Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Tidiga insatser för asylsökande

Tidiga insatser för asylsökande ska främja asylsökande personers framtida etablering i Sverige genom en meningsfull sysselsättning under asyltiden. Länsstyrelsen samordnar länets arbete och fördelar bidrag för insatserna.

Länsstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet med tidiga insatser för asylsökande i länet. Med tidiga insatser avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med insatserna är att underlätta etableringsprocessen och samtidigt göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull.

Sedan 2022 riktar sig insatserna också till skyddsbehövande från Ukraina.

Insatserna är tänkta att utföras av flera olika aktörer. Länsstyrelsens uppdrag kan sammanfattas i följande punkter:

 • Främja regional samverkan mellan berörda aktörer.
 • Samordna insatser och verka för en god geografisk spridning av insatser som når en så stor andel av målgruppen som möjligt.
 • Stödja anordnare av verksamheten i arbetet med tidiga insatser.
 • Fördela statsbidrag till verksamhet för asylsökande.
 • Följa upp organisering och genomförande av insatser samt att utbetalda bidrag används ändamålsenligt.

Fundera igenom följande:

 • Bakgrund och behov
  • Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  • Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Målgruppens delaktighet
  • Hur har målgruppen involverats i projektplaneringen?
 • Organisation
  • Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  • När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  • Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  • Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?
 • Plan för att nå deltagare
  • Beskriv tillvägagångssätt för att rekrytera deltagare till verksamheten.

Alma folkhögskoleförening beviljas 1 000 006 kr för insatsen Ny i Sverige (TIA).

Alma folkhögskoleförenings insats syftar till att erbjuda undervisning i svenska av hög kvalité anpassad efter deltagarnas utbildningsbakgrund.

Stockholms läns Bildningsförbund beviljas 980 998 kr för insatsen Språk- och hälsofrämjande insatser för asylsökande och ukrainare.

Insatsen syftar till att i samarbete med Folkuniversitetet fortsätta genomföra kurser i vardagssvenska och svenska från dag 1 kombinerad med hälsofrämjande inslag.

Föreningen Midsommargården beviljas 650 000 kr för insatsen Var med! Etablering genom hälsa, fritid och arbete.

Syftet med insatsen är att ge asylsökande och massflyktingar möjlighet att delta på aktiviteterna på Midsommargården, att lära känna etablerade, få praktiska kunskaper och färdigheter, träna svenska och utöka sina kulturella erfarenheter. Bland aktiviteterna finns sim- och cykelkurser och StudioUng för unga mellan 18 – 25 år där kreativa kurser erbjuds inom bland annat musik och dans.

Läkare i Världen beviljas 850 000 kr för insatsen HIA (hälsa och information i asylprocessen).

Insatsen syftar till att främja asylsökandes hälsa genom att informera om deras rättigheter till vård, informerar om psykisk ohälsa och hur man söker hjälp för detta. Skriftligt informationsmaterial ska tas fram. En del av insatsen handlar också om att vidareutbilda volontärer gällande asylrätt för att de i stödsamtal på mottagning ska kunna ge generell information till asylsökande för att öka deras förståelse för den egna asylprocessen.

Insatsen genomförs i samarbete med Frälsningsarméns EU-center, Studiefrämjandet och Bilda Öst.

ABF Huddinge beviljas 1 173 393 kr för insatsen ASK och Fördjupad samhälls­information.

Insatsen ska underlätta, möjliggöra och tillgänglig-göra kunskaper om bland annat samhället, arbetsmarknaden och (folk)hälsan med syfte att fungera som en brygga och/eller en språngbräda in i det svenska samhället. Verksamheten ASK omfattar individuellt stöd och rådgivning, stöd i relationer och föräldraskap, föreläsningar och studiecirklar om fysisk och psykisk hälsa, samt studiecirklar i svenska. Därutöver ges Fördjupad samhällsinformation utifrån ABF:s klassiska studiecirkelmetod.

Studiefrämjandet Stockholm Gotland beviljas 983 962,50 kr för insatsen Min väg framåt.

Insatsen syftar till att erbjuda tematiskt uppbyggda studiecirklar i svenska, datorkunskap, föräldrastöd samt workshops i digitala färdigheter och psykisk hälsa. Parallellt med vissa cirklar ska barnaktiviteter möjliggöra deltagande för föräldrarna. Studiebesök och utflykter är också inplanerade.

Sociala Missionen beviljas 656 750 kr för insatsen Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet.

Insatsen syftar till att stärka asylsökandes egenmakt och delaktighet genom att ge möjlighet till kunskap, erfarenhetsutbyte, gemenskap och relevanta nätverk. Insatsen riktar sig förutom till asylsökande också massflyktingar. Tre församlingar inom samfundet Equmeniakyrkan kommer att genomföra öppna mötesplatser och gruppverksamheter, medan Sociala Missionen ansvarar för rustande samhällsinformation. Sammantaget genomförs verksamheten i fyra kommuner i Stockholms län.

Studieförbundet Bilda Öst beviljas 917 434 kr för insatsen Kunskap, hälsa och rådgivning.

Insatsen syftar till att öka asylsökandes/massflyktingars egenmakt genom språkundervisning, digitaliseringskunskap och samhällskunskap. Målet är även att erbjuda hälsofrämjande insatser, kulturaktiviteter samt rådgivning och stödinsatser.

Hej främling! beviljas 500 000 kr för insatsen Hej främling! Stockholm 6.

Insatsen syftar till att främja hälsa genom insatser som grundar sig i kultur, idrott och friluftsliv. Bland annat ska körsång, språkcafé och mötesplats, löpning, yoga och basket erbjudas på olika platser i länet, Södermalm, Telefonplan, Sundbyberg och Rissne, under specifika vardagar. Målsättningen för insatserna är att deltagarna bibehåller eller ökar sin personliga hälsa under asyltiden, upplever tillhörighet, glädje och sammanhang.

Stockholms Stadsmission beviljas 1 233 661 kr för insatsen Vem är jag imorgon?

Insatsen syftar till att stärka kunskaperna om den svenska asylprocessen, för att ge en ökad förståelse om den och på så sätt stötta personer som har eller väntas få ett avslag på sin asylansökan. Målgruppen ska också ges möjlighet till att samtala med andra i samma situation.

ABF Stockholm beviljas 800 000 kr för insatsen Svenska, natur- och kulturaktiviteter och hälsofrämjande gruppträffar för personer i asylprocess.

Insatsen syftar till att erbjuda deltagarna en kombination av språkundervisning, samhällsinformation, tillgång till Stockholms natur- och kulturliv samt till kompetensutvecklande kurser. Klassrumsundervisning ska kombineras med studiebesök/aktiviteter.

ABF Södertälje-Nykvarn beviljas 999 822 kr för insatsen SOS - Språk och Samhälle.

Insatsen följer folkbildningsmodellen med studiecirkeln som aktivitetsform och är en vidareutveckling av en tidigare TIA-verksamhet. Ett grundläggande avsnitt består av svenska, följt av sju avsnitt som fokuserar på olika ämnen såsom hälsa, starta eget, ekologisk odling, demokrati, språkkafé, samhällskommunikation samt aktiviteter för deltagare med barn. Syftet är att ge deltagarna en bredare förståelse för svenska språket och det svenska samhället.

Hela Människan i Stockholms län beviljas 798 454 kr för insatsen Mötesplats Ukraina – Stockholms län.

Insatsen utgår från verksamhetens mötesplats där både individuellt stöd och gruppaktiviteter erbjuds skyddsbehövande från Ukraina och asylsökande. Aktiviteter som erbjuds är bland annat språkcafé, kör, informationstillfällen om det svenska samhället samt stöttning i kontakten med myndigheter, skola, jobb. Även aktiviteter för barn erbjuds med syftet att underlätta för föräldrar som vill delta i aktiviteter. Både volontärer och anställda är på plats för att stötta målgruppen vilket bidrar till att möten skapas mellan målgruppen och etablerade.

Danderyds kommun beviljas 999 860 kr för insatsen Särskild samordnare.

I ansökan anges att insatsen syftar till att stärka massflyktingars och asylsökandes etablering på arbetsmarknaden, ge samhällsinformation, språkstöd och hälsofrämjande aktiviteter.

Kvinnocentret i Akalla, Frälsningsarmén beviljas 1 800 000 kr för insatsen Kunskapstrappan / Framtidsplan / Här&Nu.

Projektet riktar sig till båda asylsökande och skyddsbehövande enligt mass­flyktsdirektivet. Syftet är att hjälpa kvinnor och män att hitta sin plats i Sverige under tiden som asylsökande men även framåt i livet. Kunskapstrappan är ett utbildnings­verktyg. Det är en språkutvecklande samhällsorientering som innefattar kunskaper om samhällsstruktur med förväntningar på medborgare med information om skyldigheter & rättigheter. Kunskaper om myndigheter, kontaktvägar, arbetsliv, geografiska för­hållanden och utvidgad kunskap om hälsa. Kunskapstrappan är uppbyggt tematiskt och utformad så att samhällsinformationen vävs ihop med undervisningen i svenska språket.

Hammarby IF FF beviljas 1 278 770 kr för insatsen Inkluderingsprogrammet.

Insatsen syftar till att erbjuda deltagarna svenskundervisning och ge tillgång till olika former av aktiviteter för att motverka passivitet. Det kan handla om volontärarbete i Hammarbys organisation samt i övrigt hjälpa till med asylsökandes närmande till arbetsmarknaden.

Stockholm International Swimming Club beviljas 412 680 kr för insatsen Vattenstart i Naturen.

Insatsen syftar till att asylsökande över 18 år ska lära sig att simma bröstsim samt få grundläggande kunskaper i vattensäkerhet. Utöver detta kommer målgruppen få ta del av seminarier gällande säkerhet på is och om att hålla stränderna rena.

Järfälla Församling beviljas 288 349 kr för insatsen Möta Sverige Direkt.

Insatsen Möta Sverige direkt syftar till att deltagarna ska förbättra sina språkkunskaper samt att tillgodose sig generella kunskaper om det svenska samhället och hur det fungerar. Projektet avser att erbjuda svenskundervisning och samhällsinformation genom olika utflykter och studiebesök för asylsökande och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Aktiviteterna som ska erbjudas en dag i veckan under 26 tillfällen är språkcafé, yoga, badhusbesök, föreläsning, studiebesök, museibesök, måleri­workshop. Aktiviteter kan även genomföras under lov och högtider.

IOGT-NTO Spånga beviljas 314 828 kr för insatsen Information före informationen.

Insatsen syftar till att genomföra samhällsinformation och svenskundervisning för personer med kort eller ingen utbildningsbakgrund. Språkundervisningen är framför allt yrkessvenska och övning i att tala svenska. Praktiska aktiviteter ska också anordnas såsom; IT-kunskap, jobbsökande, arbetspraktik, träff med hälsocoach, gympa samt studiebesök och utflykter till kulturella utflyktsmål.

Järfälla kommun beviljas 1 472 000 kr för insatsen SFX för Ukraina.

I ansökan anges att insatsen syftar till att erbjuda skyddsbehövande från Ukraina med högskoleutbildning, ingenjörer, arkitekter och programmerare samt individer som tidigare arbetat som bussförare en sfx-utbildning. I ansökan beskrivs att en sfx-utbildning inte enbart är en språkutbildning utan även ger tillgång till yrkesnätverk, kunskaper om arbetslivet och svensk arbetsmarknad, studiebesök m.m.

Hammarby fotboll beviljas 1 198 600 kronor för insatsen Integrationsprogrammet.

Insatsen syftar till att erbjuda deltagarna språkundervisning, ge kunskaper om det svenska samhället och erfarenheter och kontaktnät på svensk arbetsmarknad. Språkundervisningen sker i samarbete med studieförbundet Folkuniversitetet och närmandet till arbetsmarknaden sker genom studiebesök, arbetsmarknadsmässor och volontärarbete i Hammarby fotbolls befintliga matchorganisationsstruktur. Målet är att slussa ut 30 av deltagarna i sysselsättning under projekttiden.

Stockholm Stadsmission beviljas 1 000 000 kronor för insatsen Vem är jag imorgon?

Insatsen syftar till att fortsätta utveckla kunskap och stötta personer som väntas få eller redan har fått ett avslag på sin asylansökan. En vidare målsättning är att stärka deltagarnas egenmakt genom att ge dem djupare kunskaper om sin situation, om de handlingsalternativ som finns och det stöd som finns tillgängligt vid ett återvändande.

Miljöverkstan Flaten beviljas 988 500 kronor för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga vuxna.

Insatsen syftar till att främja deltagarnas fysiska och psykiska hälsa genom social trygghet, ett positivt sammanhang genom vistelse i naturen.

Föreningen Framtidståget beviljas 1 500 000 kronor för insatsen Framtidståget Academy.

Insatsen syftar till att erbjuda kurser för att ge praktiska kunskaper som är till nytta både vid en etablering och vid ett återvändande. I en vidare bemärkelse är syftet att ge asylsökande en större förmåga att ta kontroll över sin egen livssituation, både genom praktiska kunskaper och ett socialt stöttande sammanhang.

Frälsningsarméns KvinnoCenter Akalla beviljas 1 300 000 kronor för insatsen Kunskapstrappan/ Framtidsplan.

Projektet syftar till att ge en språkutvecklande samhällsorientering som innefattar kunskaper om samhällsstruktur med förväntningar på medborgare med information om skyldigheter och rättigheter. Kunskaper om myndigheter, kontaktvägar, arbetsliv, geografiska förhållanden och utvidgad kunskap om hälsa. Kunskapstrappan är uppbyggt tematiskt och utformad så att samhällsinformationen vävs ihop med undervisningen i svenska språket.

ABF Huddinge beviljas 1 126 767 kronor för insatsen ASK (Arbete Samhälle Kommunikation) & Fördjupad Samhällsinformation.

Insatsen syftar till att ge asylsökande samhällsvägledning genom verksamheten ASK som bland annat omfattar individuellt stöd och rådgivning, studiecirklar med casemetodik, föräldrastödsföreläsningar samt utomhus- och kulturaktiviteter. Den andra delen av insatsen handlar om FSI Fördjupad samhällsinformation som ges utifrån klassisk studiecirkelmetodik.

Sociala Missionen beviljas 700 000 kronor för insatsen "Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet".

Insatsen syftar till att stärka asylsökandes egenmakt genom att under gruppträffar ge kunskaper om asylprocessen och det svenska samhället, om arbetsmarknaden och att ge språkträning. Verksamheten genomförs i församlingar i fyra olika kommuner i Stockholms län. Verksamheten riktar sig förutom till asylsökande också till personer från Ukraina som omfattas av massflyktsdirektivet.

Stockholms Stadsmission beviljas 799 177 kronor för insatsen Stödinsatser Ukraina.

Målet med insatsen är att kunna öppna en ambulerande råd- och stödverksamhet för målgruppen, där medarbetare besitter språkkunskaper och specialkunskaper om massflyktsdirektivet ska kunna förse besökare med samhällsinformation och stöttning på våra ordinarie verksamheter. Projektet vill skapa ett särskilt team som har till syfte att stötta målgruppen utifrån målgruppens behov av samhällsinformation.

ABF Stockholm beviljas 600 000 kronor för insatsen Hello, Stockholm!

Insatsen syftar till att ge deltagarna intensiv språkundervisning, fördjupad samhällsinformation och natur- och kulturaktiviteter runt om i Stockholm. Den fördjupade samhällsinformationen kan fungera som steget efter Migrationsverkets inledande moment samhällsintroduktion.

Heliga Anna av Novgorods Ortodoxa församling beviljas 239 000 kronor för insatsen Konst & Kultur för flyktingar från Ukraina.

Målet med projektet är att höja livsmodet, hälsa och livskvalitén genom att erbjuda gemenskap och meningsskapande aktiviteter. Konst och kultur kommer vara projektets fokus som inkluderar konstnärliga aktiviteter, fysiska aktiviteter och upplevelser, bakning och matlagning. Utöver detta kommer Sankt Ignatios Folkhögskola erbjuda en kurs i svenska och samhällsinformation, men också en möjlighet att gå en kurs i engelska.

Tillsammans är vi Starka beviljas 350 000 kronor för insatsen Utsträckt Hand.

Syftet med projektet Utsträckt Hand är att skapa en plattform för insatser som bidrar till att främja kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden, stärkt hälsa och kunskaper i svenska språket.

RFSU Stockholm beviljas 645 832 kronor för insatsen Samtalsträffar om SRHR för asylsökande.

Insatsen syftar till att öka kunskapen om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) bland asylsökande och öka hälsolitteraciteten hos målgruppen genom att tillgängliggöra information och skapa möjlighet till samtal. Syftet är förutom ökad kunskap även att ge möjlighet till att diskutera normer, rättigheter och lagstiftning kring SRHR i Sverige och bidra till samhällsintroduktionen för asylsökande.

Svenska kyrkan Hägersten beviljas 250 000 kronor för insatsen Hjälp till flyktingar från Ukraina.

Verksamheten syftar till att hjälpa skyddsbehövande från Ukraina i samarbete med organisationen Help in Change som har verksamhet riktad till det närliggande ankomstboendet Centria vid Telefonplan. Verksamheten Svenska kyrkan Hägersten vill erbjuda språkträning, samtal, andakt och sång samt pyssel och lek för barnen medan föräldrarna har språkträning eller samtalar med personalen och volontärer.

Songlines Vänner beviljas 600 000 kronor för insatsen Sång, språk och studiebesök.

Projektverksamheten syftar till att genom upplevelsebaserad samhällsinformation visa upp den vackra staden, kulturen och naturen, underlätta för asylsökande att få nya vänner, nätverk och kontakter samt erbjuda aktiviteter som stärker asylsökandes hälsa. Songlines vill erbjuda ett positivt sammanhang och arbeta integrationsfrämjande genom att skapa kontakter mellan asylsökande och etablerade i samma åldrar genom, sång, språkträning, samtal och studiebesök i staden. Songlines samarbetar med Folkuniversitetet, kyrkor och andra ideella organisationer för att nå ut till målgruppen för TIA.

Föreningen Midsommargården beviljas 600 000 kronor för insatsen Verksamhetslots och riktade aktiviteter på Midsommargården.

Projektet syftar till att genom en verksamhetslots och en omvärldslots inkludera vuxna asylsökande i de ordinarie aktiviteterna som bedrivs på Midsommargården men även fånga upp och anpassa aktiviteter till målgruppens behov och önskemål samt i vissa fall specifikt erbjuda aktiviteter som riktar sig direkt till asylsökande och/eller skyddsbehövande från Ukraina. Det kan till exempel handla om att bygga på och anpassa befintligt kursutbud utifrån målgruppens behov eller ge kurser som sim- och cykelkurser som specifikt riktar sig till asylsökande.

Välkommen till Värmdö beviljas 498 445 kronor för insatsen Projekt Ukraina-Värmdö.

Projektet vill tillvarata ett stort engagemang bland föreningarna i Värmdö kommun att stödja och möta upp skyddsbehövande från Ukraina. Välkommen till Värmdö (VtV) är en etablerad förening i kommunen. Det finns ett önskemål att VtV samordnar och sjösätter stödinsatserna. Där projektet ska koordinera och administrera olika insatser som ges av föreningslivet på Värmdö riktad till målgruppen skyddsbehövande från Ukraina. Planerade verksamheter är bland andra samhällsvägledning, demokratiskola, språkcafé, uppsökande verksamhet för att säkerställa att nå ut till kvinnorna, simskola och läxläsning med asylsökande föräldrar.

Österåkers kommun beviljas 600 000 kronor för insatsen Stöd åt ukrainare med uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet.

Projektverksamheten syftar till att med hjälp av en koordinator ge skyddsbehövande från Ukraina samhällsorienterande aktiviteter och jobbcoachning både enskild och i grupp.

Nykvarns kommun beviljas 298 845 kronor för insatsen Nykvarns kommun (tia2022).

Projektet ska erbjuda samhällsinformation, språkcafé och familjeaktiviteter för asylsökande och skyddsbehövande enligt massflyktsdirektivet. Projektet ska anpassa sina familjeaktiviteter utifrån årstiderna och avser bland annat att genomföra aktiviteter under sommaren. Projektet avser att genomföra aktiviteter på olika platser och i samverkan med andra organisationer i kommunen.

Järfälla församling beviljas 300 000 kronor för insatsen Möta Sverige direkt.

Målet för projektet är att deltagarna ska ha blivit inkluderade och ha fått en social sammanhållning med bättre psykisk hälsa. Projektaktiviteterna avser att erbjudas på onsdagar hel-eller halvdag beroende på aktiviteten, vid 35 tillfällen. Aktiviteterna kommer genomföras med studiebesök, kulturella aktiviteter och friluftsaktiviteter med samhällsinformation och svenska språket i centrum.

Hej främling! beviljas 727 000 kronor för insatsen TIA Stockholm 5.

Fokus för insatserna inom projektet finns inom kultur och fritid med ett tydligt hälsofrämjande perspektiv. Deltagare kan erbjudas yoga, matlagning, handarbetscafé och brädspelscafé. Projektet avser att tillhandahålla tio fasta aktiviteter i veckan som erbjuds i Stockholm, Sundbyberg och Huddinge.

Stockholm Sydost rödakorskrets beviljas 534 850 kronor för insatsen Stockholm Sydost Röda Korskrets stöd för integration och asylsökande.

Projektet avser att ge samhällsinformation och information om arbetsmarknadsinsatser samt språkverkstad och tillgång till olika friluftsaktiviteter. Projektet avser att anställa personer från målgruppen för språk och tolkstöd. Aktiviteterna kommer till stor del genomföras på mötesplats Hagsätra, Mötesplats Farsta och Söderhöjdskyrkan tillsammans med församlingen och andra ideella organisationer.

Svenska med baby beviljas 485 984 kronor för insatsen Lek och lär med ukrainska småbarnsfamiljer.

Syftet är att erbjuda barnfamiljer på flykt barnanpassade, trygga mötesplatser för gemenskap, samtal, lek och föräldrastöd. Projektet anger att aktiviteterna också ska bidra till att småbarnsfamiljer får tillgång till relevant samhällsinformation och kunskap om det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden.

ABF Huddinge beviljas 2 016 450 kronor för insatsen ASK – arbete, samhälle, kommunikation.

Projektet syftar till att ge kunskaper om språk, samhällsinformation och arbetsmarknad. I den fördjupade samhällsinformationen ges kunskaper om grundläggande rättigheter och skyldigheter, demokrati, normer och värderingar. Den fördjupade samhällsinformationen kan fungera som steget efter Migrationsverkets inledande moment samhällsintroduktion.

ABF Stockholm beviljas 1 556 744 kronor för insatsen Fördjupad samhällsinformation.

Projektet syftar till att ge deltagarna intensiv språkundervisning, fördjupad samhällsinformation och natur- och kulturaktiviteter runt om i Stockholm. Den fördjupade samhällsinformationen kan fungera som steget efter Migrationsverkets inledande moment samhällsintroduktion.

ABF Södertälje-Nykvarn beviljas 1 314 800 kronor för insatsen SOS – Språk och samhälle.

Projektet syftar till att i studiecirkelform ge deltagarna språkkunskaper, värdefulla kunskaper om föreningslivet och fördjupad samhällsinformation. Den fördjupade samhällsinformationen kan fungera som steget efter Migrationsverkets inledande moment samhällsintroduktion.

Föreningen Framtidståget beviljas 1 699 700 kronor för insatsen Ett nytt steg.

Projektet syftar till att erbjuda personer ökad kompetens och förmåga att hantera sin livssituation som asylsökande. Det ska ske i form av praktiska utbildningar och ett socialt stöttande sammanhang. Projektet syftar till att rusta asylsökande med kunskaper som är till nytta oavsett om personen ska etablera sig i Sverige eller återvända till hemlandet.

Frälsningsarméns Kvinnocenter beviljas 1 400 000 kronor för insatsen Kunskapstrappan - Framtidsplan.

Projektet syftar till att ge kunskaper i svenska språket och samhällsinformation. Asylsökande ska också erbjudas kortare yrkesinriktade kurser som är till nytta oavsett om framtiden är i Sverige eller efter ett återvändande till hemlandet. Individen ges också möjlighet till coachande samtal om sin framtid.

Föreningen Midsommargården beviljas 831 000 kronor för insatsen Midsommargården för asylsökande. Projektet syftar till att stärka vuxna asylsökandes identitet och bidra till en meningsfull fritid samt öka chansen till etablering på svensk eller annat lands arbetsmarknad. Den asylsökande ska genom insatsen få praktiska kunskaper och färdigheter som är till nytta både i och utanför Sverige och få möjligheter att träna på språket.

Hammarby IF Fotbollförening beviljas 1 298 688 kronor för insatsen Samhällsmatchen.

Projektet syftar till att erbjuda asylsökande språkundervisning, kunskaper om föreningsliv och ett närmande till arbetsmarknaden. Det ska ske genom jobbmässor, studiebesök hos företag och jobbmatchning. Insatsen genomförs i samarbete med Folkuniversitetet och Hammarby IF:s näringslivspartners.

Hej främling beviljas 920 000 kronor för insatsen TIA Stockholm 4.

Projektet syftar till att anordna och lotsa asylsökande till hälsofrämjande aktiviteter. Aktiviteterna skapar möten där asylsökande kan bygga nätverk till gagn för språkutveckling, arbete och bostad.

Islamic Relief Sverige beviljas 676 800 kronor för insatsen Första hjälpen för asylsökande. Projektet syftar till att erbjuda målgruppen kurser i första hjälpen på modersmål. Asylsökande och deras familjer ska stärkas i krishantering med hjälp av certifierade instruktörer. Kurserna anpassas till målgruppens utbildningsnivå och erfarenheter och deltagarna får med sig ett diplom efter genomgången kurs. 85 kvinnor och 45 män ska genomgå utbildningen och barnpassning erbjuds.

Miljöverkstan Flaten beviljas 869 000 kronor för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga vuxna.

Projektet syftar till att främja deltagarnas fysiska och psykiska hälsa genom friluftsliv och upplevelser i naturen. Deltagarnas nätverk ska breddas och de kommer närmare det svenska samhället.

RFSL Stockholm beviljas 900 000 kronor för insatsen TIA New Comers Stockholm.

Projektet syftar till att skapa en trygg mötesplats, erbjuda kulturaktiviteter, hälsofrämjande aktiviteter, ge information om det svenska samhället och kunskaper och verktyg för att närma sig arbetsmarknaden.

Sociala Missionen beviljas 573 965 kronor för insatsen Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet. Projektet syftar till att ge deltagarna arbetsmarknadsfrämjande stöd, rustande samhällsinformation och språkträning. Verksamheten bedrivs i fyra kristna församlingar med god spridning i Stockholms län.

Stockholm International Swimming Club beviljas 636 139 kronor för insatsen Vattenstart i naturen.

Projektet syftar till att ge deltagarna simundervisning, utbildning i vatten-, issäkerhet och livräddning. Insatsen ska också ge en introduktion till föreningslivet i Sverige och arbetsmarknaden inom idrott. Intresserade deltagare har möjlighet till anställning som assistenter i föreningen efter avslutat projekt.

Stockholms läns Bildningsförbund beviljas 1 030 911 kronor för insatsen Fördjupad samhällsinformation och Aktivitetskoordinator.

Projektet syftar till att ge asylsökande en ökad förståelse för hur samhället är uppbyggt. Den kan fungera som steget efter Migrationsverkets inledande moment samhällsintroduktion. Syftet med aktivitetskoordinator är att hjälpa asylsökande att hitta till aktiviteter utifrån sina intressen. Aktivitetskoordinatorn ska arbeta i samverkan med Migrationsverket.

Svensk-eritreanska solidaritetsrörelsen beviljas 115 456 kronor för insatsen Vägen till en anställning – yrkessvenska för asylsökande. Projektet syftar till att ge vuxna asylsökande kunskaper i yrkessvenska inom områdena transport, vård och omsorg. Områdena är valda utifrån behovet på arbetsmarknaden. Barnpassning erbjuds till de föräldrar som är i behov av det.

Islamic Relief beviljas 320 300 kronor för en insats som syftar till att erbjuda och genomföra första-hjälpen-kurser och utbildning i hjärt-och-lungräddning för asylsökande. Utbildningen ska ge värdefull kunskap och bryta isoleringen för målgruppen och är också en kunskap som är till nytta oavsett om personen ska återvända eller får ett uppehållstillstånd i Sverige.

Organisationen Ny Gemenskap beviljas 787 000 kronor för ett projekt som syftar till att skapa ett positivt sammanhang för asylsökande över 18 år, ge dem en mångfald av aktiviteter och ge dem kunskaper som är till stöd både vid ett återvändande och om de får stanna i Sverige. Aktiviteterna som ska ges är bland andra programmeringskurser, utbildning i cykelreparation, simskola, vandringar och matlagningskurser. Målgruppen ska nås genom föreningens stora kontaktnät bland både migranter och bland andra organisationer såsom Svenska Kyrkan, Röda Korset och Sociala Missionen. Projektet kan vid en fortsatt påverkan genom pandemin till stora delar genomföras utomhus.

RFSU Stockholm beviljas 617 130 kronor för en insats som syftar till att öka kunskapen bland asylsökande om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter och öka förmågan hos asylsökande att förvärva, förstå och tillämpa hälsorelaterad information. Målgruppen ska nås genom besök i verksamheter som möter asylsökande. Projektet kan vid en fortsatt påverkan av pandemin genomföras utomhus, digitalt eller i mindre grupper.

Den ideella föreningen Språkkraft beviljas 745 800 kronor för ett projekt som syftar till att introducera Språkkrafts metod för språkintroduktion för målgruppen asylsökande. Det ska ske genom digitala och fysiska workshops och genom en anpassning av Språkkrafts verktyg för språkinlärning till målgruppen asylsökande.

Spånga Blåband beviljas 107 800 kronor för ett projekt som syftar till att stärka deltagarnas kunskaper i svenska och ge en orientering om den svenska arbetsmarknaden med särskild inriktning på odling, caféverksamhet, snickeri och lokalvård. Insatsen innehåller också inslag av friskvård och hälsa. Föreningen har sedan tidigare god kontakt med målgruppen asylsökande och en vana vid att genomföra digitala möten. Bedömningen är därför att insatsen kommer att kunna genomföras även vid en fortsatt påverkan på samhället på grund av pandemin.

Stockholms Stadsmission beviljas 1 606 953 kronor för en insats som syftar till att deltagarna ska stärka sin egenmakt och sin psykiska hälsa. Det ska göras genom att ge asylsökande djupare kunskaper om de handlingsalternativ som finns tillgängliga för personer i asylprocessen. Projektet vill utveckla metoder för att stötta personer som befinner sig i asylprocessen. Asylsökande ska ges möjlighet att samtala kring sin livssituation med särskild tonvikt på återvändande, etablering och kontakter med hemlandet. Verksamheten fungerar därför rustande för individen oavsett utgång i asylprocessen. Föreningen har en utarbetad plan för att kunna bedriva verksamheten vid en fortsatt påverkan på grund av pandemin.

ABF Stockholm beviljas 190 800 kronor för insatsen Musikskapande för asylsökande kvinnor och transpersoner. Med musikens hjälp skapas ett kreativt sammanhang som bidrar till delaktighet och motverkar psykisk ohälsa.

Föreningen Framtidståget beviljas 1 399 889 kr för insatsen Ett nytt steg. Föreningen ska erbjuda utbildningar för asylsökande i mobilreparation, medieproduktion, matlagning och skönhetsvård. Aktiviteterna är valda utifrån tanken att ge kunskaper som är till nytta på en global marknad. Verksamheten fungerar därför rustande för individen oavsett utgång i asylprocessen.

KFUM Fritid Fryshuset beviljas 551 414 kr för insatsen Safe Space Fryshuset. Asylsökande mellan 18-29 år bjuds in att delta i Fryshusets ordinarie verksamheter. En särskild satsning på asylsökande kvinnor ska göras inom projektet. Asylsökande ska också erbjudas arbetsmarknadsaktiviteter och ett upparbetat samarbete finns med Hammarby fotboll, föreningen Miljöverkstan Flaten och Framtidstågets TIA-projekt.

Frälsningsarmén beviljas 679 320 kr för insatsen Kunskapstrappan. Insatsen syftar till att ge asylsökande kvinnor över 18 år kunskap om det svenska samhället, träning i det svenska språket och ett socialt umgänge.

Hammarby IF Fotboll beviljas 750 000 kr för insatsen Samhällsmatchen. Projektet syftar till att genomföra ett integrationsprogram för asylsökande med språkinlärning och arbetsmarknad som bärande teman. Genom språkundervisning, jobbmatchning, volontärarbete och studiebesök ska deltagarna närma sig arbetsmarknaden.

Hej Främling beviljas 800 000 kr för insatsen TIA Hej Främling Stockholm. Föreningen ska arrangera hälsofrämjande aktiviteter för framförallt asylsökande kvinnor. Insatsen har också fokus på arbetsmarknadsförberedande insatser för målgruppen asylsökande.

Järfälla kommun beviljas 982 616 kr för insatsen Asyl i Järfälla. Insatsen ska aktivera de asylsökande genom språkutbildning, introduktion till det svenska samhället och till arbetsmarknaden. Språkutbildningen ges i samarbete med ABF och närmandet till arbetsmarknaden sker i samarbete med kommunens arbetsmarknadsenhet. Insatserna syftar också till att öka kopplingen till insatser som verkar rustande för dem som får ett avslagsbeslut.

Föreningen Midsommargården beviljas 698 750 kr för insatsen Verksamhetslots och riktade aktiviteter. Föreningen erbjuder asylsökande kurser i simning, cykling, kreativa kurser i konst, dans och musik, programmering samt familjeutflykter. Det arbetssätt och de kontakter som tidigare projekt har givit ska utvecklas ytterligare.

Miljöverkstan Flaten beviljas 838 000 kr för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga. Föreningen vill främja asylsökande unga vuxnas psykiska och fysiska hälsa genom social trygghet, sammanhang och naturvistelse i skog och mark. Stöd för målgruppen att närma sig arbetsmarknaden ska ges genom externa föreläsare, aktiv lotsning till arbetsmarknadsmässor och andra erbjudanden från arbetsgivare.

RFSL Stockholm beviljas 1 270 000 kr för insatsen Newcomers Stockholm. Föreningen vill erbjuda asylsökande hbtq-personer aktiviteter, sociala kontakter och en hälsofrämjande gemenskap. Föreningen vill också genom mentorskap hjälpa asylsökande hbtq-personer in på arbetsmarknaden. Projektet bygger vidare på den verksamhet som redan finns i föreningen sedan tidigare TIA-projekt.

Sociala Missionen beviljas 558 913 kr för insatsen Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet. I gruppträffar ges asylsökande hälsofrämjande aktiviteter, arbetsmarknadsstöd, samhällsinformation och språkträning. Verksamheten erbjuds i fem församlingar spridda över Stockholms län.

Föreningen Stockholm International Swimming Club beviljas 500 000 kr för Vattenstart för familjer. Simundervisning och utbildning i vattensäkerhet ska ges till asylsökande föräldrar med ett särskilt fokus på mödrar. Det ska göras genom att samtidigt erbjuda barnpassning. Verksamheten innefattar också träning i svenska, arbetsmöjligheter i simklubbar och ett mentorskapsprogram mellan asylsökande och personer som har bott en längre tid i Sverige.

ABF Huddinge beviljades 1 299 999 kronor för insatsen Arbete, samhälle och kommunikation som syftar till att ge stöd till asylsökande för att underlätta integrationen för de som får ett uppehållstillstånd. Det ska ske genom att erbjuda samhällsinformation i studiecirklar och på särskilda mötesplatser. Särskild vikt läggs också på att nå ut med korrekt information om arbetsmarknaden.

ABF Södertälje-Nykvarn beviljades 1 284 925 kronor för insatsen SOS – Språk och samhälle som syftar till att erbjuda målgruppen att lära sig svenska genom bl.a. samhällsinformation och hantverk och information om den svenska arbetsmarknaden. Projektet vill också lära ut kunskaper som är till nytta oavsett utgång i asylprocessen. Det kan vara datakunskap, information om hur man startar upp ett företag och kunskaper om demokrati, jämställdhet och föreningsarbete.

Assyriska kvinnoförbundet beviljades 400 000 kronor för insatsen AKF – asylprojekt som syftar till att stärka unga vuxna och föräldrar samt att underlätta deras situation under asyltiden i Södertälje. Detta ska göras genom att lära ut svenska språket och ge information om det svenska samhället.

Frälsningsarmén beviljades 1 299 353 kronor för insatsen Kunskapstrappan och framtidsrustande insatser som syftar till att ge asylsökande män över 18 år kunskaper om det svenska samhället och träning i det svenska språket. En del av verksamheten ska ske gemensamt med kvinnocentret. De framtidsrustande insatserna består av att vägleda asylsökande män och kvinnor till praktiska utbildningar som gagnar individen oavsett utgång i asylprocessen.

Läsfrämjarinstitutet beviljades 500 000 kronor för insatsen Kultur och litteratur för integration som syftar till att ge asylsökande språkutveckling genom skapande verksamhet, såsom sång, dans, musik och teater. Vidare vill projektet stärka asylsökandes föräldraskap i Sverige och ge samhällsinformation.

RFSU Stockholm beviljades 500 000 kronor för insatsen Samtalsträffar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter för asylsökande som syftar till att asylsökande ska erbjudas samtalsträffar om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Samtalen kommer att ledas av RFSU:s personal med kompetens att hålla samtal på lättare svenska samt särskilt utbildade personer som kan hålla undervisning på arabiska och engelska. De asylsökande ska nås genom samarbeten med några av de redan existerande projekt inom Tidiga insatser för asylsökande. Målet med insatsen är att asylsökande ska ha likvärdig tillgång till kunskaper inom området.

Sociala missionen beviljades 250 000 kronor för insatsen Rustande samhällsinformation som syftar till att ge asylsökande samhällsinformation inom tre områden; arbetsrätt, kvinnors rätt till säkerhet och hälsa, asylprocessens avslut och följder.

Stockholms stad beviljades 426 426 kronor för insatsen Skolyrkessvenska för asylsökande lärare som syftar till att erbjuda heltidsstudier i svenska för asylsökande lärare. Vid avslutad utbildning kommer deltagaren ha möjlighet att genomföra prövning mot nationellt betyg i svenska språket.

Svenska med baby beviljades 267 870 kronor för insatsen Med asylsökande i Stockholms län som syftar till att söka upp, engagera och bjuda in asylsökande till Svenska med babys befintliga verksamhet för småbarnsföräldrar. Arbetet kommer att ske med särskilt fokus på den arabisktalande delen av asylsökande

Arabiska teatern beviljades 1 000 000 kr för insatsen TIA för dig som syftar till att främja hälsa och psykiskt välbefinnande, komma närmare arbetsmarknaden, ge språkutveckling och utveckla kreativitet genom kulturella aktiviteter.

ABF Stockholm beviljades 632 040 kr för insatsen Nyckeln till ditt nya hem som syftar till att ge asylsökande en fördjupning i det svenska språket med träning i svenska flera gånger per vecka. Insatsen vill också ge kunskaper om samhällskunskap och en social gemenskap.

ABF Södertälje-Nykvarn beviljades 1 587 729 kr för insatsen SOS - Språk och samhälle som syftar till att ge asylsökande över 18 år kunskap om det svenska samhället, träning i det svenska språket och kunskaper som är till nytta för asylsökande oavsett utgången i asylprocessen.

Cykelfrämjandet beviljades 428 000 kr för insatsen Frihet på cykel som syftar till att lära asylsökande att cykla. Det finns flera positiva synergieffekter med att kunna cykla; det främjar hälsa, lätt att ta sig runt i sin närmiljö. Genom att träffa andra som också cyklar inom Cykelfrämjandet så kommer deltagarna också att bredda sitt nätverk och öva på sin svenska. 

Framtidståget beviljades 1 751 089 kr för insatsen Ett nytt steg som syftar till att bygga vidare på tidigare projekt och befintliga aktiviteter som mobilreparation men också att erbjuda nya aktiviteter som akrobatik. Aktiviteterna bidrar till att erbjuda ett mer konstruktivt och hoppfullt sammanhang att vistas i.

Frälsningsarmén beviljades 1 730 966 kr för insatsen Kunskapstrappan och arbetsförberedande insatser som syftar till att ge asylsökande kvinnor över 18 år kunskap om det svenska samhället och träning i det svenska språket. Den del av insatsen som ges på Frälsningsarméns EU-center syftar till att ge män och kvinnor kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och stöttning i att söka arbete.  

Hammarby IF beviljades 1 096 875 kr för insatsen Samhällsmatchen som syftar till att genom jobbmatchning, volontärarbete och studiebesök på arbetsplatser bidra till att fler asylsökande närmar sig arbetsmarknaden. Aktiviteterna syftar också till att bidra till sysselsättning för målgruppen samt till att främja integration.

Islamic Relief beviljades 773 307 kr för insatsen Skönhetsvård och asylsökande kvinnor som syftar till att ge asylsökande praktisk kunskap inom skönhetsvård. Kurserna som ges ska kompletteras med kunskaper om eget företagande och studiebesök inom branschen skönhetsvård.

Järfälla kommun beviljades 1 051 430 kr för insatsen Asyl i Järfälla som syftar till att skapa inkludering samt underlätta och korta tiden till etablering. Detta ska göras genom undervisning i svenska och branschinformation och studiebesök på arbetsplatser.

KFUM Bromma beviljades 800 000 kr för insatsen Stockholm tillsammans som syftar till  att utöka asylsökandes möjligheter till hälsofrämjande insatser och kunskapshöjande aktiviteter om arbetsmarknaden.

KFUM Fritid Fryshuset beviljades 1 104 269 kr för insatsen Safe space - en plattform för unga asylsökande som syftar till att bygga vidare på tidigare projekt som haft fokus på uppsökande verksamhet. I detta projekt är fokus att arbeta kvalitativt med de unga vuxna som identifierats genom det uppsökande arbetet och få dem att gå från passivitet till aktivitet under trygga förhållanden.

Föreningen Midsommargården beviljades 518 000 kr för insatsen Verksamhetslots och riktade insatser på Midsommargården för att verksamheten vill bygga vidare på tidigare projekt och erbjuda ett sammanhang för personer som kan befinna sig i utanförskap och på så sätt stärka den asylsökandes etablering samt motverka isolering och ohälsa.

Miljöverkstan beviljades 747 980 kr för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga vuxna som syftar till att främja psykisk hälsa genom friluftsaktiviteter som exempelvis kanotpaddling, skridskoåkning och lägerverksamhet. Aktiviteterna bidrar även till kontakt med etablerade svenskar vilket kan främja etablering.

RFSL beviljades 1 414 300 kr för insatsen Newcomers Stockholm som syftar till att skapa en mötesplats för hbtq-personer i asylprocessen, att motverka passivisering och att förbättra möjligheterna till en framtida etablering för de om beviljas uppehållstillstånd. Genom att ge asylsökande hbtq-personer en gemenskap inom RFSL vill organisationen göra det lättare för de asylsökande att ta plats i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. 

Rädda Barnen beviljades 519 646 kr för insatsen Psykosocialt stöd för föräldrar i transit som syftar till att stärka förutsättningar för asylsökandes etablering, sysselsätta asylsökande familjer på transitboendet för att främja aktivitet och hälsa, stärka föräldrarnas känsla av egenmakt och stärka föräldrarnas förutsättning och verktyg att fungera som föräldrar i ny kontext.

Sociala Missionen beviljades 490 376 kr för insatsen Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet som syftar till att i sex av Sociala Missionens församlingar erbjuda asylsökande arbetsmarknadskunskap, körsång och träning i det svenska  språket.

Somaliska ungdomsförbundet  beviljades 688 000 kr för insatsen Ökad kunskap - ökad självkänsla som syftar till att ge kunskaper i svenska språket, samhället och arbetsmarknaden. Vidare vill föreningen genom insatsen bidra till en aktiv mötesplats mellan asylsökande och andra boende i Norra Järvaområet. 

Stockholm International Swimming Club beviljades 424 000 kr för insatsen Vattenstart – integration, livssäkerhet och jobb genom vatten som syftar till att ge asylsökande över 18 år simundervisning, utbildning i vattensäkerhet och livräddning.

Studieförbundet Bilda Öst beviljades 218 686 kr för insatsen Körsång med kvinnor för språkinlärning, hälsa och integration som syftar till att med körsång och musik främja integration och på så sätt lära sig svenska och bidra till gemenskap. 

Svenska Läkaresällskapet beviljades 414 691 kr för insatsen Snabbspår – medicinundervisning för yrkesanpassning av invandrade läkare som omfattar översiktlig undervisning i teoretisk och praktisk medicin för asylsökande läkare med examen från tredje land. Undervisningen omfattar heltid och syftar till att göra det möjligt för deltagarna att uppnå godkänt resultat i det kunskapsprov som Socialstyrelsen anordnar för erhållande av svensk läkarlegitimation.

ABF Huddinge beviljades 2 352 750 kronor för insatsen Arbete, Samhälle och Kommunikation. Insatsen syftar till att ge asylsökande deltagare kunskaper om det svenska samhället, i synnerhet arbetsmarknaden och att ge vägledning till arbete. En särskild satsning görs på att ge asylsökande kvinnor möjlighet att komma i kontakt med arbetsmarknaden. Detta görs genom kontakter med det sociala företaget Yallaporten.

Assyriska kvinnoförbundet AKF beviljades 453 000 kr för AKF Asylprojekt. Insatsen syftar till att stärka unga vuxna och föräldrar (kvinnor) i Södertälje samt förkorta tiden för etablering i det svenska samhället och därmed tiden till egen försörjning vid ett eventuellt uppehållstillstånd. Detta görs genom svenskundervisning, samhällsinformation, information om hälsa och arbetsmarknad samt studiebesök och utflykter.

Hej främling! beviljades 1 297 735 kr för insatsen TIA Hej främling! Stockholm. Insatsen syftar till att genomföra kostnadsfria och regelbundna hälsofrämjande aktiviteter.

Stockholms stad beviljades 830 353 kronor för insatsen Skolyrkessvenska för asylsökande lärare. Insatsen syftar till att erbjuda yrkessvenska för asylsökande med lärarexamen från tredje land och därmed korta ned den tid som det tar för en asylsökande lärare att erhålla en svensk lärarlegitimation.

Svensk-eritreanska solidaritetsrörelsen beviljades 214 000 kronor för projektet En riktad insats till utrikes födda kvinnor med låg utbildningsgrad. Insatsen syftar till studiebesök, möten med etablerade svenska kvinnor och att utbilda målgruppen i svenska normer och värderingar. Detta ska ske genom undervisning i yrkessvenska, workshops i samhällskunskap, praktisk yrkeskunskap och språkträning.

KFUM Fryshuset beviljas 1 524 478 kr för insatsen Safe space, att arbeta uppsökande och lotsa unga asylsökande mellan 18-29 år till aktiviteter inom Fryshuset och vidare till andra TIA-aktiviteter i länet.

Hammarby IF Fotbollsförening beviljas 1 122 090 kr för genomförande av ett integrationsprogram innehållande svenska språket, samhällsinformation, idrott och sysselsättning.

Järfälla kommun beviljas 1 008 800 kr för att skapa inkludering för asylsökande samt underlätta och korta ner tiden inför en eventuell framtida etablering av asylsökande boendes i Järfälla.

Sociala Missionen beviljas 1 000 000 kr för att stärka asylsökandes egenmakt och deltagande, genom att bistå med samhällsinformation, svenskundervisning och hälsofrämjande aktiviteter.

Föreningen Framtidståget beviljas 818 125 kr för sociala aktiviteter för asylsökande unga vuxna med främst nordafrikanskt ursprung. Insatserna utgörs av regelbundna hälsofrämjande aktiviteter inom idrott, kultur, samhälle och arbetsmarknad.

Hörselskadades förening i Stockholm beviljas 750 000 kr för att öka tillgängligheten för hörselskadade och deras anhöriga genom kulturella och sociala aktiviteter samt genom seminarier och information.

Miljöverkstan Flaten beviljas 729 445 kr för insatser med att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande genom social trygghet, naturvistelse och fysisk aktivitet samt främja etablering via kunskaper om det svenska samhället, det svenska språket och arbetsmarknadsinsatser.

ActionAid International Sweden beviljas 693 156 kr till studiecirklar riktade till asylsökande som ska sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter och skyldigheter i samhället.

Studieförbundet Bilda Öst beviljas 271 795 kr för att genom körsång främja språkinlärning, integration och hälsa för kvinnor.

Stockholm International Swimming Club beviljas 224 020 kr för att lära asylsökande att simma och att några av deltagarna efter avslutad kurs ska få möjlighet att själva bli simlärarassistenter.

IKC Interkulturella Kunskapscentret beviljas 200 000 kr för att genomföra aktiviteter för asylsökande såsom stadsvandringar och samhällsorienterande träffar för att bland annat främja integration och språkinlärning i svenska.

Rigth to play Sverige beviljas 200 000 kr för att aktivera asylsökande ungdomar och unga vuxna samt öka deras språkkunskaper, ge kunskap om den svenska arbetsmarknaden, ge ökad arbetslivserfarenhet samt stärkt självkänsla och utökat kontaktnät genom idrott, lek och utbildning.

Tillsammans Cup beviljas 190 640 kr för att skapa en trygg plats för asylsökande genom ledarledda idrottsaktiviteter.

Föreningen Midsommargården beviljas 515 000 kr för att utveckla asylsökandes identitet, självkänsla och del i det svenska samhället och kulturlivet. Målet är också att lära känna etablerade svenskar, träna i att tala svenska och att skapa nya nätverk samt att ha en rolig och meningsfull fritid.

Webbplats för dig som arbetar med asylsökande

Informationsverige.se är länsstyrelsernas webbplats med information om det svenska samhället. Här finns sidor för att gratis och enkelt börja träna svenska, material för samhällsorientering och mycket mer.

Jag arbetar med asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

För asylsökande och nyanlända personer finns samhällsinformation på flera språk och möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg.

Asylsökande och nyanlända, webbplatsen Informationsverige.se Länk till annan webbplats.

Utfärda intyg för reseersättning

Migrationsverket betalar vid behov ut ersättning för resor och/eller mobildata för deltagande i Tidiga insatser för asylsökande. Ersättningen betalas ut till deltagaren, inte till anordnaren.

För att kunna få ersättning behöver deltagaren som är asylsökande lämna ett intyg till Migrationsverket. Intyget utfärdas av den person som anordnar en aktivitet. Intyget kan utfärdas efter att deltagaren fått en bekräftad plats i aktiviteten. Observera att det bara är personer som anordnar aktiviteter som är finansierade av bidrag från Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som kan utfärda intyg.

Reseersättning för insatser som inte finansieras av Länsstyrelsen

Asylsökande personer som deltar i aktiviteter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet kan också få ersättning för resor av Migrationsverket. För att personen ska kunna få det deltagarintyg som behövs för att få ersättning behöver du som anordnar verksamheten ansöka om en TIA-överenskommelse hos Länsstyrelsen. Om din ansökan blir godkänd så gäller överenskommelsen i max ett år. En överenskommelse kan inte tecknas retroaktivt.

Ersättning för resor för personer som deltar i tidiga insatser för asylsökande, pdf Pdf, 114.7 kB.

Följande organisationer kan ansöka om en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • offentliga organisationer (kommun, landsting, stat)
 • idéburna organisationer utan vinstsyfte med allmännyttigt ändamål
 • registrerade trossamfund.

Övriga kriterier:

 • praktikverksamhet omfattas inte av överenskommelserna
 • verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan
 • verksamheten ska ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle samt i sin verksamhet respektera demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – ideella organisationer och registrerade trossamfund Word, 52.4 kB.

Formulär för att ansöka om överenskommelse – offentliga organisationer Word, 43.5 kB.

Observera att det endast är verksamheter som inte finansieras av Länsstyrelsen eller Folkbildningsrådet som behöver teckna TIA-överenskommelser för att få utfärda intyg.

Skicka in formuläret och eventuella bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet Mottagande av asylsökande och nyanlända

Arkiv för nyhetsbrevet Mottagande av asylsökande och nyanlända

Kontakt

Enheten för integration

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss