Trafik och infrastruktur

När infrastrukturen i länet ska förändras eller förnyas är många aktörer i samhället inblandade. Länsstyrelsen medverkar i samtliga planeringsprocesser på ett eller annat sätt. Vi tar också emot förslag om ändringar i lokala trafikföreskrifter och ändringar för sjötrafiken.

Planering av väg och järnväg

Länsstyrelsen har olika roller och ansvar i arbetet med att planera väg- och järnvägar.

Motortrafik i naturen

Terrängkörning på barmark är förbjuden i hela Sverige. Länsstyrelsen kan besluta om undantag från barmarksförbudet och snöskoterförbuden.

Sjötrafik

Länsstyrelsen tar emot förslag om ändringar för sjötrafiken i vattenområden inom länet. Ibland fattar vi också beslut om tillstånd för uppvisningar eller tävlingar på vatten.

Bygga vid väg

Tycker du att en bestämmelse i sjötrafiken bör ändras? Du kan skicka in förslag till Länsstyrelsen om att till exempel sänka farten.

Reklamskyltar utmed väg

Om du vill sätta upp en reklamskylt eller informationsskylt vid en allmän väg krävs det tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Det krävs också tillstånd från markägaren.

Tävling och uppvisning på väg

Vill du anordna en tävling eller uppvisning med fordon på väg? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Föreskrifter i trafiken

Länsstyrelsen beslutar om lokala trafikföreskrifter för allmänna vägar utanför tättbebyggt område där staten är väghållare och på enskilda vägar.

Svävare

Vill du använda en svävare? Då behöver du i många fall ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen. Du kan också behöva godkännande av Transportstyrelsen.

Körning på allmän väg med terrängfordon

För att köra terrängfordon på allmän väg behöver du en dispens från Länsstyrelsen.

Körning på allmän väg med terrängfordon

Kontakt

Länsstyrelsen Stockholm

Box 22067, 104 22 Stockholm