Jämlik hälsa

Folkhälsopilot Stockholm

Länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län har i ett pilotprojekt under åren 2019–2020 arbetat fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt folkhälsoarbete. Projekten har fått ett års förlängning och fortsätter till och med december år 2021.

Målet för Sveriges folkhälsopolitik är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen samt att det inte ska finnas några påverkbara hälsoklyftor i nästa generation. Det beslutade Sveriges riksdaglänk till annan webbplats i juni 2018.

Utgångspunkten för att nå målet är att lokala förutsättningar för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete behöver stärkas och utvecklas i många kommuner. Genom att Länsstyrelsen på regional nivå erbjuder och samordnar ett behovsanpassat stöd kan de lokala förutsättningarna stärkas.

Lokala förutsättningar

Länsstyrelsen i Stockholm har definierat följande lokala förutsättningar:

 • Motiverade beslutsfattare.
 • Långsiktig prioritering i mål, budget och uppföljning.
 • Gemensamt ägande och tvärsektoriella samverkansstrukturer.
 • Integrering i ordinarie verksamheter.
 • Samordnare/team med kompetens och mandat.
 • Strategisk användning av lokala data.
 • Strategisk form för målgruppsanalys och medborgarinflytande.

Delmål

Följande delmål har tagits fram för Folkhälsopilot Stockholm:

 1. Strukturer och modeller för regional tvärsektoriell samordning utvecklas, beskrivs och utvärderas.
 2. Intern samordning och folkhälsointegrering på Länsstyrelsen i Stockholms län utvecklas och stärks.
 3. Alla länets kommuner erbjuds ett behovsanpassat stöd utifrån kunskap om hälsans bestämningsfaktorer, risk- och skyddsfaktorer, lokalt förebyggande arbete och förutsättningar för implementering av ett förändringsarbete.
 4. De lokala förutsättningarna för ett hälsofrämjande och förebyggande arbete i kommunerna så som ökad prioritering, tvärsektoriell samverkan och samordning stärks i kommuner som tagit del av regionalt stöd.

Lokalt stöd

Länsstyrelsen erbjuder ett samordnat stöd i främjande och förebyggande arbete till länets kommuner. Stödet spänner över flera områden med påverkan på god och jämlik hälsa, så som föräldraskapsstöd, ANDTS-prevention (alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar), våldsprevention, integration och brottsförebyggande arbete.

Stödet ges i form av:

 • Nätverk och seminarier för strateger, samordnare och chefer
 • Kommundialoger och kommunbesök
 • Fördjupat stöd i ett urval kommuner

Länets kommuner är välkomna att delta i de nätverksträffar och seminarier som Länsstyrelsen anordnar. Vi erbjuder också kommunbesök.

Läs mer om seminarier och kommunbesök här.

Fördjupat stöd i ett urval kommuner

Inom ramen för Folkhälsopilot Stockholm har ett fördjupat samarbete inletts med ett urval kommuner. Syftet är att bidra med motivation och kunskap till kommunledning och medarbetare, att bidra till att kvalitetssäkra det främjande och förebyggande arbetet samt att få fram kunskaper och modeller för spridning till andra kommuner.

Inledningsvis kommer ett fördjupat stöd att ges till Botkyrka, Norrtälje, Lidingö och Sigtuna.

Projektplan för Folkhälsopilot Stockholm.PDF

Delrapport Folkhälsopilot Stockholm: Samordnat stöd till hälsofrämjande och förebyggande arbete.PDF

Pandemins påverkan

Länsstyrelsen har sammanfattat befintliga analyser av pandemins påverkan på social hållbarhet i en omvärldsbevakning. Analyserna visar entydigt att pandemin slår hårdast mot redan utsatta eller sårbara grupper och riskerar därmed att öka skillnaderna mellan olika grupper i befolkningen. Denna utveckling går stick i stäv mot folkhälsopolitikens mål om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Rapport om samhällskonsekvenser av covid-19-pandemin med fokus på social hållbarhet i Stockholms länPDF

Förebyggande hälsoarbete

Uppsala universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm genomfört unika socioekonomiska studier i Botkyrka och Norrtälje kommun. I två rapporter beskrivs hur systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd har gett goda resultat.

Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Norrtälje kommunPDF

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommunPDF

Förutsättningar för regional samverkan kring folkhälsa

Förutsättningarna för regional samverkan kring folkhälsa beskrivs i denna rapport och översikt, som även utgör ett underlag för diskussion om det fortsatta arbetet för en utvecklad samordnings- och samverkansstruktur i Stockholms län:

Mot samma mål - Underlag för utvecklad samordning för god och jämlik hälsa i Stockholms länPDF

Bakgrund

Länsstyrelsen i Stockholm har fått ett regeringsuppdrag att ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt arbete för en jämlik folkhälsa. Pilotprojektet ska genomföras under åren 2019–2021 och kommer att genomföras tillsammans med, och utvärderas av, forskare från Karolinska Institutet.

Kontakt

Kajsa Lönn Rhodin

Utvecklingsledare

Kaisa Snidare

Utvecklingsledare

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm