Bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Länsstyrelsen kan hjälpa till med bidrag till integrationsinsatser som underlättar etablering i samhället, skapar nätverk, stödjer språkinlärning eller ger socialt stöd till ensamkommande barn.

Länsstyrelsen får nu en hel del frågor från projektägare med anledning av coronaviruset och pågående integrationsprojekt.

Rådande omständigheter gör att det kan finnas anledningar att förlänga, förändra eller avsluta pågående insatser beviljade av §37, §37a och TIA-medel.

Vi önskar en tät dialog med kommuner och organisationer om situationen för att få kännedom om förändringar i verksamheterna. Kommuner och organisationer har möjlighet att bedöma vilka förändringar som är nödvändiga att genomföra med hänsyn till rådande situation. Förändringar ska dock meddelas och godkännas av Länsstyrelsen.

Vi uppmanar aktörer att, när det är möjligt, använda sig av digitala plattformar för att bedriva verksamheten.

Länsstyrelsen har möjlighet att bidra med ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas till nyanlända personer, ensamkommande barn och asylsökande personer. Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner.

Vi ger ersättning till insatser som bedrivs utan vinstsyfte, och som kommunen genomför i egen regi eller tillsammans med en eller flera organisationer.

Under 2020 förfogar länsstyrelserna över 66 miljoner för fördelning.

Insatserna ska syfta till något av detta:

  • underlätta etableringen i samhället
  • skapa nätverk
  • stödja språkinlärning
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.

Regionala prioriteringar

I årets utlysning prioriteras

  • föräldrastödsinsatser
  • aktiviteter för föräldralediga och familjer.

Målgrupp för insatserna

Insatserna ska vända sig till nyanlända invandrare och/eller asylsökande personer. I målgruppen ingår även ensamkommande barn som är asylsökande eller har uppehållstillstånd. En insats kan riktas till en eller flera av målgrupperna.

Ansökningsperiod i Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholm har 9,4 miljoner att fördela. Ansökningsperioden gick ut den 16 april 2020.

Beslut meddelas från Länsstyrelsen i Jönköping senast den 10 juni 2020.

Ansök om bidrag för flyktingguider och familjekontakter

Skicka in din ansökan via e-tjänsten när en utlysningsperiod är igång. Ansökningar som kommer in utanför utlysningsperioden eller efter sista ansökningsdag kommer att avvisas.

Lämna in redovisning med delrapport och slutrapport

Insatserna ska redovisas i del- och slutrapporter. Delrapporten ska lämnas in vid den tidpunkt som står i beslutet om bidrag. Slutrapporten ska lämnas in senast två månader efter avslutad insats.

Omslag för broschyren Stöd vid ansökan av utvecklingsmedel § 37 och § 37a.

Tips!

Det finns ett stöd för att underlätta att fylla i ansökan om § 37-, och § 37a-medel.

Stöd för ansökan av utvecklingsmedel § 37 och § 37aPDFOmslag för broschyren Integration pågår.

Pågående projekt

Vill du inspireras och få information om pågående projekt?

Under 2019 beviljade Länsstyrelsen utvecklingsmedel till 19 projekt i länet som syftar till att utveckla metoder, arbetssätt eller nya samarbeten.

Projekten har olika inriktningar, alltifrån att underlätta för nyanlända och ensamkommande att få en meningsfull fritid till att skapa bättre förutsättningar för att de ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden.

Under 2019 var prioriteringen för § 37a-medlen föräldralediga med små barn.

Läs om dessa och alla andra projekt i katalogen Integration pågår!

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2019–2020PDF

Integration pågår – projekt för nyanlända i Stockholms län 2017–2019PDF

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter