Höga flöden i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Miljökvalitetsnormer i översiktsplanen

Porlande vattendrag i skogen.

Bestämmelser om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Bestämmelserna om miljökvalitetsnormer går att hitta i miljöbalkens femte kapitel med tillhörande förordningar.

Av översiktsplanen ska det, enligt 3 kap. 4 § plan- och bygglagen, framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer. Det ska bland annat framgå om det finns risk för att överskrida miljökvalitetsnormerna eller inte. Om en miljökvalitetsnorm överskrids kan kommunen bli skyldig att ta fram ett åtgärdsprogram. Åtgärdsprogrammet ska visa hur miljökvalitetsnormer ska följas inom det geografiska område där överskridanden sker.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss