Riksintresse kulturmiljövård i ÖP

Flygfoto över Järstorps omland

Områden med särskilda kulturmiljövärden

Kulturmiljövårdens riksintressen syftar till att skildra landets historia och kan vara mycket varierande både i fråga om storlek och fysiskt uttryck. Riksintresset kan representera olika slags miljöer och verksamhet från olika tidsperioder.

Länsstyrelsen i Jönköpings län vill betona att riksintressen för kulturmiljövården inte innebär något hinder för förändring. Tvärtom är de värden som ligger till grund för ett riksintresse i flera fall beroende av att platsen eller området kan brukas, användas och utvecklas. Att en plats eller ett område pekats ut som riksintresse ställer dock krav på hur olika förändringar kan genomföras. Påtaglig skada på riksintresset kan uppstå genom förändringar såväl inom som utanför riksintresseområdets fysiska avgränsning.

Exempel på riksintressen i länet är bruksområden, odlingslandskap, fornlämningar och historiska stadsmiljöer. I Jönköpings län finns 93 områden av riksintresse för kulturmiljö.

Riksintresse kulturmiljövård, Länsstyrelsen i Jönköpings läns publika Webbkarta Länk till annan webbplats.

Det finns ett fördjupat underlag med mer utförliga beskrivningar av de värden som ligger
till grund för riksintresseanspråket. Rapporten är inte digital men underlaget finns inskannat
kommunvis och går att komma åt via länken till planeringskatalogen längre ner på sidan.

Att tänka på

  • Det ska i översiktsplanen framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena i efterföljande planering.
  • Alla riksintressen bör redovisas både i text och karta tillsammans med föreslagna förändringar och motstående intressen.
  • Riksintressen för kulturmiljövård ska inte ses som ett förbud mot förändring. Tillägg och förändringar inom och i anslutning till ett riksintresse kan snarare bidra till att utveckla och förstärka området.
  • Om något riksintresse direkt påverkas av översiktsplanens förslag till förändrad mark- och vattenanvändning ska kommunen ange detta och föra ett resonemang kring hur påverkan kan förhindras eller minimeras utifrån de beskrivningar som finns av respektive riksintresse.
  • För att undvika påtaglig skada på riksintresset behöver åtgärder och förändringar anpassas efter platsens förutsättningar. Anpassning kan exempelvis ske genom placering, utformning eller arkitektonisk gestaltning.
  • Skydds- och utformningsbestämmelser i detaljplan och områdesbestämmelser ger ökade förutsättningar för att tillvarata riksintressets värden. Konkrekt kan det handla om planbestämmelser för att skydda områden kring fornlämningar eller för att tillvarata byggnadsvärden.
  • I översiktsplanen kan områden med lokala värden, där kommunen överväger eller avser att införa skydds- och områdesbestämmelser pekas ut.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Brittis Benzler

Besöksadress

Hamngatan 4

Postadress

551 86 Jönköping

Organisationsnummer

202100-2288

Följ oss