Arbetsmarknad, utbildning och kompetensförsörjning

Här hittar du projekt och utlysningar från Länsstyrelsens arbete med arbetsmarknad och utbildning kopplat till integration och individens rätt.

Regeringen har gett länsstyrelserna i uppdrag att fördela medel till projekt som anordnar utbildningar för nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning. Utbildningarna kan exempelvis innehålla utbildning i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning.

Uppdraget samordnas av Länsstyrelsen Stockholm.

Mer information om uppdraget på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Under 2022 prioriteras särskilt insatser som syftar till att

 • ge grundläggande kunskaper i svenska för nybörjare med koppling till teoretisk och/eller praktisk vårdutbildning
 • främja insatser som kommer en bred målgrupp inom hälso- och sjukvården till godo och som har potential att vara hållbar över tid
 • främja hållbara strukturer och samverkan som bidrar till hållbar kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården.

Målgrupp för insatserna

Nyanlända, asylsökande och personer som beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Vem kan ansöka om medel?

Privata och offentliga aktörer som anordnar utbildningar i svenska språket samt annan teoretisk och praktisk vårdutbildning för nyanlända och asylsökande med erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård eller utländsk vårdutbildning.

Förutsättning för aktörer som beviljas medel är att samtliga pengar ska användas under 2022.

Utlysning 2022

Länsstyrelsen disponerar fyra miljoner kronor nationellt för detta ändamål. Länsstyrelsen Stockholm ansvarar för utlysning, att hantera inkomna ansökningar och att fatta beslut om medel.

Ansökningsperiod

28 april 2022 till och med 19 maj 2022.

Ansökan

För att göra en ansökan krävs fullständig beskrivning av insatsen. Följ instruktionerna (se dokument nedan) om vad som behöver anges i ansökan. Skicka in din ansökan med eventuella bilagor via e-post till: stockholm@lansstyrelsen.se. Uppge diarienummer 19383-2022.

Instruktion till ansökan om medel för utbildningsinsatser för asylsökande och nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning Pdf, 143.2 kB.

Mer information

Kontakta Rebecca Karlsson: rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se

Katarina de Verdier: katarina.deverdier@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen ska, på uppdrag av Regeringskansliet, samla in och sprida goda exempel på insatser av uppsökande och motiverande karaktär med syfte att nå utrikes födda kvinnor som står långt ifrån arbetsmarknaden och utan utbildning. Vi efterfrågar därför att aktörer, både offentliga och inom civilsamhället, som arbetar med sådana insatser inom Stockholms län redovisar detta till oss.

Vad är ett gott exempel?

Insatserna kan exempelvis handla om att öka delaktigheten i samhället genom sociala insatser, deltagande i civilsamhället eller verksamheter utförda av det offentliga. Det kan även handla om hälsofrämjande insatser, språkstödjande verksamheter, medverkan i studiecirklar, föräldraskapsstöd eller kurser i digitalisering och samhällskunskap. Insatserna kan också vara kopplade till utbildning eller yrkeserfarenhet, som att delta i praktik, vidareutbildning, kurser i eget företagande eller annat som gör att deltagarna tar betydande steg mot arbete eller studier.

Prioritering

Det pågår många olika insatser och projekt och vi ber er därför att prioritera exempel som ni anser vara framgångsrika. Insatserna kan vara pågående eller avslutade dock ska det finns tillgång till kontaktpersoner som kan svara på frågor om insatsen.

Vi önskar ta del av era insatser senast den 9 augusti. Anmäl insatser, eller hör av dig med frågor, till: rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se.

Uppdraget ska redovisas i februari 2022 och sammanställas i en exempelsamling.

Projekt DAGS är ett samverkansprojekt mellan länsstyrelserna i Stockholms och Södermanlands län, Arbetsförmedlingen och Strängnäs kommun. Projektet syftar till att tidigarelägga kopplingar till arbete och studier hos målgrupper som står längre från arbetsmarknaden och/eller har lägre studieprogression. Projekt DAGS samverkar med andra aktörer som arbetar med målgruppen så som Skogsstyrelsen och Stockholm Stad, med fler.

Inom ramen för projektet produceras kunskapsunderlag och ett antal digitala produkter (filmer) med fokusområden inom utbildning och arbetsmarknad. Filmerna är framtagna med en särskild pedagogik och med ett kompletterande pedagogiskt material, båda anpassade för vuxenutbildningen (SFI).

Projektets produkter kommer att publiceras på Arbetsförmedlingen play och spridas genom samverkande aktörer, regionala och nationella nätverk och kanaler.

Kontaktperson: rebecca.karlsson@lansstyrelsen.se

Avslutade projekt

Konferens 6 november 2018.

Vägen till etablering på svensk arbetsmarknad är lång för många som är utbildade inom hälso- och sjukvårdsyrken utanför EU/EES. Vilka utmaningar finns just nu? Och vad går att göra för att underlätta och påskynda en arbetsmarknadsetablering inom yrken där det i dagsläget råder brist på utbildad arbetskraft?

Medverkade gjorde bland annat Sophiahemmet Högskola, Svenska Läkaresällskapet, SKL, Socialstyrelsen, Umeå Universitet, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket samt Socialministern och representanter från Riksdagens Socialutskott.

Programpunkterna spelas upp i följande ordning:

 1. Inledning.
 2. Nyanländas etablering.
 3. Vägen till legitimation.
 4. Helvetestrappan legitimationstrappan.
 5. Praktiken och politiken.
 6. Studier i svenska.
 7. Forskning.
 8. Samverkan och samarbete 1.
 9. Samverkan och samarbete 2.

Du kan hoppa framåt i listan genom att klicka dig till slutet av programpunkten som du tittar på, så följer nästa efter den.

Kontakt

Enheten för integration och nationella minoriteter