Preventionspaketet

Preventionspaketet är ett samordnat stöd i det förebyggande arbetet. Det spänner över flera områden såsom ANDT - alkohol, narkotika, dopning och tobak, mäns våld mot kvinnor, föräldraskapsstöd, integration och brottsförebyggande.

Syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att det främjande och förebyggande arbetet till barn, unga och deras föräldrar utvecklas och att insatserna särskilt kommer de som behöver det mest till del. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att bidra till bättre förutsättningar för att minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdhet.

Preventionspaketet erbjuder följande:

Seminarieserie

Inom Preventionspaketets ramar arrangeras en återkommande seminarieserie för att fördjupa och sprida kunskap om prevention med fokus på förutsättningar, kompetens och insatser.

Seminarierna möjliggör också plattformar för erfarenhetsspridning och kunskapsförmedling mellan olika kommuner och aktörer om såväl insatser och metoder som förutsättningar. Det kan även handla om att erbjuda kanaler till forskare inom olika preventionsfält.

Kommunbesök

Preventionspaketet erbjuder kommunbesök för att förankra och stödja preventionsarbetet lokalt. Lokalt anpassad vägledning kring förutsättningar och innehåll i ett främjande och förebyggande arbete finns samt chefsstöd för att ge det förebyggande arbetet en högre prioritet.

Kommuninbjudan 2020 Pdf, 130.2 kB.

Utvecklingsprojekt

Länsstyrelsen bistår i flera utvecklingsprojekt med metodutveckling och utvärdering i länet för att ge möjlighet att anpassa eller kvalitetssäkra insatser.

Föräldraskap i Sverige

Föräldraskap i Sverige är samhällsorienterande gruppträffar för utrikesfödda föräldrar med barn 0-18 år. Syftet med gruppträffarna är att föräldrarna ska få mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige. En slutrapport finns om Föräldraskap i Sverige från augusti 2018.

Tåget

TÅGET är ett svenskt universellt skolprogram som är framtaget av Botkyrka kommun för att minska risken för våld och mobbning i skolan och på fritiden. Målet med TÅGET är En skola fri från våld”. Programmet involverar skolpersonal, föräldrar och elever, F-5 klass och bygger på fyra principer: Åskådarperspektivet, utmana stereotypa könsnormer, ledarskap och anknytning. Karolinska institutet har på uppdrag av Länsstyrelsen utvärderat Tåget under 2017. 

Läs en sammanfattning av utvärderingsrapporten här Pdf, 630.4 kB, öppnas i nytt fönster.

PAX

PAX i skolan är en uppsättning verktyg som syftar till att skapa ett klassrum präglat av lugn, trygghet, glädje och studiero. Pax har utvärderats och resultaten finns att läsa i en pilotstudie från 2017.

www.paxiskolan.se Länk till annan webbplats.

Finnas där som vuxen

Framtid Stockholm – Socialförvaltningen i Stockholms stad och RFSU Stockholm har i samverkan med Länsstyrelsen i Stockholm utvecklat ett utbildningskoncept för professionella som arbetar i ungdomars omsorgsmiljö. Konceptet består av två delar där den ena delen, Våga vara viktig, syftar till att ge personal i ungdomars boendemiljö goda möjligheter att vara de viktiga vuxna som kan ge omsorg och stärka viktiga skyddsfaktorer samt minska risken för problemutveckling. Den andra delen handlar om sexualundervisning genom metodmaterialet Sexualundervisning på lättare svenska. Utbildningen har utvärderats av Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) och Splitvision research med goda resultat.

Läs slutrapporten ”Våga vara viktig” Pdf, 439.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har många uppdrag inom de områden som ingår i Preventionspaketet ANDT. Läs gärna mer om dem.

Brottsförebyggande arbete

Föräldraskapsstöd

Integration

Mäns våld mot kvinnor

Genomförda seminarier

Samverkan på riktigt
Den 29–30 augusti deltog kommunala samordnare i förebyggande arbete (föräldraskapsstöd, våldsprevention, brottsförebyggande, integration, folkhälsa och ANDT) på konferens med namnet Samverkan på riktigt. Konferensen arrangerades av Länsstyrelsen, Region Stockholm och Stockholm stad. Tema för konferensen var uppföljning.

Samverkan på riktigt är en årlig konferens i två dagar med syfte att tillsammans hitta vägar för bättre kvalitet och samordning kring förebyggande, främjande insatser lokalt.

Dokumentation hos Länsstyrelsen 

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm