Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Frågor och svar om fjälljakten

Det finns många frågor om hur fjälljakten i Jämtlands län fungerar och vad du som jägare behöver veta innan du ger dig ut. Här nere listar vi några vanliga frågor och svar.

Möjligheten att boka områden öppnas löpande klockan 6.00 på morgonen. När du bokar kan du alltid se dagens datum och nio dagar framåt, det vill säga tio dagar totalt.

Länsstyrelsen upplåter jakt från och med 25 augusti respektive år på renbetesfjäll i Jämtlands län. Om du vill jaga tidigare hänvisar Länsstyrelsen till annat område eller markägare som tillåter jakt tidigare.

Köp av dagkort och aktivering av årskort görs i natureit.se. Om du vill boka flera platser i samma område, välj lägg till fler jägare och ange alla mejladresser som tillståndet ska skickas till i första steget. Då bokas dessa platser.

Om du går in på natureit.se och klickar på Jaga i Jämtland får du upp en karta som du kan zooma, där finns alla jaktområden med beteckning.

Mark som inför jaktsäsongen är avlyst från jakt (så kallade fredade områden) av hänsyn till rennäringen, andra lokala bestämmelser eller naturvårdsskäl, framgår på natureit.se.

Kontrollera saldot på ditt betalkort. Ett vanligt skäl är att det saknas täckning på det kort man vill använda. Om problemen kvarstår så kontakta NatureIT-supporten, support@natureit.se

Efter den 31 augusti upphör jaktupplåtelse via lottning (det vill säga i byarna Handölsdalen, Mittådalen och Tåssåsen).

I de områden där lottning ej genomförts går det att jaga från och med den 25 augusti. Försäljningsstart av jakttillstånd för småviltsjakt sker via natureIt.se den 20 augusti.

Länsstyrelsen har som rutin att stänga områden under handläggning av ansökan om avlysning, med en textinformation om att området inte är bokningsbart under handläggning av ansökan om avlysning. Skälet till detta är att jägarna ska veta vilka områden som kan komma att avlysas. Om beslutet är ett bifall av samebyns ansökan ändras informationen för jaktområdet till att ange skälen för avlysning och om beslutet är ett avslag öppnas områdena omedelbart för bokning.

För vissa områden går det inte att rapportera fällt vilt då arten ej är inlagd som befintlig art. Kontakta supporten hos NatureIT som kan lägga till befintlig art så att du kan rapportera. Mejla till support@natureit.se eller använd kontaktformuläret på startsidan www.natureit.se/sv/feedback Länk till annan webbplats.

Du kan byta område på köpt tillstånd genom att logga in på natureit.se och gå till Aktivera-sidan.

Avlysningar av jakt och hundträning kan ske under pågående jaktsäsong. Länsstyrelsen eftersträvar en framförhållning på fem dagar men avlysning kan komma att ske med kort varsel när hinder för upplåtelse enligt 3 § rennäringsförordningen föreligger.

Vi strävar efter att fatta beslut om avlysning i så god tid att det aktuella området blir avlyst innan det är möjligt att köpa jaktkort. I de fall som det av särskilda skäl görs sena avlysningar kommer Länsstyrelsen att göra en bedömning om de jägare som redan bokat kan jaga eller inte.

Om bedömningen är att de jägare som bokat kan genomföra sin jakt kan de, beroende på skäl för avlysning, behöva ta särskild hänsyn eller föra dialog med aktuell sameby om vad de behöver tänka på. Om bedömningen är att jakt inte kan genomföras tar Länsstyrelsen kontakt med berörda jägare via e-post.

Länsstyrelsen återbetalar köpta dagkort som inte kan användas på grund av avlysningar. Inga andra kostnader ersätts.

Hundklubbarna ska följa de avtalsvillkor som finns publicerade på sidan Hundklubbar på vår webb.

När Länsstyrelsen handlägger en ansökan om avlysning syns det på natureit.se för den tid som ansökan gäller, områdena stängs under handläggning med en textinformation om att området inte är bokningsbart under handläggning av ansökan om avlysning.

Om beslutet är ett bifall av samebyns ansökan ändras informationen för jaktområdet till att ange skälen för avlysning och om beslutet är ett avslag öppnas områdena omedelbart för bokning.

Länsstyrelsen har under vintern haft dialoger med alla elva samebyar och med Jägareförbundet Mitt Norrland för att hitta lösningar som skapar förutsättningar för samexistens, dvs. tillgängliggöra mer småviltjakt samtidigt som jakrättshavare på renbetesfjäll (samebyar och arrendatorer) kan genomföra sin älgjakt och att störningarna på renskötseln minimeras. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika samebyar i olika avseenden, vilket medfört anpassningar.

När det gäller avlysningar av renskötselskäl, med fokus på samling, skiljning, slakt, kommer det att ske avlysningar under olika perioder i olika samebyar.

Målsättningen att avlysningar av områden ska synas på natureit.se minst fem dagar innan avlysningen träder i kraft. Avlysningar på grund av renskötsel är ibland svåra att förutse då väder och vind snabbt kullkastar samebyarnas planering. Länsstyrelsen har kontinuerlig dialog med byarna för att ha en så god framförhållning som möjligt. Det kommer att bli avlysningar, men det kommer också att finnas öppna områden.

Bokningstrycket är som högst de första veckorna av småviltjakten, så att välja en senare period skapar större möjligheter att boka ett annat jaktområde om det område man planerat att jaga på blir avlyst.

Länsstyrelsens ambition är att genom tätare dialog med samebyarna kunna ändra avlysningar utifrån hur situationen förändrar sig.

Vi vill i detta sammanhang betona att dialog är viktigt, liksom respekt för fattade beslut. Det finns exempel på jägare med hund, med eller utan vapen, som inte respekterat avlysningar och stört renar, vilket får konsekvenser för samebyarna och för möjligheten att agera flexibelt.

Enligt rennäringslagen får inte samebymedlemmar upplåta sin jakträtt på renbetesfjällen. Däremot upplåter Länsstyrelsen (staten) sin jakträtt till de gäster som följer samebymedlemmar, och arrendatorer, på älgjakt.

Gästjägare ska ha ett gästjaktsbevis som utfärdas av Länsstyrelsen. Det kostar 500 kronor per jägare (intrångsersättning enligt rennäringslagen 34§ samt avgift för Länsstyrelsens administration enligt rennäringsförordningen 7§).

Samebyarna får inte upplåta sin jakträtt, men de får sälja kringtjänster såsom boende och mat, till gästjägarna.

Det är inte tillåtet att störa renar (enligt rennäringslagen) och du ska som jägare visa hänsyn och inte jaga i närheten av renar. Det är inte tillåtet att jaga närmare än 500 meter från en ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100 X 100 meter eller mindre.

Jakttillstånd via NatureIT gäller ej för snarning av ripa eller fotsnara för rödräv. Samebymedlemmar och fjällägenhetsarrendatorer har dock rätt till ripsnarning.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län

Telefontid: Måndag till fredag 10.00 – 11.00