Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Ideella föreningar, registrerade trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. Länsstyrelsen beslutar sedan om och betalar ut bidragen.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att:

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Under 2024 förfogar länsstyrelserna över 68 miljoner för fördelning.

Utlysning 2024

Under 2024 har Länsstyrelsen Stockholm utlyst 23,3 miljoner kronor. Sista ansökningsdag var 22 mars 2024. Information om utlysningen 2025 kommer först i mitten på februari 2025.

Tidiga insatser för asylsökande

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för vuxna

 • asylsökande som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • personer med tillstånd utifrån massflyktsdirektivet
 • asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vi ger inte bidrag för verksamhet riktade till personer med uppehållstillstånd i eget boende eller verksamhet direkt riktad till personer under 18 år.

Prövning enligt demokrativillkoret

Alla organisationer som tar emot bidraget måste ha en verksamhet som följer demokratins idéer. Inför beslut om bidraget granskar Länsstyrelsen därför att organisationen är demokratiskt uppbyggd och att verksamheten bedrivs i enlighet med demokratins idéer. Organisationen ska motverka alla former av diskriminering. I prövningen samverkar Länsstyrelsen med Polismyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Skatteverket och Säkerhetspolisen.

Följande dokument ska skickas in i samband med ansökan:

 • aktuella stadgar eller motsvarande för sökande organisation
 • årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande möte
 • verksamhetsberättelse med tillhörande revisionsberättelse
 • namn och personnummer på samtliga styrelsemedlemmar inklusive firmatecknare.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

När är sista ansökningsdagen?

Ansökan för 2024 är stängd.

Fundera igenom följande:

 • Bakgrund och behov
  • Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  • Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Målgruppens delaktighet
  • Hur har målgruppen involverats i projektplaneringen?
 • Organisation
  • Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  • När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  • Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  • Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Plan för att nå deltagare
  • Beskriv tillvägagångssätt för att rekrytera deltagare till verksamheten.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kan komma att avvisas.

Stöd för ansökan

Under Mina Sidor i e-tjänsterna finns möjlighet att spara ansökan i 14 dagar. Om ansökan inte ändrats eller skickats in till Länsstyrelsen inom 14 dagar raderas handlingarna. Inskickad ansökan sparas på Mina Sidor under ett år.

Observera att intyg för firmatecknare samt intyg för samverkanspart finns att ladda ned på e-tjänstens första sida.

För en översikt över frågorna i e-tjänsten se följande bilagor:

Bilaga 2 – Sammanställning av frågor ansökan TIA ideell org 2024 Pdf, 248.1 kB.

Bilaga 3 – Sammanställning av frågor ansökan TIA kommun 2024 Pdf, 273 kB.

Stödmaterial när du ansöker

TIA aktivitetsplan Pdf, 174 kB, öppnas i nytt fönster.

TIA Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökan Pdf, 124.5 kB, öppnas i nytt fönster.

TIA budgetmall Word, 36.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Stödmaterial när du slutredovisar

Projekt med total budget över fem prisbasbelopp ska anlita en extern auktoriserad eller godkänd revisor och kan använda sig av standarden ISA 805.

För projekt med total budget under fem prisbasbelopp kan föreningens egen revisor utföra revisionen.

TIA exempel på revisorsintyg, intern revision Word, 26 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss