Val till riksdag, kommun, region, EU och sametinget

När det är val ansvarar Länsstyrelsen bland annat för att dela in länet i valkretsar och valdistrikt, utfärda nya röstkort och rapportera röstresultat till Valmyndigheten. Vid val till Europaparlamentet är det Länsstyrelsen som administrerar röstlängden för alla röstberättigade i EU-valet.

Länsstyrelsen är regional valmyndighet. Det betyder att vi ansvarar för att planera och genomföra allmänna val, val till Europaparlamentet och nationella folkomröstningar.

Val till Europaparlamentet 2024

Söndagen den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet.

Slutlig rösträkning startar 10 juni

Länsstyrelsen Stockholms slutliga rösträkning startar måndag 10 juni och beräknas pågå under fem dagar efter valdagen. Rösträkningen är en offentlig förrättning. Det betyder att alla är välkomna att besöka oss under den pågående sammanräkningen.

Adress: Augustendalstorget 6, Nacka strand

Följ resultatet av den slutliga rösträkningen på val.se Länk till annan webbplats.

Rösträtt och begäran om rättelse

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister den 10 maj 2024.

Om du anser att du felaktigt är utesluten från röstlängden eller anser att dina uppgifter om rösträtt är felaktiga har du möjlighet att begära rättelse i röstlängden. En sådan begäran ska göras hos länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

För EU-valet innebär det att ifylld och undertecknad blankett måste vara hos länsstyrelsen senast den 28 maj 2024.

Blankett: Ansökan om rättelse i röstlängd Pdf, 153 kB.

Dubblettröstkort

Alla som har rösträtt i valet får ett röstkort skickat med posten.

Om du saknar folkbokföringsadress, har tappat bort ditt röstkort eller är utlandssvensk som vill rösta i Sverige kan du få ett dubblettröstkort.

Dubblettröstkortet kan du enklast få utskrivet i en förtidsröstningslokal eller beställa hos länsstyrelsen.

Beställ dubblettröstkort från Länsstyrelsen:
E-post: val.stockholm@lansstyrelsen.se
Tfn: 010-223 11 30

EU-val 2024 (val till Europaparlamentet), Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Innan valet

Innan varje val delar vi in länet i valkretsar och valdistrikt. Om ditt röstkort är fel beslutar vi om att utfärda ett nytt röstkort och ändra i röstlängden, det vill säga i listan över vilka som får rösta. Röstlängden används i vallokalen för att pricka av vilka som har röstat så att ingen kan rösta flera gånger. Länsstyrelsen utfärdar också ett nytt röstkort om du inte har kvar det. Dessutom tar vi emot beställningar av valsedlar och anmälningar av kandidater som ska stå på partiernas valsedlar vid valen till riksdag, kommun och regioner.

För partier, Valmyndigheten Länk till annan webbplats.

Vid ett val till Europaparlamentet ansvarar Länsstyrelsen för att lägga till eller ta bort EU-medborgare ur röstlängden, beroende på om de vill rösta i Sverige eller i ett annat EU-land.

Direkt efter valet

Efter valet gör vi den slutliga rösträkningen. Det innebär att vi

 • kontrollräknar valnattens resultat
 • granskar ogiltiga röster
 • fördelar röster på olika valsedelstyper
 • räknar personröster
 • utser ledamöter och ersättare till region- och kommunfullmäktige.

Rösträkningen är en allmän förrättning. Det betyder att vem som helst får komma och titta på när Länsstyrelsen räknar rösterna. Det slutgiltiga resultatet finns sedan att ta del av hos Valmyndigheten.

Mellan valen

Mellan valen utser vi efterträdare för ledamöter och ersättare i region- och kommunfullmäktige som avgår under mandatperioden. Dessa beslut går att överklaga.

Vi utbildar också de kommunala valnämnderna inför valen och ger dem råd och hjälp. Detta för att alla val ska kunna genomföras på ett säkert sätt och i enlighet med lagen.

Länsstyrelsen kan även genomföra extra val och folkomröstningar med kort varsel om riksdagen beslutar om det.

Frågor och svar om valsystemet

Om röstning och rösträkning

När röstmottagningen avslutats på valdagen räknas alla röster som lagts i valurnan. Det ger ett preliminärt valresultat, som kallas valnattsresultat, och redovisar rösterna för de största partierna. (Även förtidsröster och utlandsröster räknas förutsatt att de hunnit fram till vallokalen.)

Röstningsmottagarna i vallokalen överlämnar sedan rösterna till sin valnämnd som kontrollerar allt material. Därefter försluts materialet och överlämnas till länsstyrelsen, som också kontrollerar materialet. Materialet är förslutet hela vägen från valnämnderna till dess att länsstyrelsen börjar den slutliga räkningen.

Den slutliga rösträkningen sköts av länsstyrelsen i varje län. Vi kontrollräknar alla röster och ansvarar dessutom för att räkna alla personröster. Vid ett val till region- och kommunfullmäktige är det Länsstyrelsen som fördelar mandaten (platserna) mellan partierna när räkningen är klar. Ledamöter och ersättare utses. Vid val till riksdag och Europaparlament är det Valmyndigheten som ansvarar för mandatfördelningen.

Både räkningen i vallokalen och hos länsstyrelsen är offentliga förrättningar. Det betyder att alla är välkomna att komma och titta under den slutliga sammanräkningen.

Resultatet av både räkningen på valnatten och den slutliga rösträkningen kan du följa hos Valmyndigheten.

Valmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Den slutliga rösträkningen av riksdagsvalet brukar bli klar 5–7 dagar efter valdagen. Rösterna till riksdagsvalet räknas först, sedan rösterna till kommunfullmäktige och sist rösterna till regionfullmäktige. Alla tre valen brukar vara färdigräknade cirka 12 dagar efter valdagen.

Valet till Europaparlamentet brukar bli klart inom en vecka efter valdagen.

Det är länsstyrelsen som under den slutliga rösträkningen bedömer valsedlarna. Om länsstyrelsen bedömer en valsedel som ogiltig räknas den inte för något parti.

En röst räknas som ogiltig till exempel om

 • ytterkuvertet för bud- eller brevröstning är felaktigt ifyllt
 • partiet inte anmält deltagande i valet
 • valsedeln är blank, det vill säga saknar partinamn
 • valkuvertet innehåller två eller flera valsedlar från olika partier
 • valkuvertet eller valsedeln är märkt
 • en felaktig valsedel använts, exempelvis en valsedel till ett kommunval som använts i Europaparlamentsvalet.

Om påverkan på val

En påverkanskampanj kan ha olika inriktning och syfte. Det kan handla om att

 • undergräva förtroendet för valets genomförande (påverka valsystemet, exempelvis genom IT-angrepp)
 • påverka väljarnas vilja och förmåga att rösta (till exempel falsk information om hur man röstar)
 • påverka väljarnas politiska preferenser (genom IT-angrepp och hot mot politiska partier eller enskilda politiker, publicera stulen information, använda dold mikroannonsering, troll eller automatiserade användare i sociala medier, falsk opinionsbildning och ryktesspridning).

Länsstyrelsens primära fokus ligger på valsystemet och vår egen roll och eget ansvar i detta, inte på informationspåverkan generellt eller på frågor gällande falsk opinionsbildning.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har i uppdrag att stödja samordningen mot och att höja kunskapen om påverkan. Även Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har en viktig roll när det gäller samordning och att skapa en sammanhållen information om bland annat krisberedskap, totalförsvar och säkerhetspolitik.

Sverige har ett rättssäkert och robust valsystem. Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt. Valen är fria, hemliga och direkta.

 • Decentraliserat: röstningen sker lokalt över hela landet.
 • Transparent: röstmottagning och rösträkning är offentliga. Alla valsedlar sparas tills nästkommande val vunnit laga kraft.
 • Effekten blir att det är svårt att påverka valresultatet.

Länsstyrelsen har informationsmöten tillsammans med berörda myndigheter, däribland polis, säkerhetspolis och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF).

Vi genomför riskanalyser och håller oss uppdaterade genom omvärlds- och nyhetsbevakning och analyser av trender i sociala medier. Vi för även informationen vidare till valnämnderna i kommunerna vid våra utbildningstillfällen.

Vänd dig till den det berör. Handlar det exempelvis om en specifik kommun så är det den kommunen som du ska kontakta. Handlar det om brottslig verksamhet mot rikets säkerhet (exempelvis spionage eller ideologiskt motiverade brott) så är det Säkerhetspolisen du ska kontakta.

Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) har i uppdrag att stödja samordningen mot och att höja kunskapen om påverkan.

Kontakt

Valkansli Stockholm

Telefon 010-223 10 00

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss