Jämställdhet

Länsstyrelsen stödjer regionala aktörer i jämställdhetsfrågor. Vi jobbar för att hela länet ska bli jämställt.

Jämställdhet handlar om att kvinnor och män ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer.

Ett jämställt län

Länsstyrelsen har i uppgift att stödja regionala aktörer i deras arbete med att göra verksamheterna jämställda. Vi arbetar med jämställdhetsfrågor utifrån regeringens nationella jämställdhetsmål, och använder den internationella strategin för jämställdhetsintegrering. Strategin går ut på att integrera och synliggöra jämställdhetsfrågor i alla verksamheter, beslut och planeringar. Strategin har vuxit fram för att motverka att jämställdhetsfrågor hamnar i skymundan för andra politiska frågor och verksamheter.

Så här arbetar vi med jämställdhet:

  • kartlägger och följer utvecklingen av jämställdhet i länet
  • skapar kunskapsunderlag, som till exempel könsuppdelad statistik
  • stödjer kommuner, myndigheter, föreningar och andra organisationer i deras jämställdhetsarbete.

Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018–2020

Länsstrategin för jämställdhetsintegrering ska vara ett stöd för det långsiktiga och
övergripande utvecklingsarbetet i länet.

Stockholms länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018-2020 började gälla den 1 januari 2018. Strategin utgör en gemensam plattform för aktörer i Stockholms län och skapar förutsättningar för samverkan. Den visar vilka prioriteringar som gäller för arbetet under dessa år. Strategin baseras på en nuläges- och behovsanalys och har arbetats fram i samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Polismyndigheten och Stockholms läns landsting. Kommuner och idéburen sektor har också bidragit genom deltagande i forum och samråd.

Strategin tar sin utgångspunkt i det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, och är utformat specifikt för de utmaningar och möjligheter till förbättring som finns inom Stockholms län.

Strategin listar prioriteringar inom följande områden:

  • En jämn fördelning av makt och inflytande.
  • Ekonomisk jämställdhet.
  • Jämställd utbildning.
  • Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet.
  • Jämställd hälsa.
  • Mäns våld mot kvinnor ska upphöra.

Strategin kan ses som ett smörgåsbord där man kan välja att arbeta särskilt med en prioritering eller flera. För att den ska få så stor genomslagskraft som möjligt i länet uppmuntras alla aktörer, såväl offentliga som privata, att förverkliga strategin i sina verksamheter.

Ett jämställt Stockholm – Länsstrategi för jämställdhetsintegrering 2018–2020PDF

Jämställdhetspolitiska mål

Vi arbetar utifrån regeringens nationella jämställdhetspolitik. Målet är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. För att nå dit arbetar vi efter sex nationella delmål.

En jämn fördelning av makt och inflytande

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och forma villkoren för beslutsfattandet

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter i fråga om betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling

En jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få omsorg på lika villkor

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor

Mäns våld mot kvinnor ska upphöra

Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet.

Podd – Snacka om barnrätt

I podcasten Snacka om barnrätt från Länsstyrelsen i Stockholm samtalar barnrättsjuristen Dona Hariri med spännande personer som arbetar med barns rättigheter på olika sätt.

– FN:s barnkonvention har blivit lag i Sverige och jämställdhets- och jämlikhetsfrågorna är alltid aktuella, säger Sophie Lidstone som är jämställdhetstrateg på Länsstyrelsen i Stockholm. I dessa coronatider tänker vi digitalt och lanserar Snacka om barnrätt – en podcast med sex avsnitt. Vi ser den som ett komplement till de seminarier och nätverksträffar som Länsstyrelsen i vanliga fall arrangerar.

Snacka om barnrätt hittar du på Libsynlänk till annan webbplats och där poddar finns.

 

Annonsbild för podden Snacka om barnrätt med porträttbild på programledaren och barnrättsjuristen Dona Hariri.

Kontaktperson Länsstyrelsen i Stockholm

  • Sophie Lidstone

Kontakt

Enheten för regional utveckling