Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Preventionspaketet

Preventionspaketet är ett samordnat stöd i det förebyggande arbetet. Det spänner över flera områden såsom ANDTS - alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel, mäns våld mot kvinnor, föräldraskapsstöd, friluftsliv, integration och brottsförebyggande.

Syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att det främjande och förebyggande arbetet till barn, unga och deras föräldrar utvecklas och att insatserna särskilt kommer de som behöver det mest till del. Det övergripande syftet med Länsstyrelsens stöd till kommunerna är att bidra till bättre förutsättningar för att minska ojämlikheten i hälsa och öka jämställdhet.

Länsstyrelsens uppdrag och arbete med jämlik hälsa

Verktyg för främjande och förebyggande arbete

Vi har samlat ett antal modeller och verktyg som kan vara ett gott stöd i lokalt utvecklingsarbete.

Preventionsstjärnan

Ohälsa, droganvändning, våld, kriminalitet och utanförskap är samhällsproblem som i stor utsträckning kan förklaras av samma bakomliggande faktorer, eller risk- och skyddsfaktorer. Tidigt främjande och förebyggande arbete som påverkar dessa bakgrundsfaktorer kan därför få effekter på många problemområden samtidigt. Genom ökad samverkan i det främjande och förebyggande arbetet har vi bättre möjligheter att nå resultat på fler områden.

Preventionsstjärnan är ett sätt att illustrera hur
närliggande förebyggande frågor är sammanlänkade genom gemensamma risk- och
skyddsfaktorer. Bilden visar en fem-uddig stjärna där varje stjärnspets har tre
fält: orangeröd längst ut i spetsen, gult i mittenfältet och en gemensam grön
bas i mitten av stjärnan. Spetsarna representerar olika områden som brott,
våld, utanförskap, ANDTS och psykisk ohälsa.

Risk- och skyddsfaktorer – vad vet vi och vad kan göras med kunskapen? (RISE, 2021) Länk till annan webbplats.

I praktiken handlar det ofta om samverkan kring insatser riktade till föräldrar, förskola och skola, fritids- och föreningsverksamhet, eller insatser för att förändra miljöer som barn och unga rör sig i – satsningar på goda och jämlika uppväxtvillkor.

Preventionsstjärnan är ett sätt att illustrera hur närliggande förebyggande frågor är sammanlänkade genom gemensamma risk- och skyddsfaktorer. Den kan användas som en pedagogisk modell för att underlätta samverkan och är framtagen av Länsstyrelsen i Stockholm.

Samordnat stöd på flera nivåer

Genom ”preventionspaketet” samlar Länsstyrelsen i Stockholm sitt främjande och förebyggande arbete. Länsstyrelsen tar ett helhetsgrepp på frågor om goda uppväxtvillkor och jämlik hälsa genom att samla arbetet inom ANDTS och föräldraskapsstöd, brotts- och våldsprevention, integration och friluftsliv. Syftet är att samordna arbetet och bli en bättre samverkanspart för länets kommuner och andra aktörer genom sakområdesöverskridande dialoger och besök.

Illustration av trappan.
 1. I det första steget samordnar Länsstyrelsen nätverksträffar, seminarium och konferenser kring främjande och förebyggande frågor som är relevanta för flera olika områden (brottsprevention, mäns våld mot kvinnor, andts, föräldraskapsstöd, folkhälsa med mera.
 2. I det andra steget samordnar vi kommundialoger kring främjande och förebyggande arbete.
 3. I det tredje steget gör Länsstyrelsen besök hos kommunledningar.
 4. I det sista steget sker en fördjupad samverkan med kommuner som vill ingå en mer långsiktig överenskommelse med Länsstyrelsen för att utveckla det lokala främjande och förebyggande arbetet.

Budskapen i preventionspaketets arbete kan summeras i följande punkter

 • Vi behöver göra mer tidigare
 • Vi behöver göra mer tillsammans
 • Vi behöver nå ut till fler
 • Vi behöver rätt förutsättningar

Utbildningsfilmer

Vi har tagit fram några korta utbildningsfilmer där vi besvarar några av de vanligaste frågorna vi får kring hälsofrämjande och förebyggande arbete. 

Det lönar sig att förebygga!

Uppsala universitet har på uppdrag av Länsstyrelsen Stockholm genomfört unika samhällsekonomiska studier i Botkyrka och Norrtälje kommun. I två rapporter beskrivs hur systematiska satsningar på exempelvis trygg skolmiljö, drogförebyggande arbete och föräldraskapsstöd har gett goda resultat.

Är samverkan för bättre folkhälsa lönsamt? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Norrtälje kommun Länk till annan webbplats.

Lönar det sig med våldsförebyggande arbete? – Samhällsekonomisk analys av tvärsektoriellt främjande och förebyggande arbete i Botkyrka kommun Länk till annan webbplats.

I följande film beskriver både politiker, forskare, verksamhetsnära samt barn och unga hur de ser på vinsterna av arbetet.

Modell för kvalitetssäkrat förebyggande arbete

Cirkulär modell som visar åtta steg för ett effektivt främjande och
förebyggande arbete.

Illustration Folkhälsomyndigheten.

Modellen visar åtta steg för ett effektivt främjande och förebyggande arbete.:

 1. Kartläggning och analys
 2. Resursbedömning
 3. Utformning av utvecklingsarbete
 4. Utformning av insatser
 5. Förberedelser och mobilisering
 6. Genomförande och kvalitetssäkring
 7. Uppföljning och utvärdering
 8. Förbättring och spridning

Varje fas behöver också ta följande perspektiv i beaktande: hållbarhet och finansiering, kommunikation och vilka intressenter som ska medverka, personalutveckling samt etik.

Modellen ger vägledning kring och lyfter fram vad forskningen säger om de processteg som behövs för att lyckas med det främjande och förebyggande arbetet. Folkhälsomyndighetens version av modellen, Snabbguiden, bygger på kunskap om ANDTS-prevention men fungerar även bra i förebyggande arbete inom andra folkhälsoområden.

Länsstyrelsen i Stockholm samverkar med länets kommuner i alla steg och kan vara en dialogpart oavsett i vilken fas kommunen befinner sig. Vi kan även hänvisa vidare till andra regionala eller nationella aktörer när det behövs.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en e-utbildning om hur modellen kan användas vid planering, genomförande och uppföljning.

E-utbildning: "Att lyckas med ANDTS-prevention", Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss