Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2021–2026

Länsstrategin för jämställdhetsintegrering ska vara ett stöd för det långsiktiga och
övergripande utvecklingsarbetet i länet.

Stockholms länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2021–2026 utgör en gemensam plattform för aktörer i Stockholms län och skapar förutsättningar för samverkan. Den visar vilka prioriteringar som gäller för arbetet under dessa år. Strategin är en revidering av den tidigare strategin (2018–2020) som baserats på en nuläges- och behovsanalys och arbetats fram i samverkan och i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Länsstyrelsen Stockholm, Polismyndigheten, Region Stockholm, kommuner och idéburen sektor.

Strategin tar sin utgångspunkt i det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, och är utformat specifikt för de utmaningar och möjligheter till förbättring som finns inom Stockholms län.

Strategin listar prioriteringar inom följande områden:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämställd utbildning.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Jämställd hälsa.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Strategin kan ses som ett smörgåsbord där man kan välja att arbeta särskilt med en prioritering eller flera. För att den ska få så stor genomslagskraft som möjligt i länet uppmuntras alla aktörer, såväl offentliga som privata, att förverkliga strategin i sina verksamheter.

Ett jämställt Stockholm – Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2021–2026 Pdf, 2.6 MB.

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Podd – Snacka om barnrätt

I podcasten Snacka om barnrätt från Länsstyrelsen i Stockholm samtalar barnrättsjuristen Dona Hariri med spännande personer som arbetar med barns rättigheter på olika sätt.

– FN:s barnkonvention har blivit lag i Sverige och jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna är alltid aktuella, säger Sophie Lidstone som är jämställdhetstrateg på Länsstyrelsen i Stockholm. I dessa coronatider tänker vi digitalt och lanserar Snacka om barnrätt – en podcast med sex avsnitt. Vi ser den som ett komplement till de seminarier och nätverksträffar som Länsstyrelsen i vanliga fall arrangerar.

Snacka om barnrätt hittar du på Libsyn Länk till annan webbplats. och där poddar finns.

 

I första avsnittet av Snacka om barnrätt ska vi prata om barn som utnyttjas för kriminella syften – vi ska prata om barnkurirer. Dona Hariri som är barnrättsjurist pratar med polisen Martin Lazar och åklagaren Thomas Ahlstrand.

Lyssna på avsnitt 1 hos Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 1 Pdf, 102 kB.

Snacka om barnrätts andra avsnitt handlar om barn, idrott och jämställdhet, vi snackar om idrott för alla.

Gäster hos Dona Hariri i studion är Sofia B. Karlsson, Riksidrottsförbundet och Charlotte Ovefelt, Brommapojkarna.

Lyssna på avsnitt 2 hos Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 2 Pdf, 127.6 kB.

Många barnfamiljer som blir vräkta syns inte i statistiken – men de finns. Vad betyder det för ett barn att inte ha en trygg bostad? Det är saker Dona Hariri tar upp i tredje avsnittet av Snacka om barnrätt.

Dona samtalar med Tove Samzelius, Rädda Barnen och forskare vid Malmö Universitet och Lotta Rapacioli, jurist på Sociala missionen.

Lyssna på avsnitt 3 hos Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 3 Pdf, 169.6 kB.

Inom Barnahus samverkar flera myndigheter för barn som utsatts för brott. Dona Hariri pratar med polisens förundersökningsledare Maria Pettersson och barnläkaren Lina Ljungholm om hur man samarbetar för att barnen ska kunna känna sig så trygga som möjligt i en i övrigt väldigt utsatt situation. Barnets bästa, jämställdhet och funktionshinder är viktiga aspekter som berörs i samtalet.

Lyssna på avsnitt 4 hos Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 4 Pdf, 78.4 kB.

Alla har rätt till utbildning – på lika villkor. Men går det att säkra att alla med funktionsnedsättning får det? I femte avsnittet samtalar Dona Hariri med Elinor Kennerö Tonner som är rektor på NPF-säkrade Källbrinksskolan och människorättsjuristen Hanna Gerdes.

Lyssna på avsnitt 5 hos Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 5 Pdf, 113.5 kB.

Barn har rätt till en framtid med friska ekosystem och en hälsosam miljö. I Snacka om barnrätts sjätte avsnitt pratar Dona Hariri med Anne Lagerquist från Stockholms stads Kemikaliecentrum och Frida Berry Ekund från ideella organisationen Våra barns klimat.

Lyssna på avsnitt 6 hos Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 6 Pdf, 114.5 kB.

I grundskolan är kränkningar med koppling till etnicitet den vanligaste formen av trakasserier. I snacka om barnrätts sjunde avsnitt tar vi upp rasistisk mobbing. Dona Hariri gästas i studion av Helya Riazat som är rektor på Järvaskolan och Patrick Konde från Friends.

Lyssna på avsnitt 7 hos Libsyn Länk till annan webbplats.

Transkribering av avsnitt 7 Pdf, 111.4 kB.

Kontaktperson Länsstyrelsen i Stockholm

  • Sophie Lidstone

Kontakt

Enheten för regional utveckling