Social hållbarhet

Länsstyrelsen har flera uppdrag inom arbetet för social hållbarhet. Inom de sociala frågorna berörs bland annat integration, jämställdhet och mänskliga rättigheter.

I vårt uppdrag ingår bland annat att stärka samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer. På dessa sidor hittar du också råd och stöd samt information om hur vi arbetar med att stödja organisationer som arbetar med frågor som rör social hållbarhet.

Integration

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering, genomförande och uppföljning av integrationsinsatser. Arbetet sker oftast tillsammans med andra aktörer.

ANDTS

Länsstyrelsen har ett särskilt ansvar för att samordna och utveckla det förebyggande arbetet mot alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) i länet. Vi har också ett regionalt tillsynsansvar inom alkohol och tobak.

Mäns våld mot kvinnor

Länsstyrelserna har ett särskilt ansvar för att den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor får genomslag i länen. Vår roll är att stödja och skapa förutsättningar för att varje län ska uppnå intentionerna i den nationella strategin.

Jämställdhet

Länsstyrelsen arbetar för att länet ska bli jämställt. Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

Brottsförebyggande arbete

Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Mänskliga rättigheter

Länsstyrelsen arbetar utifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt, och ger stöd till kommuner och andra aktörer som arbetar med mänskliga rättigheter.

Föräldraskapsstöd

Föräldraskapsstöd är ett brett begrepp som innefattar olika insatser riktade till föräldrar. Länsstyrelsen samarbetar med kommuner, landsting, regioner och andra aktörer i arbetet med att utveckla föräldraskapsstöd.

Personligt ombud

Kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud kan ansöka om statsbidrag hos Länsstyrelsen för delfinansiering.

Funktionshinder

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner och landsting/regioner i arbetet med att genomföra funktionshinderpolitiska planer och strategier.

Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Kommuner och regioner är skyldiga att anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete.

Preventionspaketet

Preventionspaketet är ett samordnat stöd i det förebyggande arbetet. Det spänner över flera områden såsom ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak, mäns våld mot kvinnor, föräldraskapsstöd, integration och brottsförebyggande.

Preventionspaketet

Jämlik hälsa

Länsstyrelserna i Stockholms och Västerbottens län ska i ett pilotprojekt ta fram metoder för samordning av ett tvärsektoriellt regionalt folkhälsoarbete under åren 2019–2020.

Jämlik hälsa

Vidga normen i praktiken

Länsstyrelsen ska tillsammans med tio arbetsgivare i regionen öka kunskapen och medvetenheten om begränsande normer kring hudfärg.

Vidga normen i praktiken

VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Välj Inkludering Delaktighet och Aktivitet (VIDA) ska leda till social inkludering och främja möjligheter på arbetsmarknaden för nyanlända.

VIDA – Välj Inkludering, Delaktighet, Aktivitet

Kontakt