Planera, bygga och bo

Länsstyrelsens roll är att samordna och ta tillvara på de statliga intressena i samhällsplaneringen. Det gör vi bland annat genom att granska planer, delta i samråd och tillhandahålla underlag för kommunens boendeplanering. Vi ger även råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden och hanterar bidrag för att bygga och renovera bostäder.

Tidig planeringsdialog

Länsstyrelsen i Stockholm vill gärna samarbeta med kommunerna i tidig dialog i planfrågor. Det vill säga redan innan och mellan de formella stegen i planprocessen. På så sätt får vi tidigt en gemensam lägesbild vilket leder till färre missförstånd och ett smidigare och effektivare arbetssätt kring översiktsplaner och detaljplaner.

Enskilda möten

Kommunerna kan boka in enskilda möten kring komplexa detaljplaner och större projekt. På sikt ska enskilda möten styras över till planstödsmötena.

Planstödsmöten

Länsstyrelsen i Stockholm har stående tider för planstödsmöten där kommunerna kan boka och föranmäla sina planfrågor. Planstödsmötena vänder sig främst till kommunens planarkitekter som arbetar med planprogram, detaljplaner och miljöbedömningar. Från Länsstyrelsens sida deltar planhandläggare och vid behov sakkunniga från Länsstyrelsens olika verksamheter.

Skicka intresseanmälan tillsammans med ifylld mall och andra relevanta underlag senast två veckor före mötet till plan.stockholm@lansstyrelsen.se.

Hämta mall för planstödsmöten Powerpoint, 57.9 kB.

Under mötet för kommunen anteckningar.

Planstödsmöten 2024

 • 24 januari
 • 21 februari
 • 20 mars
 • 24 april
 • 22 maj
 • 19 juni
 • 18 september
 • 16 oktober
 • 13 november
 • 27 november
 • 11 december

Länsstyrelsens samordnare återkopplar till kommunen senast en vecka före planstödsmötet. Vid återkopplingen kan ni ställa följdfrågor och antingen få svar direkt eller senare genom e-post. I samband med återkopplingen får ni också information om vid vilket planstödsmöte er kommun har beretts plats.

För att avboka ett inbokat planstödsmöte, mejla till plan.stockholm@lansstyrelsen.se

Kommunmöten

Länsstyrelsen i Stockholm erbjuder varje kommun ett kommunmöte per termin för att diskutera planrelaterade frågor samt rättsfall och lagändringar. Kommunmötena syftar till att vara av en mer övergripande karaktär, jämfört med planstödsmötena. Mötena ska framför allt vara ett tillfälle för utbyte av information om vad som är på gång inom länet som helhet respektive inom kommunen.

Kunskapshöjande seminarier

Seminarier planeras utifrån de behov som kommunerna uttryckt. Länsstyrelsen i Stockholm strävar efter att samordna innehållet mellan olika delar av Länsstyrelsens verksamhet i tid och innehåll för att nyttja kommunernas tid så effektivt som möjligt.

I Stockholms län ansvarar Region Stockholm för regionplanering. Region Stockholms regionala utvecklingsplan RUFS 2010 ger vägledning i mellankommunala frågor av regional betydelse som ska beaktas i kommunernas översikts- och detaljplanering. Det gäller exempelvis bebyggelsestruktur, infrastruktur, grönstruktur och tekniska anläggningar av regional betydelse.

Planen kallas RUFS 2050 och gäller till och med hösten 2026.

RUFS 2050 – regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Bidrag för bostäder

Sök bidrag som privatperson för att energieffektivisera ditt hus eller för att som organisation bygga eller renovera bostäder.

Fysisk planering

Länsstyrelsen är involverad i kommunens processer för att ta fram detaljplaner, översiktsplaner och områdesbestämmelser. Vår roll är att värna om allmänna och statliga intressen. Det gör vi bland annat genom att granska planer och delta i samråd.

Underlag för planering och byggande

Länsstyrelsen samordnar planeringsunderlag som olika myndigheter tar fram för kommunens planläggning. Det gör vi för att allmänna och statliga intressen ska tas om hand i planeringsprocessen. Vi ger också råd och stöd för tillsynsarbetet inom byggnadsnämnden.

Bostadsförsörjning

Länsstyrelsen ger stöd till kommuner i arbetet att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjning och för att minska vräkning och hemlöshet. Vi analyserar också hur bostadsmarknaden ser ut i länet.

Grön infrastruktur

För att skapa långsiktigt hållbara landskap med en biologisk mångfald behöver vi arbeta med grön infrastruktur. Länsstyrelsen arbetar för att aktörer i länen ska arbeta tillsammans för en långsiktigt hållbar syn på landskapet och för att det finns regionala handlingsplaner för arbetet.

Tillsynsvägledning för byggnadsnämnden

Länsstyrelsen ger byggnadsnämnder råd och stöd och tillhandahåller kunskapsunderlag för tillsynen. Vi följer även upp och utvärderar nämndernas tillsynsarbete.

Samfällighetsföreningar

Är du medlem i en samfällighetsförening? Länsstyrelsen hjälper till om din förening saknar förmåga att besluta om föreningsstämma eller om en syssloman behövs i föreningen. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningar om medgivande att upplösa en samfällighetsförening.

Överklaga kommunens beslut

Vill du överklaga ett kommunalt beslut enligt plan- och bygglagen eller miljöbalken? Till exempel ett beslut om bygglov, avfallshantering eller buller eller föroreningar? Då kan du göra det till din kommun inom tre veckor. Länsstyrelsen handlägger sedan ärendet.

Överlämna kommunalt beslut

När ett kommunalt beslut blivit överklagat ska kommunen lämna över det till Länsstyrelsen. Beslut kan överlämnas via vår e-tjänst.

Hantering av massor

Bostads- och infrastrukturprojekt i Stockholms­ län leder till ett ökat behov av material. För att bland annat säkra tillgången på byggnadsmaterial, minska byggnadskostnader samt minska miljö- och klimatpåverkan behöver hanteringen av massor blir mer cirkulär och resurseffektiv.

Hantering av massor

Nyhetsbrev

Prenumerera på nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Arkiv för nyhetsbrevet om samhällsbyggnad och miljö

Kontakt

Enheten för bostäder och fysisk planering

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss