Jakt i fjällen

Är du jägare i norra Sverige? Hos Länsstyrelsen kan du köpa jakttillstånd för småvilt och i viss mån ansöka om jakt på älg i Norrbottens län, Västerbottens län och på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att förvalta och vårda all jakt på vilt ovanför odlingsgränsen. Hos oss kan du köpa tillstånd för jakt på småvilt och i viss mån ansöka om tillstånd för jakt för älg. Tillstånden gäller i Norrbottens län, Västerbottens län samt på renbetesfjällen i Jämtlands län.

Aktuell information om småviltsjakt i fjällen 2020

Vi har samlat aktuell information om beslut, frågor och svar samt hur Länsstyrelsen Jämtlands län fattar beslut på webbsidan Småviltsjakten i Jämtlands län – en summering av läget och aktuella beslut.

Olika jakttider för olika vilt

Totalt får ett 60-tal viltarter jagas i Sverige. Regeringen beslutar med 6-årsintervall om vilka arter som får jagas och när.

Det finns olika jakttider för olika arter och de varierar mellan olika delar av landet.

Exakt vilka arter som får jagas och vilka jakttider som gäller framgår av jaktförordningens bilagor 1–4 på regeringens webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan också få mer information på Svenska Jägareförbundets webbplats.

Bestämmelser för småviltsjakt

Sedan 2017 har jägare som är bosatta i Sverige företräde till småviltsjakt på statlig mark ovanför odlingsgränsen och på renbetesfjäll. Företrädet gäller till och med 15 september varje säsong.

Vilka har företräde?

 • fast bosatta i Sverige
 • svenska medborgare
 • du som äger fastighet i Sverige
 • du som arbetar i Sverige
 • du som driver företag i Sverige.

Från och med 16 september får alla med jakttillstånd jaga småvilt på dessa marker.

För dig som jägare

Jägare som är bosatta i Sverige, och svenskar bosatta utomlands, har företräde till jakt på statlig mark. Detta enligt rennäringsförordningen. Enligt egeringsbeslut april 2017.

Jägare med närmare anknytning till Sverige – har också företräde enligt samma regler.

Det finns ingen generell dispens för att frakta vapen på snöskoter när du kör utmed skoterleder i Jämtlands län.

Läs mer på sidan Motortrafik i naturen

Här hittar du alla datum du behöver känna till inför jaktsäsongen. Samma tider gäller också för jägare med anknytning till Sverige.

 • Anmälan till lottning, 15–30 april 2020. Görs i natureit.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Tillstånd för hundträning, 11 augusti (fem dagar innan träning)
 • Hundträning börjar den 16 augusti
 • Försäljningsstart jaktkort, 20 augusti
 • Jaktstart, 25 augusti
 • Viltrapportering, senast inom två veckor efter din avslutade jakt
 • Uppehåll för älgjakt bestäms av varje enskild sameby och läggs in i natureit.selänk till annan webbplats
 • Jaktstart för bosatta utomlands och som inte beviljats ”Närmare anknytning till Sverige” efter uppehåll, 16 september

Har du inte närmare anknytning till Sverige får du jaga på statens mark ovanför odlingsgränsen och renbetesland efter 15 september. Jaktstart blir då den 16 september.

Kartorna visar överskådligt vilka områden som är tillåtna för jakt. De visar också vilka områden som är avsedda för hundträning samt vilka som är fredade.

Observera att kartorna inte visar avlysningar som tillkommer under pågående jaktår.

Du hittar dagsaktuell jaktkarta på NatureITlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kartor över jaktområden

Handölsdalens samebyPDF

Krokoms kommunPDF

Mittådalens samebyPDF

Ruvhten Sijte samebyPDF

Strömsunds kommunPDF

Tåssåsens samebyPDF

Norra Åre kommunPDF

GPX-filer

Nedladdningsbara GPX-filer över statliga småviltjaktområden i Jämtlands län. Dessa kan användas till exempelvis vid hundpejl

Kartor över område ES, FM, FN, HA, HO, INV och KAlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kartor över område MI, OF, RA, SO, TA och TÄlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kvoterade områden

Kvotering innebär att ett maximalt antal jägare kan jaga på ett område per dag, så kallad kvot. Olika grupper av jägare kan jaga på samma område under förutsättning att kvoten inte överskrids. Denna kvot bevakas av webbapplikationen NatureIT.

Områden stängda från jakt

Områden kan undantas för jakt inom renbetesfjällen genom två principiellt olika former, fredning och avlysning.

Fredade områden

Fredning innebär att områden undantas från jakt under hela jaktåret och även kommande jaktår. Skälen för fredning kan till exempel vara renskötsel, naturvård eller av miljöhänsyn.

Fredning av områden är också en del i viltförvaltningen då fredade områden fungerar som refuger för viltet. Fördelningen av fredade områden kan ändras vid behov. En sådan process tar ofta lång tid eftersom många intressenter är involverade.

Avlysta områden

Avlysning innebär att områden avlyses under pågående jaktsäsong. En avlysning är tidsbegränsad och görs med minst fem dagar varsel. Som jägare är man skyldig att hålla sig informerad om vilka områden som har avlysts.

Skälen för avlysningar kan till exempel vara ett högt jakttryck, renskötselskäl och naturvårdsskäl. Vissa avlysningar gäller samtliga jägare, medan andra avlysningar endast berör de jägare med dygnstillstånd eller länsårstillstånd.

Vidare kan avlysningar leda till ”jakt med restriktioner”. I sådana fall följer en beskrivning av vilka regler som gäller för jakt inom just detta område.

Bryta mot reglerna

Om man jagar på områden som är stängda för jakt begår man ett jaktbrott. Sådana händelser polisanmäls.

Särskilda områden

Landningsförbud

Det råder landningsförbud för helikopter inom vissa områden i fjällen.

Hundträning och jaktprov

Det finns särskilda områden som är avsedda för jaktprov och hundträning.

Det går också att få hjälp att köpa jakttillstånd hos några ombud. De registrerar dig också i Natureit.selänk till annan webbplats

Ombuden finns här:

 • Interjakt i Östersund.
  Telefon: 063-10 28 00
 • Jaktia, Landbys jakt och fiskeservice, Östersund.
  Telefon: 063-10 68 22

Kostnad för jaktillstånd

Det är olika kostnad för att jaga på olika platser och tider. Det kostar också att träna din hund för jakt på speciella områden under vissa tider.

All information finns i Natureit.selänk till annan webbplats

Ripinventering 1994–2020

För dalripa är tätheten hög de senaste tre åren. Lite sämre föryngring 2020, men det finns många vuxna dalripor. För fjällripa är tätheten lägre, vilket det kan finnas många olika förklaringar till. Totalt sett skjuts färre fjällripor än dalripor.

Inventeringen är sammanställd av Maria Hörnell-Willebrand.

Dalripa
totalt antal/kvadratkilometer, normaliserade värden.

Bild 1. Dalripa totalt antal/kvadratkilometer 1994–2020, normaliserade värden. Röd heldragen linje är Jämtlands län. 0-strecket är medeltätheten för dalripa alla år. Jämtland har de sista åren haft höga tätheter. Medeltätheten för Jämtlands läns alla år är 15.9 dalripor/kvadratkilometer. 2020 var medeltätheten för dalripa i Jämtland 19.8 dalripor/kvadratkilometer.

Fjällripa totalt antal per kvadratkilometer

Bild 2. Fjällripa totalt antal/kvadratkilometer 1994–2020, normaliserade värden. Röd linje är Jämtlands län. 0-strecket är medeltätheten för fjällripa alla år. Jämtlands län ligger under 0-linjen sedan 2005. Metoden för inventeringen är ursprungligen är utformad för dalripa liksom områdena som inventerats, vilket gör resultatet för fjällripa något osäkert. Medeltätheten för fjällripa 1.4 fjällripor/kvadratkilometer. 2020 var medeltätheten av fjällripa i Jämtland 0.82 fjällripor/kvadratkilometer.

Fjällripa vuxna per kvadratkilometer

Bild 3. Fjällripa antal vuxna per kvadratkilometer 1994–2020, normaliserade värden. Röd linje är Jämtlands län. Denna bild hänger ihop med bild 4. Bild 4 visar att dalripeföryngring och fjällripeföryngring nästan är exakt densamma. Det betyder att det verkar vara samma predatorer för unga ripor – men bild 3 visar att vuxentätheten går ner – det borde betyda att det händer något med den vuxna delen av populationen av fjällripor.

Fjällripa och dalripa, kycklingar per par Jämtlands län 1994-2020

Bild 4. Fjällripa och dalripa kycklingar per par i Jämtlands län 1994–2020. Den gråa feta linjen är fjällripa och den svarta streckade är dalripa. Här ser man inte någon nedgång i antal kycklingar per par hos fjällripa – se förklaring bild 3 för vuxna fjällripor.

Det finns många som vill kombinera sin jakt till fjälls med övernattning i tält. För det behövs inget särskilt tillstånd så länge övernattningen sker inom allemansrättens ramar.

Att tälta med ett par, tre tält under något dygn ingår i allemansrätten. Om ni däremot tältar i stora grupper med många tält behöver ni ansöka hos Länsstyrelsen enligt nedan.

Den som inte anmäler sin jaktcamp bryter mot de allmänna villkoren för fjälljakten och riskerar att dömas för brott mot bland annat rennäringslagen eller miljöbalken.

Har du anmält att du vill tälta på ett ställe som är olämpligt kontaktar vi dig. Då diskuterar vi oss fram till andra tänkbara ställen.

Observera att juridiska personer - exempelvis företag och arrangörer - alltid måste ansöka om tillstånd.

Läs mer på Naturvårdsverkets webblänk till annan webbplats

Ansökan om jaktcamp

Kom ihåg att du behöver göra din anmälan senast fem dagar innan jakten påbörjas.Startdatum
Startdatum
Slutdatum
Slutdatum

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

Vår service

I förvaltningssystemet NatureIT kan du

 • köpa och aktivera jakttillstånd
 • rapportera jakt
 • få mer information om jakttryck.

Förvaltningssystemet NatureITlänk till annan webbplats

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef

Jon Paulsson

Chefsjurist