Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om tillstånd för jakt för älg. Tillstånden gäller i Norrbottens län, Västerbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Våra nyheter om jakt i fjällen

Hundklubbar - hundprovverksamhet på renbetesfjäll Jämtlands län jaktåret 2021/2022

Hundklubbar anslutna till Svenska Kennelklubben kan organisera jaktprov och hundträning på statlig mark i Jämtlands län efter registrering hos Länsstyrelsen.

Bokning av hundträningsområden för hundprovverksamhet

Endast hundklubbar anslutna till Svenska Kennelklubben kan boka provtillstånd för hund. Hundklubbar som har anmält registrering av hundklubb medges rätt till hundprovverksamhet inom specifika hundträningsområden från och med 16 augusti till och med 20 april.

Registreringen gäller ett år. Länsstyrelsen och hundklubben kan med omedelbar verkan avskriva registrering om avtalsvillkor inte följs. Behörighet att boka hundprovsverksamhet genom webbsiten NatureIT.se tilldelas efter registrering hos Länsstyrelsen.

Genom webbsajten NatureIT.se Länk till annan webbplats. ges information om vilka områden som är tillgängliga för hundprovsverksamhet (blå färg i kartan).

Provtillstånd för hund

Priset är 100 kronor per dag och hund.

Avtalsvillkor

 • Hundklubbar ska informera Länsstyrelsen och berörd sameby vid bokning av hundträningsområde alternativt senast en månad innan genomförande av hundprovverksamhet.
 • Hundklubbar ska samråda med berörd sameby senast 14 dagar innan hundprovverksamhet genomförs och avgör inom vilka områden hundprovverksamheten kan äga rum, för att begränsa olägenheter för renskötseln.
 • Maxantal startande hundar under hundprovverksamhet på ett hundträningsområde är 20 hundar. Maximalt två (2) hundar får släppas samtidigt under hundprovverksamhet.
 • Hundar ska hållas kopplad vid färd till och från områdena där hundprovverksamhet ska ske.
 • Provledare är skyldig att kontrollera och se till att deltagarna har alla nödvändiga handlingar, är informerade om länsstyrelsens regler, påföljder och lagstiftning.
 • Vilt får endast fällas vid organiserade jaktprov inom SKK organisationen. Jakten upplåts från och med 25 augusti respektive år. Från det datumet gäller de i jaktförordningen (SFS 1987:905) angivna jakttiderna för respektive vilt.
 • Senast inom 14 dagar efter att hundprovverksamhet genomförts ska hundklubben lämna en viltrapport i NatureIT om vilt har fällts.
 • Efter varje säsong ska varje enskild hundklubb anmäla till Länsstyrelsen hur många hundar per dag som deltagit i hundprovverksamhet. Länsstyrelsen fakturerar därefter hundklubben för provtillstånd för hund på 100 kronor per dag och hund.

Information

Avlysningar av jakt och hundträning kan ske under pågående jaktsäsong. Länsstyrelsen eftersträvar en framförhållning på fem dagar men avlysning kan komma att ske med kort varsel när hinder för upplåtelse enligt 3 § rennäringsförordningen föreligger.

Hundprovverksamhet får ej genomföras närmare än 1 000 meter från:

1. permanent bostad, renvaktarstuga eller fritidshus,

2. arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningarna används,

3. område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, eller

4. inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns i området.

Hundprovverksamhet får heller inte genomföras närmare än 500 meter från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100 x 100 meter eller mindre.

Kontakt för registrering av hundklubb, skicka e-post till

smaviltjakt.jamtland@lansstyrelsen.se

Olika jakttider för olika vilt

Totalt får ett 60-tal viltarter jagas i Sverige. Regeringen beslutar med 6-årsintervall om vilka arter som får jagas och när.

Det finns olika jakttider för olika arter och de varierar mellan olika delar av landet.

Exakt vilka arter som får jagas och vilka jakttider som gäller framgår av jaktförordningens bilagor 1–4 på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Du kan också få mer information på Svenska Jägareförbundets webbplats.

Bestämmelser för småviltsjakt

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjäll. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Vilka har företräde?

 • fast bosatta i Sverige
 • svenska medborgare
 • du som äger fastighet i Sverige
 • du som arbetar i Sverige
 • du som driver företag i Sverige.

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

För dig som jägare

Jägare som är bosatta i Sverige, och svenskar bosatta utomlands, har företräde till jakt på statlig mark. Detta enligt rennäringsförordningen. Enligt regeringsbeslut april 2017.

Jägare med närmare anknytning till Sverige – har också företräde enligt samma regler.

Det finns ingen generell dispens för att frakta vapen på snöskoter när du kör utmed skoterleder i Jämtlands län.

Läs mer på sidan Motortrafik i naturen

Här hittar du alla datum du behöver känna till inför jaktsäsongen.

 • 15 april öppnar anmälan till årets lottning.
  För mer information läs här. Länk till annan webbplats.
 • Start av försäljning av tillstånd för hundträning, 11 augusti (fem dagar innan träning)
 • Hundträning börjar den 16 augusti
 • Försäljningsstart av jakttillstånd är 20 augusti
 • Jaktstart, 25 augusti
 • Viltrapportering, senast inom två veckor efter din avslutade jakt
 • Jaktstart för bosatta utomlands och som inte beviljats ”Närmare anknytning till Sverige” efter uppehåll, 16 september

Har du inte närmare anknytning till Sverige får du jaga på statens mark ovanför odlingsgränsen och renbetesland efter 15 september. Jaktstart blir då den 16 september.

Kartorna visar överskådligt vilka områden som är tillåtna för jakt. De visar också vilka områden som är avsedda för hundträning samt vilka som är fredade.

Observera att kartorna inte visar avlysningar som tillkommer under pågående jaktår.

Du hittar dagsaktuell jaktkarta på NatureIT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

GPX-filer

Många av våra kunder använder hundpejl för att orientera sig på fjället. GPX-filer är ej nedladdningsbara än då de uppdateras. När uppdatering är genomförd kan du ladda ned GPX-filer för varje enskild sameby i NatureIT under information i kartvyn.

Kvoterade områden

Kvotering innebär att ett maximalt antal jägare kan jaga på ett område per dag, så kallad kvot. Olika grupper av jägare kan jaga på samma område under förutsättning att kvoten inte överskrids. Denna kvot bevakas av webbapplikationen NatureIT.

Områden stängda från jakt

Områden kan undantas för jakt inom renbetesfjällen genom två principiellt olika former, fredning och avlysning.

Fredade områden

Fredning innebär att områden undantas från jakt under hela jaktåret och även kommande jaktår. Skälen för fredning kan till exempel vara renskötsel, naturvård eller av miljöhänsyn.

Fredning av områden är också en del i viltförvaltningen då fredade områden fungerar som refuger för viltet. Fördelningen av fredade områden kan ändras vid behov. En sådan process tar ofta lång tid eftersom många intressenter är involverade.

Avlysta områden

Avlysning innebär att områden avlyses under pågående jaktsäsong. En avlysning är tidsbegränsad och görs med minst fem dagar varsel. Som jägare är man skyldig att hålla sig informerad om vilka områden som har avlysts.

Skälen för avlysningar kan till exempel vara ett högt jakttryck, renskötselskäl och naturvårdsskäl. Vissa avlysningar gäller samtliga jägare, medan andra avlysningar endast berör de jägare med dygnstillstånd eller länsårstillstånd.

Vidare kan avlysningar leda till ”jakt med restriktioner”. I sådana fall följer en beskrivning av vilka regler som gäller för jakt inom just detta område.

Bryta mot reglerna

Om man jagar på områden som är stängda för jakt begår man ett jaktbrott. Sådana händelser polisanmäls.

Särskilda områden

Landningsförbud

Det råder landningsförbud för helikopter inom vissa områden i fjällen.

Hundträning och jaktprov

Det finns särskilda områden som är avsedda för jaktprov och hundträning.

Du köper jaktillstånd på webbtjänsten www.natureit.se Länk till annan webbplats.. Det går också att få hjälp att köpa jakttillstånd hos några ombud, som då registrerar dig i NatureIT.

Ombuden finns här:

 • Interjakt i Östersund.
  Telefon: 063-10 28 00
 • Jaktia, Landbys jakt och fiskeservice, Östersund.
  Telefon: 063-10 68 22

Kostnad för jaktillstånd

Det är olika kostnad för att jaga på olika platser och tider. Det kostar också att träna din hund för jakt på speciella områden under vissa tider. Försäljningsstart av jakttillstånd är 20 augusti.

All information finns i Natureit.se Länk till annan webbplats.

Det finns många som vill kombinera sin jakt till fjälls med övernattning i tält. För det behövs inget särskilt tillstånd så länge övernattningen sker inom allemansrättens ramar.

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver ni ansöka hos Länsstyrelsen enligt nedan.

Den som inte anmäler sin jaktcamp bryter mot de allmänna villkoren för fjälljakten och riskerar att dömas för brott mot bland annat rennäringslagen eller miljöbalken.

Har du anmält att du vill tälta på ett ställe som är olämpligt kontaktar vi dig. Då diskuterar vi oss fram till andra tänkbara ställen.

Observera att juridiska personer - exempelvis företag och arrangörer - alltid måste ansöka om tillstånd.

Läs mer på Naturvårdsverkets webb Länk till annan webbplats.

Ansökan om jaktcamp

Kom ihåg att du behöver göra din anmälan senast fem dagar innan jakten påbörjas.Startdatum
Startdatum
Slutdatum
Slutdatum

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Vår service

I förvaltningssystemet NatureIT kan du

 • köpa och aktivera jakttillstånd
 • rapportera jakt
 • få mer information om jakttryck.

Förvaltningssystemet NatureIT Länk till annan webbplats.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län