Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning

Här hittar du projekt och utlysningar från Länsstyrelsens arbete med arbetsmarknad och utbildning kopplat till integration och individens rätt.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Utbildningarna kan exempelvis innehålla utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Stockholm.

Under 2024 prioriteras särskilt insatser som syftar till att

  • ge grundläggande kunskaper i svenska språket eller annan teoretisk och praktisk vårdutbildning
  • främja insatser som kommer en bred målgrupp inom hälso- och sjukvården till godo och som har potential att vara hållbar över tid
  • främja hållbara strukturer och samverkan som bidrar till hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp för insatserna

Nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Vem kan ansöka om medel?

Privata och offentliga aktörer som anordnar utbildningar i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Förutsättningar för aktörer som beviljas medel är att samtliga pengar ska användas under 2024.

Utlysning 2024

Länsstyrelsen disponerar 4 miljoner kronor nationellt för detta ändamål. Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för utlysning, att hantera inkomna ansökningar och att fatta beslut om medel.

Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen Stockholm senast den 10 maj 2024. Ansökan ska innehålla alla delar som finns i instruktionen nedan och skickas in till stockholm@lansstyrelsen.se.

Instruktion till ansökan

Ansökan ska skrivas i ett separat dokument och måste innehålla alla delar som uppges i instruktionen för ansökan om medel för utbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Instruktion för ansökan om medel för utbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning Pdf, 202.6 kB.

Mer information

Kontakta Joachim Fredriksson: joachim.fredriksson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen har på uppdrag av Regeringskansliet tagit fram en nationell exempelsamling över insatser av uppsökande och motiverande karaktär som riktar sig till utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och studier.

Exempelsamlingen innehåller insatser från hela landet och är tänkt att inspirera kommuner och andra aktörer som arbetar med målgruppen.

Exempelsamling – att nå utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknad och utbildning Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm har även tagit fram en regional bilaga med fler exempel från Stockholms län.

Regional bilaga: Insatser riktade till utrikesfödda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden eller studier i Stockholms län Länk till annan webbplats.

I rapporten ”Hur sammanhållen är sammanhållen utbildning egentligen?” kartlägges hur ansvariga aktörer arbetar med nyanlända som omfattas av utbildningsplikten.

Hur sammanhållen är en sammanhållen utbildning egentligen? Länk till annan webbplats.

Kontakt

Rebecca Karlsson Trolle
Utvecklingsledare
rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se

Digital arbetsmarknadsvägledning genom språk (DAGS) är ett projekt som riktar sig till utrikes födda som har en svag anknytning till arbetsmarknaden. DAGS startade 2018 som samverkansprojekt mellan Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Stockholm har varit en aktiv aktör i projektet sedan det startades.

I projektet har producerat filmer och tillhörande utbildningsmaterial som syftar till att vägleda, motivera, inspirera och underlätta övergångar till arbete och studier. Det samlade materialet är målgruppsanpassat med hänsyn till individer med svagast anknytning till arbetsmarknaden, begränsade kunskaper i svenska språket, låg formell utbildningsnivå och/eller låg digital vana.

Materialet vänder sig till målgruppen direkt men även till aktörer med verksamheter som möter målgruppen så som kommunala verksamheter, myndigheter, civilsamhälles aktörer och privat upphandlade aktörer och företag.
Inom ramen för Projekt DAGS pågår ett utvecklingsarbete med fokus på målgruppen, de utmaningar som finns att etablerats långsiktigt på arbetsmarknaden och social hållbarhet. I det arbetet deltar ett antal nationella aktörer inom offentlig sektor så som Arbetsförmedlingen och SKR med flera. Under 2024 och 2025 kommer projekt DAGS att utvidga utvecklingsarbetet genom att ingå i ett nordiskt samarbete samt att fördjupad samverkan med näringslivet.

Materialet finns publicerat på Arbetsförmedlingens webbsida samt på länsstyrelsernas gemensamma integrationswebb:

Projekt DAGS – filmer och utbildningsmaterial (Arbetsförmedlingen) Länk till annan webbplats.
Projekt DAGS - Länsstyrelsernas integrationsarbete (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

För mer information kontakta: rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se

Varmt välkommen att kontakta oss samt att använda och sprida materialet.

Kontakt

Enheten för integration

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss