Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott. Kommuner är, tillsammans med polisen, näringslivet och det civila samhället, viktiga brottsförebyggande aktörer. Länsstyrelsen har i uppdrag att stödja den regionala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.

Länsstyrelsens uppdrag

Ett långsiktigt och strukturerat brottsförebyggande arbete kräver en väl fungerande samverkan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Vi har fått ansvaret för att utveckla det brottsförebyggande arbetet på regional nivå. I uppdraget ingår att:

  • stödja utvecklingen av ett kunskaps- och problembaserat lokalt och regionalt brottsförebyggande arbete
  • bidra till att samarbete och erfarenhetsutbyte mellan berörda aktörer utvecklas på lokal och regional nivå för att förebygga brott
  • stödja kompetensutveckling och gemensamma tvärsektoriella utbildningsinsatser inom det brottsförebyggande området
  • stödja och initiera kommunöverskridande brottsförebyggande åtgärder.

Utbildning, stöd och samarbete utifrån lokala behov

Utgångspunkten för det brottsförebyggande arbetet är den lokala problembilden. Kommunerna har, tillsammans med polisen, genom sin nära kontakt med medborgarna stor kunskap om de lokala behoven och förutsättningar för att förebygga brott och är därmed en viktig brottsförebyggande aktör. Det är även på kommunal nivå som vi tydligast ser resultat av förebyggande insatser. Vi stödjer kommunernas förebyggande arbete genom att till exempel erbjuda kompetensutveckling, metod- och processtöd och nätverksträffar.

Gängsnacket – en guide för viktiga vuxna och yrkesverksamma

Guiden Gängsnacket riktar sig till föräldrar och andra vuxna om hur kriminella gäng rekryterar barn. Länsstyrelserna och polisen har tagit fram guiden efter önskemål från flera kommuner och stadsdelar. Gängsnacket lyfter vilka varningstecken man bör vara vaksam på och vilket stöd som finns i samhället om man känner oro för ett barn. Guiden finns på flera språk.

Gängsnacket, Länsstyrelsen Västmanland Länk till annan webbplats.

Film om guiden gängsnacket Länk till annan webbplats.

Information till unga om rekrytering till kriminella nätverk

På Polismyndighetens webbplats finns filmer och information om rekrytering till gängkriminalitet som riktar sig till unga.

Så rekryterar kriminella dig som ung, Polismyndigheten Länk till annan webbplats.

Regional lägesbild – om livsvillkor, brott, narkotika samt otrygghet i Stockholms län 2022

Syftet med denna rapport är att få en förståelse för hur fördelningen av sårbarhet utifrån livsvillkor, brott, otrygghet och narkotika är koncentrerade i länet, för att sen kunna titta närmare på dessa områden. Sammanställningen gör det möjligt att genom analys och visualisering av data identifiera brottsområden och platser som vinner på utvecklad samverkan mellan lokala och regionala aktörer. Det är en gemensam insats för hela länet för att öka kunskapen om hur det ser ut både övergripande och i samtliga 26 kommuner.

Regional lägesbild - Om livsvillkor, brott, narkotika samt otrygghet i Stockholms län 2022 Länk till annan webbplats.

Analys med hjälp av kartverktyg

Med hjälp av kartbilder över livsvillkor, brott och otrygghet går det att få en första uppfattning av läget i länet. Lägesbilden är möjlig att fördjupa på en lokal nivå och även att slå ihop till en övergripande länsnivå. Syftet är att kunna identifiera och analysera geografiska områden och därefter kunna genomföra åtgärder.

Kartverktyg: Regional lägesbild, Region Stockholm Länk till annan webbplats.

Rapporten och kartverktyget är framtagna av Länsstyrelsen i Stockholms län, Region Stockholm, Polismyndigheten Region Stockholm, Tullverket, Kriminalvården, kommunerna i Stockholms län företrädda av Stockholms stad, Botkyrka, Sollentuna och Upplands Väsby samt organisationen Samverkan Stockholmregionen (SSR).
Per-Olof Hallin, seniorprofessor, Urbana studier, Malmö universitet, har deltagit med expertkunskaper.

Trygghet i skolan

Skolan är en av de vanligaste platserna där barn drabbas av brott. Många barn är otrygga framför allt i omklädningsrum och på toaletter. Men barn har rätt till en säker och trygg skola. Länsstyrelsen Stockholm och Stiftelsen Tryggare Sverige har tagit fram kunskapsöversikten Trygghet i skolan. Den handlar bland annat om hur skolan kan bli säkrare och tryggare, samt vilken betydelse den fysiska miljön har för uppkomsten av brott och otrygghet.

Folder: Trygghet i skolan Länk till annan webbplats.

Metodstöd: För en säker och trygg skola, Tryggare Sverige Länk till annan webbplats.

Tryggare skola, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Beställ rapporten Trygghet i Skolan

Beställ pdf av rapporten Trygghet i Skolan via formuläret. Observera att pdf:en inte är tillgänglighetsanpassad.
Kontakt

Desirée Backman

Utvecklingsledare

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss