Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar och ger bidrag till tidiga insatser för asylsökande personer för att de snabbare ska komma in i samhället.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Tidiga insatser är verksamheter som är riktade till vuxna personer som söker asyl eller som har uppehållstillstånd men bor kvar på något av Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning. Syftet med insatserna är att motverka passivisering under asyltiden samt att deltagarna snabbare ska komma in i det svenska samhället.

Studieförbund, kommuner, idrottsföreningar, trossamfund och andra organisationer i civilsamhället är några av flera viktiga aktörer som erbjuder svenskundervisning, samhällsinformation och socialt deltagande i det lokala förenings- och kulturlivet.

Länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket och Folkbildningsrådet har särskilda uppdrag som rör asylsökande personer. Uppdragen handlar bland annat om samordning av insatser, kompetenskartläggning och fördelning av bidrag till organisationer som bedriver verksamhet för målgruppen.

Vilket stöd kan Länsstyrelsen erbjuda?

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. I uppdraget ingår att

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av tidiga insatser som motsvarar behovet i länet
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • sprida information om vilka insatser som finns tillgängliga i länet
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Ett stöd i arbetet med att erbjuda tidiga insatser och att nå anordnare och målgrupp med information är webbportalen www.informationsverige.selänk till annan webbplats. Portalen erbjuder bland annat asylsökande personer och nyanlända personer samhällsinformation på tio språk, möjlighet att träna svenska via digitala språkinlärningsverktyg, dela sin kompetensprofil via kompetenskartläggningsverktyget Jobskills, få information om mötesplatser och andra aktiviteter.

Utlysningen för 2020 öppnar den 11 februari och stänger den 19 mars. Den andra utlysningen för året stänger den 10 september. Länsstyrelsen i Stockholm har 14,4 miljoner att fördela under året.

Vi ser gärna kommuner som anordnare av TIA-insatser och samverkan mellan kommuner och civilsamhället.

Fyll i och skriv under aktuell ansökningsblankett.

Skicka din ansökan med bilagor till stockholm@lansstyrelsen.se.

Ansökan TIA-bidrag - ideella föreningar och trossamfundWord

Ansökan TIA-bidrag – kommunerWord

TIA mall för projektplanExcel

Projekt med total budget över 232 500 kr ska anlita en extern auktoriserad eller godkänd revisor och kan använda sig av standarden ISA 805.

TIA exempel på revisorsintygWord

TIA intyg samverkanspart/medsökandeWord

TIA Stöd kring jämställdhet inför en bidragsansökanPDF

TIA budgetmallWord

10 mars 2020 – Länsstyrelsen arrangerar ett dialogforum med fokus på återvändande. Vilka möjligheter finns till ett värdigt återvändande och hur ser stödet från det svenska samhället ut? Hur kan vi förbättra förutsättningarna för en person som återvänder till sitt hemland?

Inbjudan till dialogforum om tidiga insatser för asylsökande

16 mars 2020 – Praktiska tips för dig som ska skriva en ansökan till något av följande statsbidrag: Utvecklingsmedel § 37 och § 37a samt TIA (tidiga insatser för asylsökande).

Praktiska tips vid ansökan om statsbidrag riktade till asylsökande, nyanlända och ensamkommande barn

Du som har en idé för en insats kan planera projektet utifrån vår mall för projektplanExcel.

Genom att fylla i mallen får du kontroll över viktiga delar av insatsen som syfte, mål, tidplan och budget. Projektplanen är också en bra grund för att skriva en ansökan om bidrag.

Fundera igenom:

 • Bakgrund och behov
  • Beskriv bakgrunden till insatsen och vilka behov som insatsen vill tillgodose. ​
 • Syften och mål
  • Beskriv syftet och vilka mål insatsen har. Vad ska vara uppnått när insatsen är slut? Vad vill ni nå för effekt?
 • Organisation
  • Vilka är ni som ska genomföra insatsen? Beskriv projektgruppens medlemmar.
 • Tidplan
  • När börjar och slutar insatsen och vad har ni övergripande för aktivitetsplan?
 • Genomförande
  • Hur organiserar ni arbetet? Vilka metoder använder ni för aktiviteterna, hur kommunicerar ni inom projektet och vilka är aktiviteterna som ska genomföras
 • Resurser
  • Vad har ni för budget för insatsen, hur finansierar ni och hur många kommer arbeta med insatsen?

Tips för att nå målgruppen asylsökande över 18 år

 • Samverka aktivt med andra TIA-projekt och tipsa varandras deltagare om olika aktiviteter.
 • Lägg ut aktiviteten på hemsidan TIA Stockholm.
 • Sprid information om aktiviteten på bibliotek, religiösa samlingsplatser, vårdcentraler och skolor.
 • Sprid information på språkcaféer.
 • Använd och delta aktivt i de aktivtetsmässor som Länsstyrelsen bjuder in till för att sprida information om er förening och/eller aktivitet.
 • Samverka med organisationer bildade på etnisk grund, sk "etniska föreningar".
 • Samarbeta med länets studieförbund och folkhögskolor för att nå fler deltagare.
 • Be deltagare sprida information vidare bland andra asylsökande som de kan tänkas komma i kontakt med.

Arabiska teatern beviljades 1 000 000 kr för insatsen TIA för dig som syftar till att främja hälsa och psykiskt välbefinnande, komma närmare arbetsmarknaden, ge språkutveckling och utveckla kreativitet genom kulturella aktiviteter.

ABF Stockholm beviljades 632 040 kr för insatsen Nyckeln till ditt nya hem som syftar till att ge asylsökande en fördjupning i det svenska språket med träning i svenska flera gånger per vecka. Insatsen vill också ge kunskaper om samhällskunskap och en social gemenskap.

ABF Södertälje-Nykvarn beviljades 1 587 729 kr för insatsen SOS - Språk och samhälle som syftar till att ge asylsökande över 18 år kunskap om det svenska samhället, träning i det svenska språket och kunskaper som är till nytta för asylsökande oavsett utgången i asylprocessen.

Cykelfrämjandet beviljades 428 000 kr för insatsen Frihet på cykel som syftar till att lära asylsökande att cykla. Det finns flera positiva synergieffekter med att kunna cykla; det främjar hälsa, lätt att ta sig runt i sin närmiljö. Genom att träffa andra som också cyklar inom Cykelfrämjandet så kommer deltagarna också att bredda sitt nätverk och öva på sin svenska. 

Framtidståget beviljades 1 751 089 kr för insatsen Ett nytt steg som syftar till att bygga vidare på tidigare projekt och befintliga aktiviteter som mobilreparation men också att erbjuda nya aktiviteter som akrobatik. Aktiviteterna bidrar till att erbjuda ett mer konstruktivt och hoppfullt sammanhang att vistas i.

Frälsningsarmén beviljades 1 730 966 kr för insatsen Kunskapstrappan och arbetsförberedande insatser som syftar till att ge asylsökande kvinnor över 18 år kunskap om det svenska samhället och träning i det svenska språket. Den del av insatsen som ges på Frälsningsarméns EU-center syftar till att ge män och kvinnor kunskaper om den svenska arbetsmarknaden och stöttning i att söka arbete.  

Hammarby IF beviljades 1 096 875 kr för insatsen Samhällsmatchen som syftar till att genom jobbmatchning, volontärarbete och studiebesök på arbetsplatser bidra till att fler asylsökande närmar sig arbetsmarknaden. Aktiviteterna syftar också till att bidra till sysselsättning för målgruppen samt till att främja integration.

Islamic Relief beviljades 773 307 kr för insatsen Skönhetsvård och asylsökande kvinnor som syftar till att ge asylsökande praktisk kunskap inom skönhetsvård. Kurserna som ges ska kompletteras med kunskaper om eget företagande och studiebesök inom branschen skönhetsvård.

Järfälla kommun beviljades 1 051 430 kr för insatsen Asyl i Järfälla som syftar till att skapa inkludering samt underlätta och korta tiden till etablering. Detta ska göras genom undervisning i svenska och branschinformation och studiebesök på arbetsplatser.

KFUM Bromma beviljades 800 000 kr för insatsen Stockholm tillsammans som syftar till  att utöka asylsökandes möjligheter till hälsofrämjande insatser och kunskapshöjande aktiviteter om arbetsmarknaden.

KFUM Fritid Fryshuset beviljades 1 104 269 kr för insatsen Safe space - en plattform för unga asylsökande som syftar till att bygga vidare på tidigare projekt som haft fokus på uppsökande verksamhet. I detta projekt är fokus att arbeta kvalitativt med de unga vuxna som identifierats genom det uppsökande arbetet och få dem att gå från passivitet till aktivitet under trygga förhållanden.

Föreningen Midsommargården beviljades 518 000 kr för insatsen Verksamhetslots och riktade insatser på Midsommargården för att verksamheten vill bygga vidare på tidigare projekt och erbjuda ett sammanhang för personer som kan befinna sig i utanförskap och på så sätt stärka den asylsökandes etablering samt motverka isolering och ohälsa.

Miljöverkstan beviljades 747 980 kr för insatsen Hälsa och integration genom friluftsliv för asylsökande unga vuxna som syftar till att främja psykisk hälsa genom friluftsaktiviteter som exempelvis kanotpaddling, skridskoåkning och lägerverksamhet. Aktiviteterna bidrar även till kontakt med etablerade svenskar vilket kan främja etablering.

RFSL beviljades 1 414 300 kr för insatsen Newcomers Stockholm som syftar till att skapa en mötesplats för hbtq-personer i asylprocessen, att motverka passivisering och att förbättra möjligheterna till en framtida etablering för de om beviljas uppehållstillstånd. Genom att ge asylsökande hbtqpersoner en gemenskap inom RFSL vill organisationen göra det lättare för de asylsökande att ta plats i det svenska samhället och på arbetsmarknaden. 

Rädda Barnen beviljades 519 646 kr för insatsen Psykosocialt stöd för föräldrar i transit som syftar till att stärka förutsättningar för asylsökandes etablering, sysselsätta asylsökande familjer på transitboendet för att främja aktivitet och hälsa, stärka föräldrarnas känsla av egenmakt och stärka föräldrarnas förutsättning och verktyg att fungera som föräldrar i ny kontext.

Sociala Missionen beviljades 490 376 kr för insatsen Tillsammans för asylsökandes egenmakt och delaktighet som syftar till att i sex av Sociala Missionens församlingar erbjuda asylsökande arbetsmarknadskunskap, körsång och träning i det svenska  språket.

Somaliska ungdomsförbundet  beviljades 688 000 kr för insatsen Ökad kunskap - ökad självkänsla som syftar till att ge kunskaper i svenska språket, samhället och arbetsmarknaden. Vidare vill föreningen genom insatsen bidra till en aktiv mötesplats mellan asylsökande och andra boende i Norra Järvaområet. 

Stockholm International swimmingclub  beviljades 424 000 kr för insatsen Vattenstart – integration, livssäkerhet och jobb genom vatten som syftar till att ge asylsökande över 18 år simundervisning, utbildning i vattensäkerhet och livräddning.

Studieförbundet Bilda Öst beviljades 218 686 kr för insatsen Körsång med kvinnor för språkinlärning, hälsa och integration som syftar till att med körsång och musik främja integration och på så sätt lära sig svenska och bidra till gemenskap. 

Svenska Läkaresällskapet beviljades 414 691 kr för insatsen Snabbspår – medicinundervisning för yrkesanpassning av invandrade läkare som omfattar översiktlig undervisning i teoretisk och praktisk medicin för asylsökande läkare med examen från tredje land. Undervisningen omfattar heltid och syftar till att göra det möjligt för deltagarna att uppnå godkänt resultat i det kunskapsprov som Socialstyrelsen anordnar för erhållande av svensk läkarlegitimation.

ABF Huddinge beviljades 2 352 750 kronor för insatsen Arbete, Samhälle och Kommunikation. Insatsen syftar till att ge asylsökande deltagare kunskaper om det svenska samhället, i synnerhet arbetsmarknaden och att ge vägledning till arbete. En särskild satsning görs på att ge asylsökande kvinnor möjlighet att komma i kontakt med arbetsmarknaden. Detta görs genom kontakter med det sociala företaget Yallaporten.

Assyriska kvinnoförbundet AKF beviljades 453 000 kr för AKF Asylprojekt. Insatsen syftar till att stärka unga vuxna och föräldrar (kvinnor) i Södertälje samt förkorta tiden för etablering i det svenska samhället och därmed tiden till egen försörjning vid ett eventuellt uppehållstillstånd. Detta görs genom svenskundervisning, samhällsinformation, information om hälsa och arbetsmarknad samt studiebesök och utflykter.

Hej främling! beviljades 1 297 735 kr för insatsen TIA Hej främling! Stockholm. Insatsen syftar till att genomföra kostnadsfria och regelbundna hälsofrämjande aktiviteter.

Stockholms stad beviljades 830 353 kronor för insatsen Skolyrkessvenska för asylsökande lärare. Insatsen syftar till att erbjuda yrkessvenska för asylsökande med lärarexamen från tredje land och därmed korta ned den tid som det tar för en asylsökande lärare att erhålla en svensk lärarlegitimation.

Svensk-eritreanska solidaritetsrörelsen beviljades 214 000 kronor för projektet En riktad insats till utrikes födda kvinnor med låg utbildningsgrad. Insatsen syftar till studiebesök, möten med etablerade svenska kvinnor och att utbilda målgruppen i svenska normer och värderingar. Detta ska ske genom undervisning i yrkessvenska, workshops i samhällskunskap, praktisk yrkeskunskap och språkträning.

KFUM Fryshuset beviljas 1 524 478 kr för insatsen Safe space, att arbeta uppsökande och lotsa unga asylsökande mellan 18-29 år till aktiviteter inom Fryshuset och vidare till andra TIA-aktiviteter i länet.

Hammarby IF Fotbollsförening beviljas 1 122 090 kr för genomförande av ett integrationsprogram innehållande svenska språket, samhällsinformation, idrott och sysselsättning.

Järfälla kommun beviljas 1 008 800 kr för att skapa inkludering för asylsökande samt underlätta och korta ner tiden inför en eventuell framtida etablering av asylsökande boendes i Järfälla.

Sociala Missionen beviljas 1 000 000 kr för att stärka asylsökandes egenmakt och deltagande, genom att bistå med samhällsinformation, svenskundervisning och hälsofrämjande aktiviteter.

Föreningen Framtidståget beviljas 818 125 kr för sociala aktiviteter för asylsökande unga vuxna med främst nordafrikanskt ursprung. Insatserna utgörs av regelbundna hälsofrämjande aktiviteter inom idrott, kultur, samhälle och arbetsmarknad.

Hörselskadades förening i Stockholm beviljas 750 000 kr för att öka tillgängligheten för hörselskadade och deras anhöriga genom kulturella och sociala aktiviteter samt genom seminarier och information.

Miljöverkstan Flaten beviljas 729 445 kr för insatser med att stärka den psykiska hälsan hos asylsökande genom social trygghet, naturvistelse och fysisk aktivitet samt främja etablering via kunskaper om det svenska samhället, det svenska språket och arbetsmarknadsinsatser.

ActionAid International Sweden beviljas 693 156 kr till studiecirklar riktade till asylsökande som ska sprida kunskap om sexuell och reproduktiv hälsa samt rättigheter och skyldigheter i samhället.

Studieförbundet Bilda Öst beviljas 271 795 kr för att genom körsång främja språkinlärning, integration och hälsa för kvinnor.

Stockholm International Swimming Club beviljas 224 020 kr för att lära asylsökande att simma och att några av deltagarna efter avslutad kurs ska få möjlighet att själva bli simlärarassistenter.

IKC Interkulturella Kunskapscentret beviljas 200 000 kr för att genomföra aktiviteter för asylsökande såsom stadsvandringar och samhällsorienterande träffar för att bland annat främja integration och språkinlärning i svenska.

Rigth to play Sverige beviljas 200 000 kr för att aktivera asylsökande ungdomar och unga vuxna samt öka deras språkkunskaper, ge kunskap om den svenska arbetsmarknaden, ge ökad arbetslivserfarenhet samt stärkt självkänsla och utökat kontaktnät genom idrott, lek och utbildning.

Tillsammans Cup beviljas 190 640 kr för att skapa en trygg plats för asylsökande genom ledarledda idrottsaktiviteter.

Föreningen Midsommargården beviljas 515 000 kr för att utveckla asylsökandes identitet, självkänsla och del i det svenska samhället och kulturlivet. Målet är också att lära känna etablerade svenskar, träna i att tala svenska och att skapa nya nätverk samt att ha en rolig och meningsfull fritid.

Delrapportering

Din organisation kan behöva lämna en delredovisning för insatsen. I beslutet om beviljat bidrag står det om din insats ska delrapporteras. Rapporteringen ske vid de tidpunkter som är överenskommet med Länsstyrelsen.

Gör så här

Fyll i  blanketten för delrapporteringWord.

Skicka ifylld och påskriven blankett till stockholm@lansstyrelsen.se.

Slutrapportering

Senast två månader efter att insatsen för asylsökande har avslutats ska din organisation göra en slutredovisning.

Gör så här

Fyll i aktuell blankett.

Skicka ifylld och påskriven blankett till tia.stockholm@lansstyrelsen.se eller posta den till:

Länsstyrelsen Stockholm
TIA-rapportering
Box 22067
104 22 Stockholm

Länsstyrelsen har ett övergripande uppdrag att verka för regional samverkan mellan kommuner, statliga myndigheter, organisationer i det civila samhället och andra relevanta aktörer. Vi ska även

 • samordna insatser och verka för att det finns ett jämnt utbud av insatser för asylsökande med flera att ta del av
 • verka för att kvinnor och män kan ta del av insatserna på lika villkor och i samma utsträckning
 • besluta och betala ut bidrag till organisationer som erbjuder tidiga insatser för målgruppen.

Förordning om länsstyrelsernas uppdrag avseende insatser för asylsökande och vissa nyanlända invandrarelänk till annan webbplats

Förordning om statsbidrag till verksamheter med asylsökande m.fl.länk till annan webbplats

Bidrag till tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen kan bevilja bidrag för verksamhet som utförs inom ramen för tidiga insatser för asylsökande personer. Verksamheterna ska utföras inom följande områden:

 • kunskaper i svenska språket
 • kunskaper om det svenska samhället och arbetsmarknaden
 • hälsa.

Bidrag får sökas och beviljas för verksamhet som är riktad till eller till förmån för asylsökande personer över 18 år som

 • bor på Migrationsverkets boenden eller i eget boende
 • har beviljats uppehållstillstånd men som bor på Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på kommunanvisning.

Bidrag kan inte beviljas för verksamhet riktad till personer med uppehållstillstånd som bor i eget boende eller till personer som är under 18 år.

Bidrag kan inte sökas för praktikverksamhet. Bidrag kan inte heller sökas för verksamhet som syftar till religiös eller politisk påverkan.

Länsstyrelsens vägledning om statsbidrag för verksamheter för asylsökande m.flPDF

Vem kan söka bidrag?

Ideella föreningar, trossamfund, kommuner och kommunalförbund kan söka bidrag. Stiftelser eller företag kan inte söka. För 2020 kan länsstyrelserna tillsammans dela ut totalt 67,4 miljoner kronor.

Ideella föreningar

En ideell förening kännetecknas av ett ideellt ändamål eller en ideell verksamhet. Föreningen ska ha ett öppet medlemskap och vara uppbyggd så att alla medlemmar kan påverka verksamheten. Utmärkande för en ideell förening är också just den "ideella" karaktären.

Trossamfund

Registrerade trossamfund samt Svenska kyrkan kan söka bidrag. Trossamfunden måste, liksom övriga organisationer som söker bidrag, leva upp till kraven som ställs i förordning (2016:1364) om statsbidrag till verksamheter för asylsökande med flera.

Resor till tidiga insatser - reseersättning

För att kunna få ersättning för resor till tidiga insatser behöver de deltagande personerna lämna in ett intyg till Migrationsverket. Anordnare av verksamheten får ta del av detta intyg genom att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen om tidiga insatser för asylsökande m.fl.

Verksamheten kan därefter själva utfärda intyget till deltagare som behöver söka resebidrag hos Migrationsverket. Anordnare som beviljats statsbidrag till verksamheter för asylsökande m.fl. (förordning 2016:1364) kan utfärda intyg utan att teckna en överenskommelse.

Studieförbund och folkhögskolor som bedriver verksamhet (enligt förordning 2015:521) får för den verksamheten utfärda deltagarintyg utan överenskommelse med Länsstyrelsen. Intyget delas då ut via Folkbildningsrådet.

Vem kan teckna en överenskommelse?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund måste uppfylla följande krav för att teckna en överenskommelse med Länsstyrelsen:

 • vara en ideell förening där medlemskap i såväl föreningen som i dess medlemsföreningar är frivilligt
 • ha en ansvarig styrelse
 • bedriva sin verksamhet i Sverige
 • vara självständigt och demokratiskt uppbyggd
 • ha ett huvudsakligt syfte som är förenligt med de värderingar som präglar ett demokratiskt samhälle
 • ska i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
 • har bedrivit verksamhet i Sverige under minst ett år

Verksamheten får inte syfta till politisk eller religiös påverkan.

Reseersättning för tidiga insatser för asylsökande personerPDF

Hur tecknar man en överenskommelse?

Vill du ingå en överenskommelse med Länsstyrelsen fyller du i ansökningshandlingarna och lämnar in begärda handlingar till Länsstyrelsen i det län där verksamheten bedrivs. Länsstyrelsen prövar därefter om organisationen och insatsen uppfyller de krav som ställs i förordningen (2016:1363). Även organisationer som inte fått statsbidrag för verksamhet till asylsökande m.fl. men som uppfyller kraven kan teckna överenskommelse. Detta gäller även offentliga organisationer. En överenskommelse kan tecknas för max ett år i taget och kan inte tecknas retroaktivt.

Vem gör vad?

 • Länsstyrelsen prövar och beslutar om att teckna TIA-överenskommelser med anordnare av insatser.
 • Organisationen som uppfyller kraven utfärdar intyg om deltagande i tidiga insatser till deltagare.
 • Deltagare i tidiga insatser ansöker om reseersättning hos Migrationsverket och bifogar intyg om deltagande.
 • Migrationsverket beslutar om och betalar ut reseersättning till deltagare i tidiga insatser.

Reseersättningen betalas ut i förskott till deltagaren.

Kontakt

Martin G Johansson

Enheten för arbetsmarknads- och rättighetsfrågor