Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning

Här hittar du projekt och utlysningar från Länsstyrelsens arbete med arbetsmarknad och utbildning kopplat till integration och individens rätt.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Utbildningarna kan exempelvis innehålla utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Stockholm.

Under 2023 prioriteras särskilt insatser som syftar till att

  • ge grundläggande kunskaper i svenska för nybörjare med koppling till teoretisk och/eller praktisk vårdutbildning
  • främja insatser som kommer en bred målgrupp inom hälso- och sjukvården till godo och som har potential att vara hållbar över tid
  • främja hållbara strukturer och samverkan som bidrar till hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp för insatserna

Nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Vem kan ansöka om medel?

Privata och offentliga aktörer som anordnar utbildningar i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Förutsättningar för aktörer som beviljas medel är att samtliga pengar ska användas under 2023.

Utlysning 2023

Länsstyrelsen disponerar 4 miljoner kronor nationellt för detta ändamål. Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för utlysning, att hantera inkomna ansökningar och att fatta beslut om medel. Ansökningsperioden för 2023 var från den 28 februari till och med den 20 mars.

Återrapportering

Insatser som har beviljats medel ska återrapporteras till Länsstyrelsen Stockholm senast den 31 januari 2024. Mer information om återrapporteringen kommer.

Mer information

Kontakta Joachim Fredriksson: joachim.fredriksson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen har på uppdrag av Regeringskansliet tagit fram en nationell exempelsamling över insatser av uppsökande och motiverande karaktär som riktar sig till utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och studier.

Exempelsamlingen innehåller insatser från hela landet och är tänkt att inspirera kommuner och andra aktörer som arbetar med målgruppen.

Exempelsamling – att nå utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknad och utbildning Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm har även tagit fram en regional bilaga med fler exempel från Stockholms län.

Regional bilaga: Insatser riktade till utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier i Stockholms län Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lina Devgun
Utvecklingsledare
E-post till Lina Devgun

Projekt DAGS (digital arbetsmarknadsvägledning genom språk) är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun. Inom ramen för projektet har det producerats kunskapsunderlag och ett antal filmer med fokusområden inom utbildning och arbetsmarknad.

Syftet med produkterna är att vägleda, motivera, inspirera och underlätta övergångar till arbete och studie för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden.

Filmerna är framtagna med en anpassad pedagogik och med ett kompletterande pedagogiskt material, båda anpassade för verksamheter som möter målgruppen. Exempelvis verksamheter inom kommunala förvaltningar rörande arbetsmarknad och utbildning, inom samhällsorienteringen, inom civilsamhällets olika verksamheter, privata upphandlade jobbcoachande och vägledande aktörer, samt inom Arbetsförmedlingens olika insatser. Allt material är publicerat på Arbetsförmedlingen Play.

Projekt DAGS, Arbetsförmedlingen Länk till annan webbplats.

Testa gärna materialet och hjälp till att sprida länken till verksamheter du tror kan ha användning för materialet. Har du frågor om materialet, önskar vägledning eller stöd? Kontakta lina.devgun@lansstyrelsen.se eller alina.treijner@lansstyrelsen.se

Kontakt

Enheten för integration

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss