Jämlik hälsa

Folkhälsopilot Stockholm

Målet för Sveriges folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen samt att det inte ska finnas några påverkbara hälsoklyftor i nästa generation. Det beslutade Sveriges riksdaglänk till annan webbplats i juni 2018. Länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län ska i ett pilotprojekt ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt folkhälsoarbete under åren 2019–2020.

Utgångspunkten för att nå målet är att lokala förutsättningar för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete behöver stärkas och utvecklas i många kommuner. Genom att Länsstyrelsen på regional nivå erbjuder och samordnar ett behovsanpassat stöd kan de lokala förutsättningarna stärkas.

Lokala förutsättningar

Länsstyrelsen i Stockholm har definierat följande lokala förutsättningar:

 • Motiverade beslutsfattare.
 • Långsiktig prioritering i mål, budget och uppföljning.
 • Gemensamt ägande och tvärsektoriella samverkansstrukturer.
 • Integrering i ordinarie verksamheter.
 • Samordnare/team med kompetens och mandat.
 • Strategisk användning av lokala data.
 • Strategisk form för målgruppsanalys och medborgarinflytande.

Delmål

Följande delmål har tagits fram för Folkhälsopilot Stockholm:

 1. Strukturer och modeller för regional tvärsektoriell samordning utvecklas, beskrivs och utvärderas.
 2. Intern samordning och folkhälsointegrering på Länsstyrelsen i Stockholms län utvecklas och stärks.
 3. Alla länets kommuner erbjuds ett behovsanpassat stöd utifrån kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, risk- och skyddsfaktorer, lokalt förebyggande arbete och förutsättningar för implementering av ett förändringsarbete.
 4. De lokala förutsättningarna för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i kommunerna så som ökad prioritering, tvärsektoriell samverkan och samordning stärks i kommuner som tagit del av regionalt stöd.

Lokalt stöd

Länsstyrelsen erbjuder ett samordnat stöd i främjande och förebyggande arbete till länets kommuner. Stödet spänner över flera områden med påverkan på god och jämlik hälsa, så som föräldraskapsstöd, ANDTS-prevention (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), våldsprevention, integration och brottsförebyggande arbete.

Stödet ges i form av:

 • Nätverk och seminarier för strateger, samordnare och chefer
 • Kommundialoger och kommunbesök
 • Fördjupat stöd i ett urval kommuner

Länets kommuner är välkomna att delta i de nätverksträffar och seminarier som Länsstyrelsen anordnar. Vi erbjuder också kommunbesök.

Läs mer om seminarier och kommunbesök här.

Fördjupat stöd i ett urval kommuner

Inom ramen för Folkhälsopilot Stockholm har ett fördjupat samarbete inletts med ett urval kommuner. Syftet är att bidra med motivation och kunskap till kommunledning och medarbetare, att bidra till att kvalitetssäkra det främjande och förebyggande arbetet samt att få fram kunskaper och modeller för spridning till andra kommuner.

Inledningsvis kommer ett fördjupat stöd att ges till Botkyrka, Norrtälje, Lidingö och Sigtuna.

Projektplan för Folkhälsopilot Stockholm.PDF

Delrapport Folkhälsopilot Stockholm: Samordnat stöd till hälsofrämjande och förebyggande arbete.PDF

Den 1 februari fick Länsstyrelsen i Stockholm ett regeringsuppdrag att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Pilotprojektet ska genomföras under åren 2019–2020 och kommer att genomföras tillsammans med, och utvärderas av, forskare från Karolinska institutet.

Kontakt

Kajsa Lönn Rhodin

Utvecklingsledare

Kaisa Snidare

Utvecklingsledare

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm