Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen beslutar om bidrag för insatserna och samordnar länets arbete.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser för asylsökande (TIA) ska motverka passivisering under asyltiden, underlätta kontakter med den svenska arbetsmarknaden och främja en framtida etablering för de som beviljas uppehållstillstånd.

Länsstyrelsen beslutar om och betalar ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för asylsökande. Vi arbetar också för att stärka samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer för att

 • tillgången till insatser ska motsvara behovet i länet
 • kvinnor och män ska kunna ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • information ska finnas tillgänglig om vilka insatser som anordnas i länet.

Praktisk vägledning för regional samverkan Word, 165.6 kB.

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, kommuner och kommunalförbund kan ansöka om bidrag för att anordna tidiga insatser för asylsökande. 2021 kan länsstyrelserna tillsammans fördela totalt 98 miljoner kronor.

Vilka insatser kan få bidrag?

Bidrag kan ges till insatser som bidrar till

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • stärkt hälsa.

Bidrag kan till exempel ges till insatser såsom kurser, studiecirklar, studiebesöksverksamhet eller friskvårds- och friluftslivs aktiviteter. Bidrag kan inte ges för praktikverksamhet eller verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Under 2021 ska Länsstyrelsen vid fördelning särskilt prioritera insatser som främjar kunskaper om det svenska samhället.

Vilka ska insatserna rikta sig till?

Insatserna ska rikta sig till eller vara till förmån för asylsökande personer över 18 år som bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende.

Insatserna kan också rikta sig till personer som har beviljats uppehållstillstånd men bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Vägledning för att ansöka om bidrag

Mer detaljerad information om vilka som kan ansöka om stöd, vilka insatser som kan ges bidrag och hur du ansöker hittar du i vägledningen:

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande med flera Pdf, 290.3 kB.

När är sista ansökningsdagen?

Ansök senast den 23 september 2021. Länsstyrelsen i Stockholm prioriterar särskilt insatser som underlättar för asylsökande att etablera sig på arbetsmarknaden, som ger kunskaper som är till nytta både vid en etablering och vid ett återvändande och insatser som underlättar för asylsökande att bedriva friluftsliv.

Du som har en idé för en insats kan planera projektet utifrån vår mall för projektplan Excel, 19.9 kB, öppnas i nytt fönster..

Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Fundera igenom:

 • Bakgrund och behov
  • Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  • Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  • Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  • När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  • Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  • Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Tips för att nå målgruppen asylsökande över 18 år

 • Samverka aktivt med andra TIA-projekt och tipsa varandras deltagare om olika aktiviteter.
 • Lägg ut aktiviteten på hemsidan TIA Stockholm.
 • Sprid information om aktiviteten på bibliotek, religiösa samlingsplatser, vårdcentraler och skolor.
 • Sprid information på språkcaféer.
 • Använd och delta aktivt i de aktivtetsmässor som Länsstyrelsen bjuder in till för att sprida information om er förening och/eller aktivitet.
 • Samverka med organisationer bildade på etnisk grund, sk "etniska föreningar".
 • Samarbeta med länets studieförbund och folkhögskolor för att nå fler deltagare.
 • Be deltagare sprida information vidare bland andra asylsökande som de kan tänkas komma i kontakt med.

Islamic Relief beviljas 320 300 kronor för en insats som syftar till att erbjuda och genomföra första-hjälpen-kurser och utbildning i hjärt-och-lungräddning för asylsökande. Utbildningen ska ge värdefull kunskap och bryta isoleringen för målgruppen och är också en kunskap som är till nytta oavsett om personen ska återvända eller får ett uppehållstillstånd i Sverige.

Organisationen Ny Gemenskap beviljas 787 000 kronor för ett projekt som syftar till att skapa ett positivt sammanhang för asylsökande över 18 år, ge dem en mångfald av aktiviteter och ge dem kunskaper som är till stöd både vid ett återvändande och om de får stanna i Sverige. Aktiviteterna som ska ges är bland andra programmeringskurser, utbildning i cykelreparation, simskola, vandringar och matlagningskurser. Målgruppen ska nås genom föreningens stora kontaktnät bland både migranter och bland andra organisationer såsom Svenska Kyrkan, Röda Korset och Sociala Missionen. Projektet kan vid en fortsatt påverkan genom pandemin till stora delar genomföras utomhus.

RFSU Stockholm beviljas 617 130 kronor för en insats som syftar till att öka kunskapen bland asylsökande om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och öka förmågan hos asylsökande att förvärva, förstå och tillämpa hälsorelaterad information. Målgruppen ska nås genom besök i verksamheter som möter asylsökande. Projektet kan vid en fortsatt påverkan av pandemin genomföras utomhus, digitalt eller i mindre grupper.

Den ideella föreningen Språkkraft beviljas 745 800 kronor för ett projekt som syftar till att introducera Språkkrafts metod för språkintroduktion för målgruppen asylsökande. Det ska ske genom digitala och fysiska workshops och genom en anpassning av Språkkrafts verktyg för språkinlärning till målgruppen asylsökande.

Spånga Blåband beviljas 107 800 kronor för ett projekt som syftar till att stärka deltagarnas kunskaper i svenska och ge en orientering om den svenska arbetsmarknaden med särskild inriktning på odling, caféverksamhet, snickeri och lokalvård. Insatsen innehåller också inslag av friskvård och hälsa. Föreningen har sedan tidigare god kontakt med målgruppen asylsökande och en vana vid att genomföra digitala möten. Bedömningen är därför att insatsen kommer att kunna genomföras även vid en fortsatt påverkan på samhället på grund av pandemin.

Stockholms Stadsmission beviljas 1 606 953 kronor för en insats som syftar till att deltagarna ska stärka sin egenmakt och sin psykiska hälsa. Det ska göras genom att ge asylsökande djupare kunskaper om de handlingsalternativ som finns tillgängliga för personer i asylprocessen. Projektet vill utveckla metoder för att stötta personer som befinner sig i asylprocessen. Asylsökande ska ges möjlighet att samtala kring sin livssituation med särskild tonvikt på återvändande, etablering och kontakter med hemlandet. Verksamheten fungerar därför rustande för individen oavsett utgång i asylprocessen. Föreningen har en utarbetad plan för att kunna bedriva verksamheten vid en fortsatt påverkan på grund av pandemin.

 • ABF Stockholm beviljas 190 800 kronor för insatsen Musikskapande för asylsökande kvinnor och transpersoner. Med musikens hjälp skapas ett kreativt sammanhang som bidrar till delaktighet och motverkar psykisk ohälsa.

 • Föreningen Framtidståget beviljas 1 399 889 kr för insatsen Ett nytt steg. Föreningen ska erbjuda utbildningar för asylsökande i mobilreparation, medieproduktion, matlagning och skönhetsvård. Aktiviteterna är valda utifrån tanken att ge kunskaper som är till nytta på en global marknad. Verksamheten fungerar därför rustande för individen oavsett utgång i asylprocessen.

 • KFUM Fritid Fryshuset beviljas 551 414 kr för insatsen Safe Space Fryshuset. Asylsökande mellan 18-29 år bjuds in att delta i Fryshusets ordinarie verksamheter. En särskild satsning på asylsökande kvinnor ska göras inom projektet. Asylsökande ska också erbjudas arbetsmarknadsaktiviteter och ett upparbetat samarbete finns med Hammarby fotboll, föreningen Miljöverkstan Flaten och Framtidstågets TIA-projekt.

 • Frälsningsarmén beviljas 679 320 kr för insatsen Kunskapstrappan. Insatsen syftar till att ge asylsökande kvinnor över 18 år kunskap om det svenska samhället, träning i det svenska språket och ett socialt umgänge.

 • Hammarby IF Fotboll beviljas 750 000 kr för insatsen Samhällsmatchen. Projektet syftar till att genomföra ett integrationsprogram för asylsökande med språkinlärning och arbetsmarknad som bärande teman. Genom språkundervisning, jobbmatchning, volontärarbete och studiebesök ska deltagarna närma sig arbetsmarknaden.

 • Hej Främling beviljas 800 000 kr för insatsen TIA Hej Främling Stockholm. Föreningen ska arrangera hälsofrämjande aktiviteter för framförallt asylsökande kvinnor. Insatsen har också fokus på arbetsmarknadsförberedande insatser för målgruppen asylsökande.

 • Järfälla kommun beviljas 982 616 kr för insatsen Asyl i Järfälla. Insatsen ska aktivera de asylsökande genom språkutbildning, introduktion till det svenska samhället och till arbetsmarknaden. Språkutbildningen ges i samarbete med ABF och närmandet till arbetsmarknaden sker i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet. Insatserna syftar också till att öka kopplingen till insatser som verkar rustande för dem som får ett avslagsbeslut.

 • Föreningen Midsommargården beviljas 698 750 kr för insatsen Verksamhetslots och riktade aktiviteter. Föreningen erbjuder asylsökande kurser i simning, cykling, kreativa kurser i konst, dans och musik, programmering samt familjeutflykter. Det arbetssätt och de kontakter som tidigare projekt har givit ska utvecklas ytterligare.

 • Miljöverkstan Flaten beviljas 838 000 kr för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga. Föreningen vill främja asylsökande unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa genom social trygghet, sammanhang och naturvistelse i skog och mark. Stöd för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden ska ges genom externa föreläsare, aktiv lotsning till arbetsmarknadsmässor och andra erbjudanden från arbetsgivare.

 • RFSL Stockholm beviljas 1 270 000 kr för insatsen Newcomers Stockholm. Föreningen vill erbjuda asylsökande hbtq-personer aktiviteter, sociala kontakter och en hälsofrämjande gemenskap. Föreningen vill också genom mentorskap hjälpa asylsökande hbtq-personer in på arbetsmarknaden. Projektet bygger vidare på den verksamhet som redan finns i föreningen sedan tidigare TIA-projekt.
 • Sociala Missionen beviljas 558 913 kr för insatsen Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet. I gruppträffar ges asylsökande hälsofrämjande aktiviteter, arbetsmarknadsstöd, samhällsinformation och språkträning. Verksamheten erbjuds i fem församlingar spridda över Stockholms län.
 • Föreningen Stockholm International Swimming Club beviljas 500 000 kr för Vattenstart för familjer. Simundervisning och utbildning i vattensäkerhet ska ges till asylsökande föräldrar med ett särskilt fokus på mödrar. Det ska göras genom att samtidigt erbjuda barnpassning. Verksamheten innefattar också träning i svenska, arbetsmöjligheter i simklubbar och ett mentorskapsprogram mellan asylsökande och personer som har bott en längre tid i Sverige.

 • ABF Huddinge beviljades 1 299 999 kronor för insatsen Arbete, samhälle och kommunikation som syftar till att ge stöd till asylsökande för att underlätta integrationen för de som får ett uppehållstillstånd. Det ska ske genom att erbjuda samhällsinformation i studiecirklar och på särskilda mötesplatser. Särskild vikt läggs också på att nå ut med korrekt information om arbetsmarknaden.
 • ABF Södertälje-Nykvarn beviljades 1 284 925 kronor för insatsen SOS – Språk och samhälle som syftar till att erbjuda målgruppen att lära sig svenska genom bl.a. samhällsinformation och hantverk och information om den svenska arbetsmarknaden. Projektet vill också lära ut kunskaper som är till nytta oavsett utgång i asylprocessen. Det kan vara datakunskap, information om hur man startar upp ett företag och kunskaper om demokrati, jämställdhet och föreningsarbete.
 • Assyriska kvinnoförbundet beviljades 400 000 kronor för insatsen AKF – asylprojekt som syftar till att stärka unga vuxna och föräldrar samt att underlätta deras situation under asyltiden i Södertälje. Detta ska göras genom att lära ut svenska språket och ge information om det svenska samhället.
 • Frälsningsarmén beviljades 1 299 353 kronor för insatsen Kunskapstrappan och framtidsrustande insatser som syftar till att ge asylsökande män över 18 år kunskaper om det svenska samhället och träning i det svenska språket. En del av verksamheten ska ske gemensamt med kvinnocentret. De framtidsrustande insatserna består av att vägleda asylsökande män och kvinnor till praktiska utbildningar som gagnar individen oavsett utgång i asylprocessen.
 • Läsfrämjarinstitutet beviljades 500 000 kronor för insatsen Kultur och litteratur för integration som syftar till att ge asylsökande språkutveckling genom skapande verksamhet, såsom sång, dans, musik och teater. Vidare vill projektet stärka asylsökandes föräldraskap i Sverige och ge samhällsinformation.
 • RFSU Stockholm beviljades 500 000 kronor för insatsen Samtalsträffar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för asylsökande som syftar till att asylsökande ska erbjudas samtalsträffar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Samtalen kommer att ledas av RFSU:s personal med kompetens att hålla samtal på lättare svenska samt särskilt utbildade personer som kan hålla undervisning på arabiska och engelska. De asylsökande ska nås genom samarbeten med några av de redan existerande projekt inom Tidiga insatser för asylsökande. Målet med insatsen är att asylsökande ska ha likvärdig tillgång till kunskaper inom området.
 • Sociala missionen beviljades 250 000 kronor för insatsen Rustande samhällsinformation som syftar till att ge asylsökande samhällsinformation inom tre områden; arbetsrätt, kvinnors rätt till säkerhet och hälsa, asylprocessens avslut och följder.
 • Stockholms stad beviljades 426 426 kronor för insatsen Skolyrkessvenska för asylsökande lärare som syftar till att erbjuda heltidsstudier i svenska för asylsökande lärare. Vid avslutad utbildning kommer deltagaren ha möjlighet att genomföra prövning mot nationellt betyg i svenska språket.
 • Svenska med baby beviljades 267 870 kronor för insatsen Med asylsökande i Stockholms län som syftar till att söka upp, engagera och bjuda in asylsökande till Svenska med babys befintliga verksamhet för småbarnsföräldrar. Arbetet kommer att ske med särskilt fokus på den arabisktalande delen av asylsökande

Arabiska teatern beviljades 1 000 000 kr för insatsen TIA för dig som syftar till att främja hälsa och psykiskt välbefinnande, komma närmare arbetsmarknaden, ge språkutveckling och utveckla kreativitet genom kulturella aktiviteter.

ABF Stockholm beviljades 632 040 kr för insatsen Nyckeln till ditt nya hem som syftar till att ge asylsökande en fördjupning i det svenska språket med träning i svenska flera gånger per vecka. Insatsen vill också ge kunskaper om samhällskunskap och en social gemenskap.

ABF Södertälje-Nykvarn beviljades 1 587 729 kr för insatsen SOS - Språk och samhälle som syftar till att ge asylsökande över 18 år kunskap om det svenska samhället, träning i det svenska språket och kunskaper som är till nytta för asylsökande oavsett utgången i asylprocessen.

Cykelfrämjandet beviljades 428 000 kr för insatsen Frihet på cykel som syftar till att lära asylsökande att cykla. Det finns flera positiva synergieffekter med att kunna cykla; det främjar hälsa, lätt att ta sig runt i sin närmiljö. Genom att träffa andra som också cyklar inom Cykelfrämjandet så kommer deltagarna också att bredda sitt nätverk och öva på sin svenska. 

Framtidståget beviljades 1 751 089 kr för insatsen Ett nytt steg som syftar till att bygga vidare på tidigare projekt och befintliga aktiviteter som mobilreparation men också att erbjuda nya aktiviteter som akrobatik. Aktiviteterna bidrar till att erbjuda ett mer konstruktivt och hoppfullt sammanhang att vistas i.

Frälsningsarmén beviljades 1 730 966 kr för insatsen Kunskapstrappan och arbetsförberedande insatser som syftar till att ge asylsökande kvinnor över 18 år kunskap om det svenska samhället och träning i det svenska språket. Den del av insatsen som ges på Frälsningsarméns EU-center syftar till att ge män och kvinnor kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och stöttning i att söka arbete.  

Hammarby IF beviljades 1 096 875 kr för insatsen Samhällsmatchen som syftar till att genom jobbmatchning, volontärarbete och studiebesök på arbetsplatser bidra till att fler asylsökande närmar sig arbetsmarknaden. Aktiviteterna syftar också till att bidra till sysselsättning för målgruppen samt till att främja integration.

Islamic Relief beviljades 773 307 kr för insatsen Skönhetsvård och asylsökande kvinnor som syftar till att ge asylsökande praktisk kunskap inom skönhetsvård. Kurserna som ges ska kompletteras med kunskaper om eget företagande och studiebesök inom branschen skönhetsvård.

Järfälla kommun beviljades 1 051 430 kr för insatsen Asyl i Järfälla som syftar till att skapa inkludering samt underlätta och korta tiden till etablering. Detta ska göras genom undervisning i svenska och branschinformation och studiebesök på arbetsplatser.

KFUM Bromma beviljades 800 000 kr för insatsen Stockholm tillsammans som syftar till  att utöka asylsökandes möjligheter till hälsofrämjande insatser och kunskapshöjande aktiviteter om arbetsmarknaden.

KFUM Fritid Fryshuset beviljades 1 104 269 kr för insatsen Safe space - en plattform för unga asylsökande som syftar till att bygga vidare på tidigare projekt som haft fokus på uppsökande verksamhet. I detta projekt är fokus att arbeta kvalitativt med de unga vuxna som identifierats genom det uppsökande arbetet och få dem att gå från passivitet till aktivitet under trygga förhållanden.

Föreningen Midsommargården beviljades 518 000 kr för insatsen Verksamhetslots och riktade insatser på Midsommargården för att verksamheten vill bygga vidare på tidigare projekt och erbjuda ett sammanhang för personer som kan befinna sig i utanförskap och på så sätt stärka den asylsökandes etablering samt motverka isolering och ohälsa.

Miljöverkstan beviljades 747 980 kr för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga vuxna som syftar till att främja psykisk hälsa genom friluftsaktiviteter som exempelvis kanotpaddling, skridskoåkning och lägerverksamhet. Aktiviteterna bidrar även till kontakt med etablerade svenskar vilket kan främja etablering.

RFSL beviljades 1 414 300 kr för insatsen Newcomers Stockholm som syftar till att skapa en mötesplats för hbtq-personer i asylprocessen, att motverka passivisering och att förbättra möjligheterna till en framtida etablering för de om beviljas uppehållstillstånd. Genom att ge asylsökande hbtqpersoner en gemenskap inom RFSL vill organisationen göra det lättare för de asylsökande att ta plats i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. 

Rädda Barnen beviljades 519 646 kr för insatsen Psykosocialt stöd för föräldrar i transit som syftar till att stärka förutsättningar för asylsökandes etablering, sysselsätta asylsökande familjer på transitboendet för att främja aktivitet och hälsa, stärka föräldrarnas känsla av egenmakt och stärka föräldrarnas förutsättning och verktyg att fungera som föräldrar i ny kontext.

Sociala Missionen beviljades 490 376 kr för insatsen Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet som syftar till att i sex av Sociala Missionens församlingar erbjuda asylsökande arbetsmarknadskunskap, körsång och träning i det svenska  språket.

Somaliska ungdomsförbundet  beviljades 688 000 kr för insatsen Ökad kunskap - ökad självkänsla som syftar till att ge kunskaper i svenska språket, samhället och arbetsmarknaden. Vidare vill föreningen genom insatsen bidra till en aktiv mötesplats mellan asylsökande och andra boende i Norra Järvaområet. 

Stockholm International swimmingclub  beviljades 424 000 kr för insatsen Vattenstart – integration, livssäkerhet och jobb genom vatten som syftar till att ge asylsökande över 18 år simundervisning, utbildning i vattensäkerhet och livräddning.

Studieförbundet Bilda Öst beviljades 218 686 kr för insatsen Körsång med kvinnor för språkinlärning, hälsa och integration som syftar till att med körsång och musik främja integration och på så sätt lära sig svenska och bidra till gemenskap. 

Svenska Läkaresällskapet beviljades 414 691 kr för insatsen Snabbspår – medicinundervisning för yrkesanpassning av invandrade läkare som omfattar översiktlig undervisning i teoretisk och praktisk medicin för asylsökande läkare med examen från tredje land. Undervisningen omfattar heltid och syftar till att göra det möjligt för deltagarna att uppnå godkänt resultat i det kunskapsprov som Socialstyrelsen anordnar för erhållande av svensk läkarlegitimation.

ABF Huddinge beviljades 2 352 750 kronor för insatsen Arbete, Samhälle och Kommunikation. Insatsen syftar till att ge asylsökande deltagare kunskaper om det svenska samhället, i synnerhet arbetsmarknaden och att ge vägledning till arbete. En särskild satsning görs på att ge asylsökande kvinnor möjlighet att komma i kontakt med arbetsmarknaden. Detta görs genom kontakter med det sociala företaget Yallaporten.

Assyriska kvinnoförbundet AKF beviljades 453 000 kr för AKF Asylprojekt. Insatsen syftar till att stärka unga vuxna och föräldrar (kvinnor) i Södertälje samt förkorta tiden för etablering i det svenska samhället och därmed tiden till egen försörjning vid ett eventuellt uppehållstillstånd. Detta görs genom svenskundervisning, samhällsinformation, information om hälsa och arbetsmarknad samt studiebesök och utflykter.

Hej främling! beviljades 1 297 735 kr för insatsen TIA Hej främling! Stockholm. Insatsen syftar till att genomföra kostnadsfria och regelbundna hälsofrämjande aktiviteter.

Stockholms stad beviljades 830 353 kronor för insatsen Skolyrkessvenska för asylsökande lärare. Insatsen syftar till att erbjuda yrkessvenska för asylsökande med lärarexamen från tredje land och därmed korta ned den tid som det tar för en asylsökande lärare att erhålla en svensk lärarlegitimation.

Svensk-eritreanska solidaritetsrörelsen beviljades 214 000 kronor för projektet En riktad insats till utrikes födda kvinnor med låg utbildningsgrad. Insatsen syftar till studiebesök, möten med etablerade svenska kvinnor och att utbilda målgruppen i svenska normer och värderingar. Detta ska ske genom undervisning i yrkessvenska, workshops i samhällskunskap, praktisk yrkeskunskap och språkträning.

KFUM Fryshuset beviljas 1 524 478 kr för insatsen Safe space, att arbeta uppsökande och lotsa unga asylsökande mellan 18-29 år till aktiviteter inom Fryshuset och vidare till andra TIA-aktiviteter i länet.

Hammarby IF Fotbollsförening beviljas 1 122 090 kr för genomförande av ett integrationsprogram innehållande svenska språket, samhällsinformation, idrott och sysselsättning.

Järfälla kommun beviljas 1 008 800 kr för att skapa inkludering för asylsökande samt underlätta och korta ner tiden inför en eventuell framtida etablering av asylsökande boendes i Järfälla.

Sociala Missionen beviljas 1 000 000 kr för att stärka asylsökandes egenmakt och deltagande, genom att bistå med samhällsinformation, svenskundervisning och hälsofrämjande aktiviteter.

Föreningen Framtidståget beviljas 818 125 kr för sociala aktiviteter för asylsökande unga vuxna med främst nordafrikanskt ursprung. Insatserna utgörs av regelbundna hälsofrämjande aktiviteter inom idrott, kultur, samhälle och arbetsmarknad.

Hörselskadades förening i Stockholm beviljas 750 000 kr för att öka tillgängligheten för hörselskadade och deras anhöriga genom kulturella och sociala aktiviteter samt genom seminarier och information.

Miljöverkstan Flaten beviljas 729 445 kr för insatser med att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande genom social trygghet, naturvistelse och fysisk aktivitet samt främja etablering via kunskaper om det svenska samhället, det svenska språket och arbetsmarknadsinsatser.

ActionAid International Sweden beviljas 693 156 kr till studiecirklar riktade till asylsökande som ska sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter och skyldigheter i samhället.

Studieförbundet Bilda Öst beviljas 271 795 kr för att genom körsång främja språkinlärning, integration och hälsa för kvinnor.

Stockholm International Swimming Club beviljas 224 020 kr för att lära asylsökande att simma och att några av deltagarna efter avslutad kurs ska få möjlighet att själva bli simlärarassistenter.

IKC Interkulturella Kunskapscentret beviljas 200 000 kr för att genomföra aktiviteter för asylsökande såsom stadsvandringar och samhällsorienterande träffar för att bland annat främja integration och språkinlärning i svenska.

Rigth to play Sverige beviljas 200 000 kr för att aktivera asylsökande ungdomar och unga vuxna samt öka deras språkkunskaper, ge kunskap om den svenska arbetsmarknaden, ge ökad arbetslivserfarenhet samt stärkt självkänsla och utökat kontaktnät genom idrott, lek och utbildning.

Tillsammans Cup beviljas 190 640 kr för att skapa en trygg plats för asylsökande genom ledarledda idrottsaktiviteter.

Föreningen Midsommargården beviljas 515 000 kr för att utveckla asylsökandes identitet, självkänsla och del i det svenska samhället och kulturlivet. Målet är också att lära känna etablerade svenskar, träna i att tala svenska och att skapa nya nätverk samt att ha en rolig och meningsfull fritid.

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Vi ska även

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av insatser för asylsökande med flera att ta del av
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrare Länk till annan webbplats.

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fl. Länk till annan webbplats.

Ansök om bidrag för tidiga insatser för asylsökande

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Stöd för ansökan

Observera att det går inte att spara utkast i vår e-tjänst. Använd gärna våra ansökningsmallar för att underlätta ansökan och klistra sedan in texten i e-tjänsten. Kontakta oss om du inte kan använda vår e-tjänst så skickar vi blankett istället.

Ansökningsmall för TIA-medel för ideell organisation och trossamfund Pdf, 281.2 kB.

Ansöksmall för TIA-medel för kommuner Pdf, 244.8 kB.

Bilaga Intyg samverkanspart/medsökande Pdf, 913.1 kB.

Webbplats för dig som anordnar insatser för asylsökande

På informationssverige.se finns en aktivitetskalender där du som anordnar insatser eller aktiviteter kan informera om dessa. Där finns också informationsmaterial som du kan använda dig av i ditt arbete med asylsökande.

Arbeta med asylsökande och nyanlända på webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på tio språk samt möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända på webbplatsen informationsverige.se Länk till annan webbplats.

I aktivitetskalendern på informationsverige.se kan du söka på olika aktiviteter för asylsökande.

Aktivitetskalendern på informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Asylsökande personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande kan få ersättning av Migrationsverket för resor till och från aktiviteterna. Migrationsverket har även möjlighet att betala ut ersättning för mobildata till asylsökande som deltar på distans. För att personen ska få ersättning behöver du som anordnar insatsen utfärda ett deltagarintyg. Du utfärdar intyget genom att använda den mall som du fått med i beslutet om TIA-bidraget.

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor och mobildata. Dessa verksamheter behöver teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda deltagarintyg till personer som behöver ersättning. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Information om ersättning för resor och mobildata för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande Pdf, 48.6 kB.

Följande organisationer kan teckna en överenskommelse:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • ideella föreningar och registrerade trossamfund.

En överenskommelse kan tecknas med ideella föreningar och trossamfund som:

 • är en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • har en ansvarig styrelse
 • bedriver sin verksamhet i Sverige
 • är självständig och demokratiskt uppbyggd
 • har ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år före ansökan om bidrag.

Förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera på Sveriges riksdags webbplats Länk till annan webbplats.

Fyll i och skicka in formuläret om din verksamhet vill teckna en TIA-överenskommelse med Länsstyrelsen för att få utfärda intyg för reseersättning.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg. 

Uppgiftsformulär offentliga organisationer Word, 49.4 kB.

Uppgiftsformulär ideella organisationer/trossamfund Word, 48.9 kB.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till tia.stockholm@lansstyrelsen.se

Kontakt

Martin G Johansson

Enheten för integration och nationella minoriteter