Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Klimatanpassning

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi tar fram underlag för kunskap och planering, analyserar hur länet påverkas av klimatförändringen och stöttar kommuner, regionala aktörer och näringsliv i klimatanpassningsarbetet.

Klimatanpassning innebär att anpassa samhället till de förändringar i klimatet vi märker av idag och de som förväntas ske i framtiden. I Sverige innebär klimatförändringen till exempel högre temperatur, ökad nederbörd, minskat snötäcke och stigande havsnivå. Länsstyrelsens arbete med klimatanpassning handlar om att minska sårbarheter och att ta tillvara möjligheter för att utveckla ett långsiktigt hållbart och robust samhälle.

Länsstyrelsen samordnar och ger stöd

Länsstyrelsen samordnar arbetet med klimatanpassning i länet. Vi stöttar kommuner och andra regionala aktörer genom att öka kunskapen och sprida information om klimatförändringen, vilka konsekvenser den leder till nu och i framtiden och vilka åtgärder som kan förebygga framtida problem.

Det förändrade klimatet påverkar många delar av samhället. I vårt klimatanpassningsarbete tar vi fram planeringsunderlag, metodstöd, handlingsplaner och genomför seminarier inom olika område, till exempel inom:

 • fysisk planering
 • infrastruktur
 • krisberedskap
 • försörjningssystem för el, vatten och livsmedel
 • vattenhushållning
 • miljöskydd
 • lantbruk
 • skogsbruk
 • naturvård
 • människors hälsa.

Vi samverkar också med nationella expertmyndigheter för att stärka länets förmåga att hantera klimatförändringens effekter.

Stöd till kommuner

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna, initiera, stödja och följa upp kommunernas klimatanpassningsarbete. I det arbetet ingår till exempel att

 • Ge vägledning och rekommendationer kring samhällsplaneringsfrågor.
 • Genomföra nätverksträffar och kunskapshöjande aktiviteter.
 • Sammanställa underlag om regionala risker för till exempel översvämning, värme, ras, skred och erosion.
 • Granska kommuners översiktsplaner och detaljplaner utifrån klimatanpassningsperspektiv och med hänsyn till människors hälsa och säkerhet, risken för olyckor, översvämning, ras, skred och erosion.

Insatser för klimatanpassning i Stockholms län

Länsstyrelsen stöttar kommunerna i deras arbete med att utveckla ett systematiskt klimatanpassningsarbete. Under 2021, 2022 och 2023 har Länsstyrelsen erbjudit kommunerna i Stockholms län att söka pengar för kunskapshöjande insatser inom områden där de har identifierat ett särskilt behov av klimatanpassning.

Länsstyrelsen i Stockholm fördelade knappt 2,5 miljoner kronor till åtta kommuner år 2021, knappt 1,5 miljoner kronor till sex kommuner 2022 och drygt 1,2 miljoner kronor till tio kommuner 2023.

Dagvattenutredning Nora, Danderyds kommun

Nora träsk är en liten sjö i Danderyd. Vid skyfall behöver Nora träsk och anslutande dagvattensystem ta emot och avleda stora volymer dagvatten. Målet är att identifiera punkter och områden med hög översvämningsrisk inom Nora träsks avrinningsområde samt att ta fram beslutsunderlag för att tillföra dagvattenåtgärder inom området. Kommunen ska även ta fram en kombinerad dagvattenmodell som kan användas för att simulera olika tilltänkta åtgärdsförslag.

Integrerade system för klimatanpassningsåtgärder i stadsmiljön, process och lagrum, Norrtälje kommun

Kommunen ska undersöka de juridiska möjligheterna och begränsningarna av att hantera dagvatten och skyfall på allmän plats. De ska utreda gemensamma lösningar och skapa en kommunintern process för arbetet. Målet är att ta fram ett koncept för fördelning av ansvar och kostnader, detta ska leda till att en riktlinje tas fram i samband med en processbeskrivning och checklista för kommunens klimatanpassningsarbete.

Skyfallsåtgärder för en avloppspumpstation, Nynäshamns kommun

Kommunen har identifierat att en viktig pumpstation som för vidare spillvatten från några tätorter riskerar att påverkas vid skyfall. Pumpstationen och tillhörande infartsväg riskerar att översvämmas med upp till en meter. Insatsen går ut på att genomföra en utredning och en fördjupad sårbarhetsanalys för att utvärdera vilken skada en översvämning skulle kunna ha på VA-anläggningen.

Information till fastighetsägare, Sollentuna kommun

Kommunens villaägare och bostadsrättsföreningar ska få information om översvämningsrisker för att öka sin kunskap, medvetenhet och beredskap.

Fördjupad konsekvensanalys skyfall, samhällsviktig verksamhet, Solna stad

Kommunen ska genomföra en kunskapshöjande utredning med hjälp av tidigare underlag för skyfall och översvämning. Denna utredning ska fokusera på sjukhus, vårdcentraler, polisstationer och brandstationer, och risken för konsekvenser till följd av översvämning vid dessa. Kommunen ska även utreda vilken konkret skada en översvämning skulle kunna ha på respektive verksamhet. Fokus läggs på en bedömning av om vattnet har en väg in i byggnaden samt om tillgängligheten till byggnaden påverkas.

Säkerställa långsiktig hantering av skyfallsrisker, Södertälje kommun

Utifrån tidigare framtagna dokument framkommer det att ett stort antal byggnader och områden i kommunen riskerar att översvämmas vid skyfall. Södertälje har tilldelats medel för att undersöka och prioritera vilka platser som är viktigast att åtgärda och/eller bevara för skyfallshantering i syfte att säkerställa samhällsviktiga verksamheter och framkomlighet i kommunen.

Klimatanpassningsplan, Upplands-Bro kommun

Syftet med klimatanpassningsplanen är att förbereda kommunen på vilka anpassningar som behöver göras till ett förändrat klimat, samt att identifiera vilka konsekvenser av klimatförändringarna som kommer att påverka kommunen. Insatsen syftar även till att undersöka hur ett fortsatt arbete inom klimatanpassning kan bedrivas, samt att identifiera eventuella kritiska samband mellan kommunen och andra aktörer.

Kartläggningen över klimatanpassningsåtgärder vid värmebölja, Vallentuna kommun

I Vallentuna kommun finns flera områden som riskerar att bli särskilt varma vid en värmebölja. Genom en förstudie ska kommunen utreda hur problemet med värmebölja ser ut i kommunens tätort, och vilka behov det finns av kylande åtgärder i utomhusmiljön. Förstudien ska utreda var punktinsatser bedöms göra särskild nytta, vilken grön- respektive blåstruktur som är viktig att behålla samt hur den kan utvecklas.

Förstudie klimatanpassning Resarö, Vaxholms stad

Enligt kommunens klimat- och sårbarhetsanalys är området Resarö framför allt sårbart för översvämning. Det saknas en övergripande analys som innefattar ett landskapsperspektiv och ett klimatanpassningsperspektiv. Kommunen ska göra en utredning som är avgränsad till ett avrinningsområde som sedan kan användas som en modell för hur man kan arbeta i andra områden med liknande problematik.

Utredning av krondike, Österåkers kommun

Vid skyfall har Runö Husbydiket i Österåkers kommun identifierats som ett område som är utsatt för översvämningsrisk. För att klargöra omfattningen av risken och vilka konsekvenser en översvämning kan få ska kommunen göra en utredning som undersöker avrinningsvägar samt alternativ för att minska belastningen av diket genom alternativa flödesvägar för vatten.

Dagvattenutredning i Samsöviken, Danderyds kommun

Området har historiskt drabbats av marköversvämningar vid kraftiga regn och höga havsvattenstånd. Projektet syftar till att utvärdera vilka alternativ som finns för beredskap och detaljerade åtgärder för att kunna hantera de problem och risker som finns, för att slutligen kunna identifiera den bästa tekniska lösningen.

Framtagande av ramverk för förvaltningsövergripande ansvar, planering, finansiering, ägandeskap och genomförande av åtgärder för klimatanpassning, Norrtälje kommun

Ramverket grundas i de identifierade klimat- och skyfallsåtgärder som togs fram i Norrtälje kommuns fördjupade översiktsplanering. Framtagandet av ramverket sker i sju steg. 1: Val av tekniska avrinningsområden. 2: Konsekvenser av skyfall och höga flöden. 3: Identifiering av bruttolista prioriterade åtgärder. 4: Riskbedömning och prioritering av åtgärder. 5: Identifiering av nyttor/värden och kostnader. 6: Analys av organisation och genomförandeansvar för identifierade anläggningar. 7: Ta fram ett förslag till ramverk för åtgärder för klimatanpassning och skyfall i Norrtälje kommun.

Klimatanpassning i Nykvarn, Nykvarns kommun

Projektet syftar till att fram en klimatanpassningsplan som innehåller underlag för olika klimatrisker inom kommunen, exempelvis ras, skred, erosion, översvämning och skyfall. Man kommer även att ta fram konkreta förslag med prioriteringsordning för åtgärder, samt en tillhörande nyttokostnadsanalys.

Plan för hanteringen av risker förknippade med skyfall och översvämningar från sjöar och vattendrag, Sollentuna kommun

Syftet är att ta fram ett underlag som hanterar befintliga risker vid skyfall och översvämning som sedan kan användas som prioriteringsgrund vid åtgärdsplanering. Planeringsunderlaget ska även användas för att identifiera risker och riskområden och utifrån detta ta fram riktlinjer för att kunna förebygga framtida risker vid fysisk planering.

Värmekartering, Solna kommun

Av värmekarteringen ska det framgå vilka geografiska områden som riskerar värmeökning och vilka områden som är mer lämpliga för temperaturkänsliga verksamheter. Karteringen ska användas som ett övergripande planeringsunderlag för kommunen. En generell åtgärdskatalog över insatser som mildrar effekterna av värmeökning tas fram.

Klimat- och sårbarhetsanalys inklusive värmekartering, Värmdö kommun

Projektet syftar till att ta fram en kommunspecifik värmekartering och att genomföra en övergripande analys av klimatrisker, sårbarhet och konsekvenser för kommunen samt vilka åtgärder som bör prioriteras inom de viktigaste sektorerna. Målet med insatsen är att erhålla en helhetsbild av läget för att informera Värmdö kommuns klimatanpassningsplan och lägga grunden för ett systematiskt klimatanpassningsarbete i kommunen.

Fördjupad förstudie för att minska risken för översvämning i Tumba, Botkyrka kommun

Ett område i Tumba riskerar att översvämmas vid ett 100-årsregn. Den fördjupade förstudien undersöker möjligheten att ta upp Tumbaån i ytläge samt att samplanera med andra åtgärder från strukturplanen.

Naturbaserade lösningar för minskad risk, Huddinge kommun

Insatsen ger förslag på kommunens vidare prioritering och planering gällande naturbaserade lösningar och alternativa rinnvägar i områden som är utsatta för risk för vid översvämning och skyfall. Projektet involverar bland annat översiktsplanerare, planarkitekter och miljöplanerare.

Informationskampanj: Så klimatanpassar du din fastighet, Järfälla kommun

Informationskampanjen syftar till att öka boende i bostadsrättsföreningar och villaägares medvetenhet om riskerna med ett förändrat klimat gällande konsekvenser och åtgärder. Både enklare och mer avancerade åtgärder presenteras i ett faktablad som skickas ut till bostadsrättsboende och villaägare. Även webbplatsen uppdateras med information om klimatanpassning.

Fördjupade karteringar, klimatanpassningsplan, Nacka kommun

Fördjupade karteringar av värmebölja och skyfall avseende klimatrelaterade risker i kommunen har tagits fram för att användas i framtagandet av kommunens klimatanpassningsplan. Karteringen kommer i framtiden att innehålla ytterligare klimatrelaterade risker.

Skyfallskartering, Solna kommun

Kommunen har upphandlat en konsult för att granska Länsstyrelsen i Stockholms skyfallskartering utifrån ett kommunalt perspektiv. Detta görs för att säkerställa att alla riskområden är karterade och för att vid behov komplettera karteringen, vilken även ska användas som ett kunskapshöjande underlag inom kommunen.

Klimatanpassning av befintlig bebyggelse i praktiken – en förstudie, Stockholms kommun

Pilotområdet Birger Jarlsgatan/Biblioteksstaden är utsatt för översvämningsrisk i samband med skyfall. Projektet syftar till att stärka samverkan mellan privata och offentliga aktörer för att minska översvämningsrisken.

Klimatanpassning, Vaxholms kommun

Projektet utreder hur kommunen kan bedriva sitt klimatanpassningsarbete, samt kartlägger kommunens sårbarheter för verksamheter och infrastruktur. Inom projektet tas även ett förslag fram på hur dessa frågor kan kommuniceras med fastighetsägare och kommuninvånare.

Övergripande kartering av risker kopplat till ett förändrat klimat, Värmdö kommun

Värmdö kommun ska ta fram en klimatanpassningsplan. För arbetet med detta tas en kommunövergripande kartering av risker samt en sårbarhetsanalys fram med fokus på skyfall, höga havsnivåer och höga temperaturer. Målet är att ta fram kunskapsunderlag som sedan kan användas för kommunens strategiska klimatanpassningsarbete och i deras risk- och sårbarhetsanalys.

Klimatförändringar i Stockholms län

Här kan du läsa om hur klimatet i Stockholms län kommer att förändras beroende på hur stora utsläppen av växthusgaser blir. Klimatanalysen som SMHI har gjort för Stockholms län visar bland annat på mer nederbörd och ökad temperatur i länet. Läs mer i underlagen nedan:

Framtidsklimat i Stockholms län Pdf, 11.1 MB.

Hur blir klimatet i framtiden? Länk till annan webbplats.

Regional handlingsplan för klimatanpassning

Länsstyrelsen i Stockholm har tagit fram en regional handlingsplan för klimatanpassning med åtgärder riktade såväl till nationell som regional och lokal nivå. Den gör stöd i hur det regionala och lokala klimatanpassningsarbetet kan planeras för att skapa ett långsiktigt robust samhälle.

Ett robust samhälle – Regional handlingsplan för klimatanpassning Länk till annan webbplats.

Riskhanteringsplan för Stockholms län

Länsstyrelsen Stockholm har tagit fram en riskhanteringsplan i enlighet med EU:s översvämningsdirektiv. Riskhanteringsplanen gäller 2022–2027 och beskriver översvämningsrisker från tre utpekade vattendrag (Oxundaån, Bällstaån och Tyresån), skyfall, Mälaren och Östersjön.

I Stockholms län omfattas 18 kommuner av riskhanteringsplanen:
Botkyrka, Danderyd, Haninge, Huddinge, Järfälla, Lidingö, Nacka, Sigtuna, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundbyberg, Tyresö, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker.

Riskhanteringsplan för Stockholms län 2022–2027 (Rapport 2021:32) Länk till annan webbplats.

Om översvämningsdirektivet, MSB Länk till annan webbplats.

Översvämningsportalen – med risk- och hotkartor för Mälaren, Östersjön, Bällstaån, Oxundaån och Tyresån, MSB:s webbGIS Länk till annan webbplats.

Hotkartor och skyfallskartering för kommuner som inte tagit fram egna, Länsstyrelsen Stockholm webbGIS Länk till annan webbplats.

Effekter av ett förändrat klimat

Här hittar du information om hur ett förändrat klimat påverkar Stockholms län och hur riskerna kan öka inom olika sektorer. Det handlar bland annat om hälsoeffekter, hur Mälaren påverkas av ett stigande hav och om en klimat- och sårbarhetsanalys för länet.

Här samlas kartunderlag som är användbara i arbetet med klimatanpassning. Underlagen ger information om hur olika platser i länet kan påverkas av översvämningar, värme samt ras, skred och erosion. Underlagen finns även på Länsstyrelsens WebbGIS.

Kartunderlag klimatanpassning, webbGIS Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens WebbGIS Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens geodatakatalog Länk till annan webbplats.

Skyfallskartering

Länsstyrelsen har tagit fram en översiktlig skyfallskartering för majoriteten av länets tätorter som ett stöd för länets arbete med översvämningsrisker. Länsstyrelsen producerade karteringen som ett stöd i eget arbete med planering inför översvämningsproblematik, men den kan även vara ett stöd för andra aktörer i regionen som arbetar med skyfallsfrågor.

Syftet med karteringen är att skapa ett länstäckande kunskapsunderlag för att kunna hantera översvämningsrisker till följd av skyfall som kan uppstå i ett framtida klimat. Skyfallskarteringen kan användas som planeringsunderlag för riskhantering, beredskapsplanering, detaljplanering i tidigt skede, översiktsplanering med mera.

Karteringen finns att se på Länsstyrelsen WebbGIS eller för nedladdning på Länsstyrelsens geodatakatalog.

Nedan är en rapport med vägledning och stöd i hur man ska tolka skyfallskarteringen och hur man bör använda den praktiskt. Rapporten beskriver också med vilken bakgrundsdata och metod som karteringen är framtagen.

Skyfallskartering över Stockholms län Pdf, 4 MB.

Lågpunktskarta över Stockholms län

Indikerar var vatten som inte kan rinna av ytledes kan samlas vid kraftigt regn. Detta underlag ska användas som aktsamhetskarta och indikerar för vilka områden som fördjupade utredningar behöver tas fram. I ett pilotprojekt togs det fram detaljerade skyfallskarteringar för tre kommuner.

Slutrapport Södertälje Länk till annan webbplats.

Slutrapport Haninge Länk till annan webbplats.

Slutrapport Täby Länk till annan webbplats.

Resultatet har jämförts med lågpunktskartan för att se hur karteringarna skiljer sig åt. Slutsatser från projektet finner du i följande rapport:

PM: Pilotprojekt skyfallskarteringar Länk till annan webbplats.

Värmekartläggning över Stockholms län

I en länstäckande värmekartläggning baserad på satellitdata visas högsta uppmätta yttemperatur. Värmekartläggningen är användbar i flera olika verksamhetsområden, exempelvis för att identifiera värmeöar eller analysera skillnader mellan olika bebyggelsetyper och strukturer. I detta faktablad hittar du mer information om kartläggningen och hur den kan användas.

Värmekartläggning av Stockholms län Länk till annan webbplats.

Värmekartläggning i Länsstyrelsens WebbGIS Länk till annan webbplats.

"Stockholms län i ett förändrat klimat – en översikt", har utarbetats av Tyréns Sverige AB på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län. Rapporten är avsedd att användas som ett underlag för att identifiera och ta fram tänkbara åtgärder för att minska sårbarheterna i förhållande till framtida klimatrisker och öka länets robusthet.

Stockholms län i ett förändrat klimat – en översikt Länk till annan webbplats.

I rapporten "Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning" beskrivs riskområden i länet för översvämning, ras, skred och erosion.

Riskområden för skred, ras, erosion och översvämning i Stockholms län i dagens och framtidens klimat Länk till annan webbplats.

Analysen "Stockholm - varmare, blötare" beskriver klimatförändringarnas konsekvenser för Stockholms län inom ett antal systemområden: bebyggelse, tekniska försörjningssystem, elektroniska kommunikationer, transportinfrastruktur, människors hälsa, areella näringar och biologisk mångfald.

Stockholm – varmare, blötare, Klimat- och sårbarhetsanalys för Stockholms län Länk till annan webbplats.

Klimatförändringen kommer att ge upphov till ett flertal konsekvenser för människors hälsa. Denna skrift beskriver klimatförändringarnas konsekvenser för människors hälsa i Stockholms och ger förslag på lämpliga åtgärder.

Hälsoeffekter av ett förändrat klimat – risker och åtgärder i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen har sammanställt och bedömt hur ett framtida klimat i det längre tidsperspektivet beaktats i utredningarna gällande nya Slussen och dess reglering. Granskningen har skett ur ett långsiktigt klimatperspektiv där fokus ligger på vatten- och naturmiljö.

Klimatförändringar och Mälaren ur ett vatten och naturmiljöperspektiv Länk till annan webbplats.

Förstudien Mälaren om 100 år är ett länsstyrelsegemensamt projekt. Inom studien diskuteras bland annat frågor om den globala havsnivåhöjningen och Mälarens framtid. Rapporten följdes upp med Mälaren och Saltsjön i ett förändrat klimat.

Mälaren om 100 år – förstudie om dricksvattentäkten Mälaren i framtiden Länk till annan webbplats.

Mälarens och Saltsjöns framtid i ett brett perspektiv – dricksvatten, bebyggelse, ekosystem Länk till annan webbplats.

Översvämningar kan ge stora konsekvenser på samhället med skador på bebyggelse och vägar samt störningar i avloppshantering, el- och vattenförsörjning. I det här faktabladet kan du läsa om hur fastighetsägare kan skydda fastigheten mot översvämningar och vilket ansvar som vilar på kommunen, räddningstjänsten och staten.

Översvämning – Så skyddar du dig och din fastighet Länk till annan webbplats.

Klimatanpassning i fysisk planering

Här presenteras vägledningar och rekommendationer som syftar till att stödja kommuner i hur det är möjligt att ta hänsyn till ett förändrat klimat i den fysiska planeringen.

Ett metodstöd innehåller praktiska råd för kommuner som ska integrera sin syn på klimatrelaterade risker i översiktsplanen. Vilka underlag kan vara användbara i arbetet för att öka kunskapen och medvetenheten om klimatrelaterade risker? Och hur kan det praktiska arbetet med att förankra klimatanpassningsaspekterna i de interna processerna utformas?

Klimatrelaterade risker i översiktsplanering – metodstöd Länk till annan webbplats.

I denna vägledning sammanfattar länsstyrelserna kunskapsläget kring klimatförändringarna. Den ger vägledning, rekommendationer, tips och råd om hur kommunen kan, bör och ska ta hänsyn till nya klimatförutsättningar i samhällsplaneringen enligt plan- och bygglagen (PBL)

Klimatanpassning i fysisk planering – vägledning från länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

För att underlätta för planhandläggare att beakta klimatanpassning i fysisk planering har länsstyrelserna tagit fram en checklista. Checklistan är en hjälp för planhandläggaren att se vilka frågeställningar som är lämpliga att titta på i översiktsplanen eller detaljplanen.

Checklista för klimatanpassning i fysisk planering Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen i Stockholm har som ett stöd i den fysiska planeringen beslutat om rekommendationer för byggande vid sjöar och vattendrag, Östersjön och Mälaren samt för hantering av översvämning till följd av skyfall. Läs mer om rekommendationerna nedan:

Rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för byggande vid sjöar och vattendrag i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för byggande vid Östersjön Länk till annan webbplats.

Rekommendationer för byggande vid Mälaren Länk till annan webbplats.

Verktyg för kommunalt klimatanpassningsarbete

Nedan hittar du olika verktyg som är användbara i det kommunala arbetet med klimatanpassning och som syftar till att stödja olika aktörer i arbetet med anpassning till ett förändrat klimat.

För att kunna vidta åtgärder och minska samhällets sårbarhet mot klimatförändringar är det viktigt att man först har identifierat sårbara områden och verksamheter. Denna skrift är ett metodstöd för framtagande av konsekvens- och sårbarhetsanalys med avseende på klimatförändringar.

Konsekvens- och sårbarhetsanalys – Metodbeskrivning Länk till annan webbplats.

I denna skrift ges förslag till system, systemtyper och klimatfaktorer som är viktiga att beakta i konsekvens- och sårbarhetsanalyser med avseende på klimatförändringar. Förslagen är till för att underlätta och snabba upp analysarbetet.

Systemtyper och klimatfaktorer Lathund som stöd vid konsekvens- och sårbarhetsanalyser Länk till annan webbplats.

Den här skriften beskriver en process och olika steg i arbetet med att ta fram en klimatanpassningsplan.

Klimatanpassningsplan – process och verktyg Länk till annan webbplats.

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Kontakt

Enheten för klimat och risk

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss