Riksintresse kommunikationer i ÖP

Riksintresset E4:an vid Vättern

Områden med anläggningar för kommunikationer

Enligt miljöbalken gäller att områden som är av riksintresse för anläggningar för kommunikationer ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Riksintresse för kommunikation omfattar anspråk på områden för de fyra trafikslagen väg, järnväg, flyg och sjöfart samt områden för elektronisk kommunikation. Jönköpings län berörs inte av riksintresse för sjöfart. Trafikverket är ansvarig sektorsmyndighet gällande de fyra trafikslagen medan Post- och telestyrelsen är ansvarig sektorsmyndighet avseende elektronisk kommunikation.

Väg och järnväg

Genom Jönköpings län går flera kommunikationsstråk som är utpekade som riksintresse eftersom de är viktiga för att koppla samman landets olika delar. Till exempel har vi E4:an (Europaväg 4) som är Sveriges näst längsta väg och sträcker sig från Helsingborg till Haparanda, riksväg 40 som går från Göteborg till Västervik och Södra stambanan som är en av landets hårdast trafikerade järnvägssträckningar.

Riksintressena för väg och järnväg omfattar själva anläggningarnas markanspråk, alltså den yta på marken som krävs för att säkerställa tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningen. Riksintresset omfattar i vissa fall anspråk på mark- och vattenområden för framtida vägförbindelser och vägar som är under planering och där utbyggnad pågår. I Trafikverkets förteckning över riksintressen preciseras framtida utveckling på befintliga vägar, exempelvis om det finns behov av en förbifart eller om det finns planer på att bygga om till mötesfri väg.

Områden som är av riksintresse för kommunikationsanläggningar ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. För att långsiktigt säkra funktionen för riksintressanta vägar och järnvägar har Länsstyrelsen i Jönköpings län och Trafikverket Sydöstra regionen kommit överens om gemensamma riktlinjer om hänsynsavstånd vid detaljplaneläggning och annan lokaliseringsprövning, se tabell nedan. Hänsynsavståndet är till för att indikera inom vilket område ny bebyggelse kan komma att påverka nyttjandet av anläggningen. Hänsynsavstånd till anläggningen är nödvändigt för att exempelvis kunna utföra underhåll på anläggningen samt att det behöver finnas utrymme för viss ombyggnation av anläggningen i de fall behovet är känt. Störningskänslig bebyggelse, såsom bostäder och skolor, i nära anslutning till en väg eller järnväg av riksintresse kan påverka nyttjandet av anläggningen. Faktorer såsom buller, vibrationer och farligt gods behöver därför beaktas vid planering intill en väg eller järnväg av riksintresse.

Där vägar och järnvägar av riksintresse går genom, eller i nära anslutning till, en tätort är det naturligt att det uppstår konflikter mellan kommunikationsanläggningens behov av mark för att säkerställa en fungerande anläggning och behovet av mark för bostäder och verksamheter i samband med tätortens utveckling. I de delar av kommunen där dessa konflikter kan komma att uppstå är det en stor fördel om frågan hanteras redan i översiktsplanen genom att där redovisa hur kommunen avser att tillgodose riksintresset och hantera frågan i efterföljande planering. Riktlinjerna om hänsynsavstånd bör vara utgångspunkten i kommunens arbete med att tillgodose riksintresset i översiktsplanen. Dessa hänsynsavstånd ska inte förväxlas med den generella tillståndspliktiga zonen enligt väglagen (1971:948).

Även om vägar av riksintresse generellt ska ha en god kapacitet så har delar av länets vägar av riksintresse ibland problem med köbildning och sänkta hastigheter på grund av stora trafikmängder. Att planera för förtätning med bebyggelse som genererar en stor andel ökad trafik kan förvärra trafiksituationen i dessa områden ytterligare, vilket kräver en medvetenhet kring planeringens konsekvenser även utanför det aktuella planområdet. Eftersom riksintresseanspråket för vägar omfattar själva kommunikationsanläggningen kan i de flesta fall inte den planerade markanvändningen utanför riksintresseanspråket, inklusive ett visst hänsynsavstånd, innebära påtaglig skada på riksintresset. Däremot är det viktigt att i kommunens översiktsplanering analysera och beskriva hur planeringen av förändrad markanvändning påverkar större kommunikationsstråk så att det inte uppkommer situationer med försämrad säkerhet på vägarna och en ökad risk för olyckor. Det är i de fallen viktigt att i översiktsplanen redogöra för vilka andra strategiska beslut som behöver fattas inom kommunen för att översiktsplanen ska vara möjlig att genomföra, hur översiktsplanen hänger samman med andra strategiska dokument t.ex. en kommunal trafikstrategi samt hur samverkan med andra aktörer ska ske för att minimera konsekvenserna, däribland Trafikverket.

Riktlinjer om hänsynsavstånd vid vägar och järnvägar av riksintresse

Luftfart

Jönköpings flygplats är utpekad av Trafikverket som riksintresse. Till riksintresset finns ett influensområde för flyghinder, en inflygningszon närmast flygplatsen, som innebär att området behöver vara fritt från flyghinder för att inte påverka anläggningens funktion. Runt flygplatsen finns också en så kallas MSA-yta (Minimun Sector Altitude) som utgörs av en radie om cirka 55 kilometer räknat från flygplatsens landningshjälpmedel. Inom dessa ytor kan nya hinder ha inverkan på flygtrafiken. Därutöver behöver hänsyn tas till flygbuller och elektromagnetisk störning vid planering av bebyggelse och nya anläggningar i närheten av flygplatser.

Förutom Jönköpings kommun som berörs av influensområden runt Jönköpings flygplats, berörs samtliga kommuner i länet av MSA-ytan runt Jönköpings flygplats.

I södra delen av länet berörs kommunerna Vetlanda, Sävsjö, Nässjö och Värnamo av MSA-ytan runt Växjö flygplats som är av riksintresse.

I länets sydvästra del berörs Gislaveds kommun av MSA-ytan runt Halmstads flygplats som är av riksintresse.

I länets nordöstra del berörs Tranås kommun av MSA-ytan runt Linköpings flygplats som är av riksintresse.

Elektronisk kommunikation

Riksintressen för elektronisk kommunikation som kan påverka kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och lovärenden eller tillståndsärenden redovisas av Post och telestyrelsen i skrivelse till berörd länsstyrelse. De riksintressen för elektronisk kommunikation som finns i Jönköpings län är sekretessbelagda och bevakas av länsstyrelsen i översikts- och detaljplaneprocessen.

För att en anläggning för elektronisk kommunikation ska anses vara av riksintresse behöver anläggningen vara av avgörande betydelse för internationell, nationell eller regional kommunikation och/eller av särskild betydelse för samhällsviktig verksamhet.

Att tänka på

  • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
  • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen. I de fall influensområden finns bör även dessa redovisas.

Väg och järnväg

  • Översiktsplanen bör innehålla riktlinjer för efterföljande planering. Riktlinjerna bör utgå från rekommenderade hänsynsavstånd.
  • Om något riksintresse direkt påverkas av översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning ska kommunen ange detta och föra ett resonemang kring hur påverkan kan förhindras eller minimeras utifrån de beskrivningar som finns av respektive riksintresse. Detta gäller exempelvis om förändrad markanvändning sker inom hänsynsavstånd till riksintresset.

Luftfart

  • Översiktsplanen bör innehålla riktlinjer för efterföljande planering. Riktlinjerna bör utgå från influensområdet för flyghinder samt flygbuller samt ange när en sektorsmyndighet behöver remitteras vad gäller höga objekt.
  • Om något riksintresse direkt påverkas av översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning ska kommunen ange detta och föra ett resonemang kring hur påverkan kan förhindras eller minimeras utifrån de beskrivningar som finns av respektive riksintresse. Detta gäller exempelvis om förändrad markanvändning sker inom influensområde till riksintresset.

Byggnation av höga objekt

Kommunala planer som innehåller byggnadsobjekt oavsett typ, exempelvis master, torn, pyloner, skyltar, konstverk och byggnader, som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan ska remitteras till Luftfartsverket och Trafikverket oavsett placering. Detta eftersom höga objekt kan påverka kommunikationssystem för flyg, väg och järnväg.

Samråd ska också ske med Försvarsmakten för objekt högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse.

Samråd ska även alltid ske med berörda flygplatser inom en 60 kilometer radie från det objekt som ska uppföras, om objektet är högre än 20 meter över mark- eller vattenytan.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss