Preventionspaketet

Preventionspaketet är ett samordnat stöd i det förebyggande arbetet. Det spänner över flera områden såsom ANDTS - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, mäns våld mot kvinnor, föräldraskapsstöd, friluftsliv, integration och brottsförebyggande.

Syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att det främjande och förebyggande arbetet till barn, unga och deras föräldrar utvecklas och att insatserna särskilt kommer de som behöver det mest till del. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att bidra till bättre förutsättningar för att minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdhet.

Länsstyrelsens uppdrag och arbete med jämlik hälsa

Preventionspaketet erbjuder följande:

Seminarieserie

Inom Preventionspaketets ramar arrangeras en återkommande seminarieserie för att fördjupa och sprida kunskap om prevention med fokus på förutsättningar, kompetens och insatser.

Seminarierna möjliggör också plattformar för erfarenhetsspridning och kunskapsförmedling mellan olika kommuner och aktörer om såväl insatser och metoder som förutsättningar. Det kan även handla om att erbjuda kanaler till forskare inom olika preventionsfält.

Kommunbesök

Preventionspaketet erbjuder kommunbesök för att förankra och stödja preventionsarbetet lokalt. Lokalt anpassad vägledning kring förutsättningar och innehåll i ett främjande och förebyggande arbete finns samt chefsstöd för att ge det förebyggande arbetet en högre prioritet.

Hör av dig till någon av våra sakkunniga för att få mer information:

Preventionsstjärnan

Preventionsstjärnan är ett sätt att illustrera hur närliggande förebyggande frågor är sammanlänkade genom gemensamma risk- och skyddsfaktorer. Den kan användas som en pedagogisk modell för att underlätta samverkan och är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm.

Preventionsstjärnan är ett sätt att illustrera hur
närliggande förebyggande frågor är sammanlänkade genom gemensamma risk- och
skyddsfaktorer. Bilden visar en fem-uddig stjärna där varje stjärnspets har tre
fält: orangeröd längst ut i spetsen, gult i mittenfältet och en gemensam grön
bas i mitten av stjärnan. Spetsarna representerar olika områden som brott,
våld, utanförskap, ANDTS och psykisk ohälsa.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm