyg- och skjutfält samt stoppområden för höga objekt kopplat till flygfält. Dessa utgör inte riksintresse i sig men ska redovisas i översiktsplanen då det finns risk för påtaglig skada på riksintresset för totalförsvarets anläggningar om hänsyn inte tas inom dessa områden.
  • Alla ärenden avseende objekt högre än 20 meter utanför tätort och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse ska skickas på remiss till Försvarsmakten, gärna i tidigt skede. Med sammanhållen bebyggelse avses de områden som utgör tätort på Lantmäteriets översiktskarta 1:250 000.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss