Bidrag för att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända

Länsstyrelsen kan ge ersättning till kommuner som vill utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända personer och ensamkommande barn. Vi kan även ge ersättning för att utveckla samverkan mellan kommuner samt mellan kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen fördelar medel till kommuner och kommunalförbund för verksamhet och samverkan som väsentligt bidrar till att underlätta bosättning och öka mottagningskapaciteten i kommunerna. Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 60 miljoner för fördelning. 

Prioritetsgrunder 2020

Under 2020 ska Länsstyrelsen vid fördelning av utvecklingsmedlen prioritera:

  • Insatser som syftar till att utveckla boendelösningar för mottagande av nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd med anledning av studier på gymnasial nivå
  • Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan olika aktörer, såsom kommuner, myndigheter och civilsamhälle.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända personer med uppehållstillstånd eller till ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd.

Söka medel

Länsstyrelsen i Stockholm har 8,6 miljoner att fördela. Ansökningar mejlas till stockholm@lansstyrelsen.se senast den 1 september 2020.

Blankett med ansökan § 37Word

Intyg samverkanspart § 37Word

Stöd för ansökan av utvecklingsmedel § 37 och § 37 aPDF

Omslag för broschyren Stöd vid ansökan av utvecklingsmedel § 37 och § 37a.

Tips!

Det finns ett stöd för att underlätta att fylla i ansökan om § 37-, och § 37a-medel.

 

 

 

 

 

 

Redovisning

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Den redovisningsmall som ska väljas är den som rör det år då insatsen beviljades medel.

Omslag för broschyren Integration pågår.

Pågående projekt

Vill du inspireras och få information om pågående projekt?

Under 2019 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 19 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Projekten har olika inriktningar, alltifrån att underlätta för nyanlända och ensamkommande att få en meningsfull fritid till att skapa bättre förutsättningar för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Under 2019 var prioriteringen för § 37 a-medlen föräldralediga med små barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020PDF

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019PDF

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter