Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning

Här hittar du projekt och utlysningar från Länsstyrelsens arbete med arbetsmarknad och utbildning kopplat till integration och individens rätt.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att fördela 4 miljoner kronor nationellt till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Utbildningarna kan exempelvis innehålla utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning. Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen i Stockholm. Samtliga pengar ska användas under 2021.

Om inget annat anges i särskilda villkor, ska upphovsrätten beträffande projektresultatet tillfalla stödmottagaren. Endast huvudsökanden anses som stödmottagaren.

Upphovsrätten får inte utnyttjas i vinstsyfte.

Projektresultatet ska i första hand spridas av stödmottagaren. Länsstyrelserna har rätt att, utan ersättning till upphovsrättsinnehavaren, sprida och på annat sätt använda sig av projektresultat, metoder och annat material som framtagits vid utförandet av projektet på sätt som länsstyrelserna finner lämpligt.

Uppdrag att fördela medel till utbildningar för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Under 2021 prioriteras särskilt insatser som syftar till att

 • främja hållbara strukturer som bidrar till hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården
 • främjar samverkan mellan olika aktörer inom området
 • främja insatser som kommer en bred målgrupp inom hälso- och sjukvården till godo och som och som har potential att vara hållbar över tid.

Målgrupp för insatserna

Nyanlända och asylsökande personer med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Vem kan ansöka om pengar?

Privata och offentliga aktörer som anordnar utbildningar i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Så här ansöker du

Ansökan ska skrivas i ett separat dokument och måste innehålla alla delar som uppges i instruktionen nedan. Bifoga ansökan och mejla den till: stockholm@lansstyrelsen.se. Ange diarienummer 31497-2021. Ansökan ska skickas in av ansvarig för insatsen/verksamheten.

Ansökan ska ha inkommit till Länsstyrelsen Stockholm senast den 24 juni 2021.

Information om insatsen/verksamheten

 • Insatsens/verksamhetens namn
 • Sökta medel (kronor)
 • Tidsperiod för ansökan om bidrag
 • Namnge samverkansparter/medsökande som är delaktiga i insatsen/verksamheten. Bifoga intyg för samverkansparter/medsökande
 • Ange i vilket/vilka län samt vilken/vilka kommun/-er insatsen/verksamheten kommer äga rum

Uppgifter om anordnande aktör/projektägare

 • Namn på anordnande aktör, fullständig adress och telefonnummer
 • Firmatecknare, organisationsnummer och plusgiro/bankgiro
 • Referens för utbetalning av medel
 • Namn på kontaktperson/-er och kontaktuppgifter

Beskrivning av insatsen/verksamheten

 • Ange ett eller fler huvudsakliga syften: studier i svenska språket, praktiska kunskaper i medicin, teoretiska kunskaper i medicin, kunskaper om den svensk arbetsmarknad och svensk hälso- och sjukvård, digitala moment, praktiska kunskaper i omsorg, teoretiska kunskaper i omsorg, insats som främjar lärande för flera yrkesgrupper
 • Ange vilken/vilka yrkeskategori/-er som insatsen riktar sig mot: undersköterska, sjuksköterska, specialistsköterska, barnmorska, BMA, läkare, specialistläkare eller annat

Syfte med insatsen/verksamheten

Beskriv syftet med insatsen och varför ni vill genomföra den. Gör en kortfattad arbetsmarknads- och kompetensförsörjningsanalys och koppla insatsens syfte och mål till den. Hur kan insatsen bidra till en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården? På vilket sätt bidrar den till att främja den digitala utvecklingen? Ökar insatsen kontakter med arbetsgivare inom hälso- och sjukvård? Ger den inblick i och erfarenhet av svensk hälso- och sjukvård samt främjar en framtida arbetsmarknadsetablering?

Behov av insatsen/verksamheten

Beskriv behovet av insatsen och hur ni har identifierat det, om det finns liknande insatser i närområdet och behoven hos män och kvinnor och om de skiljer sig åt. I det fall insatsen primärt riktar sig till ett kön, motivera varför.

Målgrupp

Beskriv insatsens målgrupp, till exempel yrkesbakgrund. Ange antal kvinnor och män ni räknar med kommer delta. Har kvinnor och män lika möjligheter att delta i insatsen? Om inte, beskriv hur ni arbetar för att motverka det. Beskriv om och hur målgruppen är involverad i insatsens utformning. Beskriv hur målgruppen ska nås.

Lika rättigheter

Beskriv hur insatsen främjar jämlikhet och motverkar diskriminering, främjar målgruppens delaktighet i samhället, anpassas till eventuella funktionsvariationer, kan kopplas till Agenda 2030 och i så fall vilka av de globala målen.

Planering och genomförande

Beskriv hur ni planerar att genomföra insatsen. Specificera hur budgeten är kopplad till genomförandet. Motivera den tidsperiod ni söker medel för.

Kopplingar till andra projekt eller program

Ange om ni kommer samarbeta med andra projekt, insatser eller program. Ange i så fall även vilka och på vilket sätt samarbetet kommer ske.

Tids- och aktivitetsplan

Specificera aktiviteterna. Planen ska innehålla en planering över antal tillfällen för aktiviteterna och dess innehåll. Ange hur många deltagare som kan delta vid varje tillfälle.

Insatsens/verksamhetens fortsättning

Ange om verksamheten kommer att fortsätta efter insatstiden är över och hur den i så fall ska finansieras. Beskriv insatsens förutsättningar för att vara hållbar över tid. Vilka förutsättningar finns för att implementering?

Övrigt

Eventuella kommentarer eller övrig information som Länsstyrelsen behöver känna till.

Budget

Gör en detaljerad budget som specificerar varje kostnadsslag. Redogör endast för medel som söks av Länsstyrelsen. Insatsen ska särredovisas i bokföringen via en projektkod eller dylikt.

Ange totalsumma för kostnadsslagen:

 • Lönekostnader (antal personer, timlön, beräknat antal nedlagda timmar, lönebikostnad)
 • OH-kostnader (schablon på max 15 procent av totala lönekostnader, arvodeskostnad för egna lokaler, övergripande styrning och ledning, personalstöd, kontorsutrustning och -material, friskvård och personalförmåner, rekryteringskostnader, böcker och medlemsavgifter)
 • Externa tjänster (till exempel konsultkostnader och arvoden till föreläsare)
 • Lokalkostnader (kostnader för externt hyrda lokaler)
 • Material med mera (specificera typ av material)
 • Förtäring
 • Resekostnader
 • Information/kommunikation

Bilagor

 • Eventuellt intyg för samverkansparter/medsökande.

För mer information

Kontakta Rebecca Karlsson: rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen ska, på uppdrag av Regeringskansliet, samla in och sprida goda exempel på insatser av uppsökande och motiverande karaktär med syfte att nå utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och utan utbildning. Vi efterfrågar därför att aktörer, både offentliga och inom civilsamhället, som arbetar med sådana insatser inom Stockholms län redovisar detta till oss.

Vad är ett gott exempel?

Insatserna kan exempelvis handla om att öka delaktigheten i samhället genom sociala insatser, deltagande i civilsamhället eller verksamheter utförda av det offentliga. Det kan även handla om hälsofrämjande insatser, språkstödjande verksamheter, medverkan i studiecirklar, föräldraskapsstöd eller kurser i digitalisering och samhällskunskap. Insatserna kan också vara kopplade till utbildning eller yrkeserfarenhet, som att delta i praktik, vidareutbildning, kurser i eget företagande eller annat som gör att deltagarna tar betydande steg mot arbete eller studier.

Prioritering

Det pågår många olika insatser och projekt och vi ber er därför att prioritera exempel som ni anser vara framgångsrika. Insatserna kan vara pågående eller avslutade dock ska det finns tillgång till kontaktpersoner som kan svara på frågor om insatsen.

Vi önskar ta del av era insatser senast den 9 augusti. Anmäl insatser, eller hör av dig med frågor, till: rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se.

Uppdraget ska redovisas i februari 2022 och sammanställas i en exempelsamling.

Projekt DAGS är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län, Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun. Projektet syftar till att tidigarelägga kopplingar till arbete och studier hos målgrupper som står längre från arbetsmarknaden och/eller har lägre studieprogression. Projekt DAGS samverkar med andra aktörer som arbetar med målgruppen så som Skogsstyrelsen och Stockholm Stad, med fler.

Inom ramen för projektet produceras kunskapsunderlag och ett antal digitala produkter (filmer) med fokusområden inom utbildning och arbetsmarknad. Filmerna är framtagna med en särskild pedagogik och med ett kompletterande pedagogiskt material, båda anpassade för vuxenutbildningen (SFI).

Projektets produkter kommer att publiceras på Arbetsförmedlingen play och spridas genom samverkande aktörer, regionala och nationella nätverk och kanaler.

Kontaktperson: rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se

Avslutade projekt

Konferens 6 november 2018.

Vägen till etablering på svensk arbetsmarknad är lång för många som är utbildade inom hälso- och sjukvårdsyrken utanför EU/EES. Vilka utmaningar finns just nu? Och vad går att göra för att underlätta och påskynda en arbetsmarknadsetablering inom yrken där det i dagsläget råder brist på utbildad arbetskraft?

Medverkade gjorde bland annat Sophiahemmet Högskola, Svenska Läkaresällskapet, SKL, Socialstyrelsen, Umeå Universitet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Socialministern och representanter från Riksdagens Socialutskott.

Programpunkterna spelas upp i följande ordning:

 1. Inledning.
 2. Nyanländas etablering.
 3. Vägen till legitimation.
 4. Helvetestrappan legitimationstrappan.
 5. Praktiken och politiken.
 6. Studier i svenska.
 7. Forskning.
 8. Samverkan och samarbete 1.
 9. Samverkan och samarbete 2.

Du kan hoppa framåt i listan genom att klicka dig till slutet av programpunkten som du tittar på, så följer nästa efter den.

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter