Risk för vattenbrist i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning

Här hittar du projekt och utlysningar från Länsstyrelsens arbete med arbetsmarknad och utbildning kopplat till integration och individens rätt.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Utbildningarna kan exempelvis innehålla utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Stockholm.

Mer information om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Under 2022 prioriteras särskilt insatser som syftar till att

 • ge grundläggande kunskaper i svenska för nybörjare med koppling till teoretisk och/eller praktisk vårdutbildning
 • främja insatser som kommer en bred målgrupp inom hälso- och sjukvården till godo och som har potential att vara hållbar över tid
 • främja hållbara strukturer och samverkan som bidrar till hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp för insatserna

Nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Vem kan ansöka om medel?

Privata och offentliga aktörer som anordnar utbildningar i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Förutsättning för aktörer som beviljas medel är att samtliga pengar ska användas under 2022.

Utlysning 2022

Länsstyrelsen disponerar fyra miljoner kronor nationellt för detta ändamål. Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för utlysning, att hantera inkomna ansökningar och att fatta beslut om medel.

Ansökningsperiod

28 april 2022 till och med 19 maj 2022.

Ansökan

För att göra en ansökan krävs fullständig beskrivning av insatsen. Följ instruktionerna (se dokument nedan) om vad som behöver anges i ansökan. Skicka in din ansökan med eventuella bilagor via e-post till: stockholm@lansstyrelsen.se. Uppge diarienummer 19383-2022.

Instruktion till ansökan om medel för utbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning Pdf, 143.2 kB.

Återrapportering

Mer information kommer kring månadsskiftet november–december 2022.

Mer information

Kontakta Joachim Fredriksson: joachim.fredriksson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen har på uppdrag av Regeringskansliet tagit fram en nationell exempelsamling över insatser av uppsökande och motiverande karaktär som riktar sig till utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och studier.

Exempelsamlingen innehåller insatser från hela landet och är tänkt att inspirera kommuner och andra aktörer som arbetar med målgruppen.

Nationell sammanställning Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm har även tagit fram en regional bilaga med fler exempel från Stockholms län.

Regional bilaga Länk till annan webbplats.

Kontakt:

Rebecca Karlsson
Utvecklingsledare
E-post till Rebecca Karlsson

Lina Devgun
Utvecklingsledare
E-post till Lina Devgun

Projekt DAGS (digital arbetsmarknadsvägledning genom språk) är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna, Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun. Inom ramen för projektet har det producerats kunskapsunderlag och ett antal filmer med fokusområden inom utbildning och arbetsmarknad.

Syftet med produkterna är att vägleda, motivera, inspirera och underlätta övergångar till arbete och studie för utrikesfödda som står långt från arbetsmarknaden. Filmerna är framtagna med en anpassad pedagogik och med ett kompletterande pedagogiskt material, båda anpassade för verksamheter som möter målgruppen. Exempelvis verksamheter inom kommunala förvaltningar rörande arbetsmarknad och utbildning, inom samhällsorienteringen, inom civilsamhällets olika verksamheter, privata upphandlade jobbcoachande och vägledande aktörer, samt inom Arbetsförmedlingens olika insatser. Allt material är publicerat på Arbetsförmedlingen Play och nås genom denna länk: Projekt DAGS - Arbetsförmedlingen (arbetsformedlingen.se) Länk till annan webbplats.

Testa gärna materialet och hjälp till att sprida länken till verksamheter du tror kan ha användning för materialet. Har du frågor om materialet, önskar vägledning eller stöd? Kontakta lina.devgun@lansstyrelsen.se eller alina.treijner@lansstyrelsen.se

Avslutade projekt

Konferens 6 november 2018

Vägen till etablering på svensk arbetsmarknad är lång för många som är utbildade inom hälso- och sjukvårdsyrken utanför EU/EES. Vilka utmaningar finns just nu? Och vad går att göra för att underlätta och påskynda en arbetsmarknadsetablering inom yrken där det i dagsläget råder brist på utbildad arbetskraft?

Medverkade gjorde bland annat Sophiahemmet Högskola, Svenska Läkaresällskapet, SKL, Socialstyrelsen, Umeå Universitet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Socialministern och representanter från Riksdagens Socialutskott.

Programpunkterna spelas upp i följande ordning:

 1. Inledning.
 2. Nyanländas etablering.
 3. Vägen till legitimation.
 4. Helvetestrappan legitimationstrappan.
 5. Praktiken och politiken.
 6. Studier i svenska.
 7. Forskning.
 8. Samverkan och samarbete 1.
 9. Samverkan och samarbete 2.

Du kan hoppa framåt i listan genom att klicka dig till slutet av programpunkten som du tittar på, så följer nästa efter den.

Kontakt

Enheten för integration