Riksintresse friluftsliv i ÖP

Vägvisare mot Skurugata med utsikt över skogsområde.

Områden med särskilda värden för friluftslivet

Naturvårdsverket ansvarar för att ange områden av riksintresse för friluftslivet. Dessa områden ska ha särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och god tillgänglighet för allmänheten. Många olika svenska landskapstyper ska finnas representerade i urvalet. En av utgångspunkterna är att områdena bör vara viktiga för många människors friluftsliv och att de kan nyttjas ofta och mycket, både av besökare från Sverige och från utlandet.

Länets stora mossar och sjöar är exempel på landskapstyper som lockar till friluftsliv. I Jönköpings län finns tio utpekade områden av riksintresse för friluftsliv fördelade i åtta kommuner.

 • Skurugata-Klinten, Eksjö kommun
 • Hökensås, Habo kommun
 • Bolmen, Isaberg, Fegen, Svansjöarna och Kalvsjön, Gislaveds kommun
 • Isaberg, Storemosse nationalpark, Gnosjö kommun
 • Komosse, Visingsö, Jönköpings kommun
 • Sommen, Tranås kommun
 • Store mosse nationalpark, Vaggeryds kommun
 • Bolmen, Store Mosse nationalpark och Vidöstern, Värnamo kommun

Riksintresse friluftsliv, Länsstyrelsen i Jönköpings läns publika Webbkarta Länk till annan webbplats.

Naturvårdsverket gav 2005 ut en handbok om tillämpningen av miljöbalkens hushållningsbestämmelser (områden av riksintresse) när det gäller naturvård och friluftsliv. Handboken rymmer också allmänna råd för bedömningen av "påtaglig skada" – ett centralt, men ibland svårbedömt begrepp. Handboken hittas via länken till Planeringskatalogen nedan.

Att tänka på

 • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
 • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen.
 • Kommunen bör i översiktsplanen belysa vilka värden och kvaliteter som finns i riksintressena så att kommunen kan ta tillvara och/eller förstärka dessa i efterföljande planering.
 • Om något riksintresse direkt påverkas av översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning ska kommunen ange detta och föra ett resonemang kring hur påverkan kan förhindras eller minimeras utifrån de beskrivningar som finns av respektive riksintresse.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss