Frågor och svar om fjälljakten

Det finns många frågor om hur fjälljakten i Jämtlands län fungerar och vad du som jägare behöver veta innan du ger dig ut. Här nere listar vi några vanliga frågor och svar.

Köp av jakttillstånd

Kommun- och länsårstillstånd börjar säljas och kan aktiveras från och med 16 augusti. Dagtillstånd börjar säljas 20 augusti. Träningstillstånd för hund börjar säljas 1 mars.

Den som deltar i jakten/jaktutövandet ska ha statligt jaktkort samt giltigt jakttillstånd.

Kontrollera saldot på ditt betalkort. Ett vanligt skäl är att det saknas täckning på det kort man vill använda. Om problemen kvarstår så kontakta supporten på NatureIT, support@natureit.se

Köp av dagkort görs i natureit.se. Köp av dagkort och aktivering av årskort görs i natureit.se. Om du vill boka flera platser i samma område, välj lägg till fler jägare och ange alla mejladresser som tillståndet ska skickas till i första steget. Då bokas dessa platser.

Du aktiverar ditt årskort i natureit.se. Du aktiverar ditt jakttillstånd under Aktiver jaktdagar.

Om du är utländsk jägare kan du bedriva jakt från den 16 september. Jakttillstånd kan köpas fem dagar före jaktstarten den 16 september. Om du har godkänd närmare anknytning kan du bedriva jakt från 25 augusti, se information här: Närmare anknytning till Sverige | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Alla personer, inklusive de som uppsiktsjagar och är över 18 år behöver lösa statligt jaktkort (på Naturvårdsverkets hemsida) samt jakttillstånd på Nature-IT för de dagar som är aktuella. Ungdom under 18 år som jagar under uppsikt behöver ej eget jakttillstånd. Dem jagar på uppsiktjägarens tillstånd och baglimit.

Om jaktområdet lyser rött innebär det att området är avlyst för småviltjakt. Då är det inte tillåtet att jaga.

Jakttillstånd via NatureIT gäller ej för snarning av ripa eller fotsnara för rödräv. Samebymedlemmar och fjällägenhetsarrendatorer har dock rätt till ripsnarning.

Ombokning och återbetalning av jakttillstånd

Nej, jaktkorten är personliga och kan därmed inte överlåtas till någon annan.

Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av denna typ av fritidsaktiviteter enligt distansavtalslagen 2 kap, 11 §, Punkt 12. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp.

En bokning kan ångras fram till dess att betalning har skett. Att välja faktura som betalningsalternativ är att likställa med kort- eller bankbetalning och att betalning skett, även om fakturan skall betalas först vid ett senare tillfälle av kund.

Rättighetsägarna kan dock bevilja återbetalning vid t.ex. sjukdom eller uppenbarliga felköp men då endast när datumet för tillståndet ännu inte inträffat. Se mer information på följande sida under rubriken villkor för köp: http://www.natureit.se/sv/terms . Intyg kan komma att krävas.

Innehavare av årstillstånd kan avboka aktiverad dag, dagstillståndsinnehavare kan byta område genom att gå till Aktivera sidan på NatureIT. Det går inte att boka om område eller dag om dagen passerat eller är dagens datum.

Det är endast tillåtet att aktivera jakt på ett område per dag på ett tillstånd därav finns inte möjligheten att boka om/ta bort aktiverad dag samma dag som jakten genomförs. Vill man jaga på annat område finns möjlighet att köpa ytterligare tillstånd.

Vet man någon eller några dagar innan den planerade jakten att möjligheten för jakt inte längre finns (av tex personliga skäl) kan man omboka eller avboka sin jakt så att andra ges möjlighet till jakt samt att inte påverka det ackumulerade jakttrycket. Det ackumulerade jakttrycket reglerar när områden stängs på grund av högt/maximalt jakttryck. Endast de med årstillstånd kan avboka jakt, tillståndsinnehavare kan endast beviljas återbetalning vid t.ex. sjukdom eller uppenbarliga felköp men då endast när datumet för tillståndet ännu inte inträffat. Intyg kan komma att krävas.

För kommun– och årstillstånd går detta genom att avboka/ta bort aktiverad dag. Det går inte att byta dag för dagstillstånd, däremot går det att byta område genom att gå till Aktivera sidan. Det går inte att boka om område eller dag om dagen passerat eller är dagens datum.

Jaktrapportering

Jakttryck är ett mått för antalet jaktdagar på en bestämd yta.

Inom samtliga jaktområden fastställs gräns för jakttryck genom antal jaktdygn per kvadratkilometer (jaktmandagar). Renbetesfjällen i Jämtlands län indelas i det antal jaktområden som bedöms lämpligt med hänsyn till Länsstyrelsens möjlighet att administrera jakten samt följa upp jakttrycket.

Jakttrycksbegränsningen är framtagen utifrån inventeringar och avskjutningsstatistik där forskarna har kommit fram till att en beskattning under 30 procent kan anses långsiktigt hållbart, det motsvarar cirka 3 ackumulerade jaktmandagar per kvadratkilometer. Metoden som används för att bestämma jakttrycket ger en effektiv och bra förvaltning där möjligheter till en hållbar jakt säkerställs samtidigt som de tillgängliga biotoperna inte överutnyttjas.

Samtliga jaktområden bedöms ha nått högt jakttryck vid 3 ackumulerade jaktmandagar. När denna gräns uppnåtts kan endast du som löst kommuntillstånd samt predatortillstånd jaga. Maximalt jakttryck uppnås vid 5 ackumulerade jaktmandagar. Då får endast predatorjakt bedrivas. Om maximalt jakttryck överskrids riskerar det att få en negativ påverkan på rippopulationen.

Ja alla aktiverade jaktdagar räknas.

Ja alla aktiverade jaktdagar räknas.

En jaktmandag är lika med en jägare/person som jagar eller tränar hund en dag på en kvadratkilometer. Om ett område som är 100 kvm2 har en gräns på 3 jaktmandagar innebär det att området uppnått 3 jaktmandagar när 300 jägare aktiverat jaktdag på området.

Alla bokade jaktdagar registreras och räknas som en ackumulerad jaktdag oavsett om man viltrapporterar ”inte jagat”, ”jagat” eller ”inget byte”. De ackumulerade jaktdagar som finns registrerade i ett område är det som påverkar när ett område stängs för högt jakttryck. Vet man några dagar innan den planerade jakten att möjligheten för jakt inte längre finns (av tex personliga skäl) är det bästa att avboka sin jakt så att andra ges möjlighet till jakt samt att inte påverka jakttrycket i onödan.

Gå till NatureIt.se Länk till annan webbplats. och tryck på Jakt sedan ackumulerat jakttryck. Fyll i land, län och alla. Välj datum för jaktåret, ett jaktår är från 1 juli till och med 31 juni kommande år. Tryck på visa.

För vissa områden går det inte att rapportera fällt vilt då arten ej är inlagd som befintlig art. Kontakta supporten hos NatureIT som kan lägga till befintlig art så att du kan rapportera. Mejla till support@natureit.se eller använd kontaktformuläret på startsidan www.natureit.se/sv/feedback Länk till annan webbplats.

Hundträning

Ja. Bokning av jaktträning med hund är möjlig genom kommun- och länsårstillstånd.

Nej, inte under pågående jaktår. När högt jakttryck uppnås stängs områdena för jakt utom för de som löst kommunårstillstånd eller tillstånd för predatorjakt. När maximalt jakttryck uppnåtts kommer berörda områden att stängas för all jakt utom predatorjakt. Detta för att säkerställa en hållbar jakt och att tillgängliga biotoperna inte överutnyttjas.

Länsstyrelsen upplåter jakt från och med 25 augusti respektive år på renbetesfjäll i Jämtlands län. Om du vill jaga tidigare hänvisar Länsstyrelsen till annat område eller markägare som tillåter jakt tidigare. Detta innebär att hundträning inte tillåts på renbetesfjällen före detta datum. För hundklubbar som vill arrangera prov eller jaktträning finns möjlighet att söka markupplåtelse: Hundklubbar | Länsstyrelsen Jämtland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Från den 1 mars till den 20 april är jaktområdena öppna för hundträning. Du löser tillstånd i Natureit tidigast fem dagar före tillåtet datum. Endast jaktområden som inte nått högt- eller maximalt jakttryck är öppna för hundträning. För dig med kommuntillstånd går det att aktivera ditt jakttillstånd för hundträning även vid högt jakttryck.

Hundträning räknas också som jakt och samma begränsningar omfattar även hundträningen.

Under jakttid köps jakttillstånd. Jaktträning med hund är tillåten enligt jaktförordningen inom samtliga öppna jaktområden från och med 1 mars till och med den 20 april 2024. Vid jaktträning med hund är du skyldig att lösa statligt jaktkort.

Hundklubbarna ska ansöka om markupplåtelse. Det kan du läsa om på sidan för Hundklubbar. Länk till annan webbplats.

Avlysning

Länsstyrelsen återbetalar köpta dagkort som inte kan användas på grund av avlysningar. Inga andra kostnader ersätts.

När Länsstyrelsen handlägger en ansökan om avlysning syns det på natureit.se för den tid som ansökan gäller, genom att hela eller delar av området blir blått med textinformation om att området är under handläggning av ansökan om avlysning.

Om beslutet är ett bifall av samebyns ansökan ändras informationen för jaktområdet till att ange skälen för avlysning. Om beslutet är ett avslag tas informationen på området bort.

Avlysningar av jakt och hundträning kan ske under pågående jaktsäsong. Länsstyrelsen eftersträvar en framförhållning på fem dagar men avlysning kan komma att ske med kort varsel när hinder för upplåtelse enligt 3 § rennäringsförordningen föreligger. Vi strävar efter att fatta beslut om avlysning i så god tid att det aktuella området blir avlyst innan det är möjligt att köpa jaktkort. I de fall som det av särskilda skäl görs sena avlysningar kommer Länsstyrelsen att göra en bedömning om de jägare som redan bokat kan jaga eller inte.

Om bedömningen är att de jägare som bokat kan genomföra sin jakt kan de, beroende på skäl för avlysning, behöva ta särskild hänsyn eller föra dialog med aktuell sameby om vad de behöver tänka på. Om bedömningen är att jakt inte kan genomföras tar Länsstyrelsen kontakt med berörda jägare.

Länsstyrelsen har dialoger med alla elva samebyar och med Jägareförbundet Mitt Norrland för att hitta lösningar som skapar förutsättningar för samexistens, dvs. tillgängliggöra mer småviltjakt samtidigt som jakrättshavare på renbetesfjäll (samebyar och arrendatorer) kan genomföra sin älgjakt och att störningarna på renskötseln minimeras. Förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika samebyar i olika avseenden, vilket medfört anpassningar.

När det gäller avlysningar av renskötselskäl, med fokus på samling, skiljning, slakt, kommer det att ske avlysningar under olika perioder i olika samebyar

Målsättningen att avlysningar av områden ska synas på natureit.se minst fem dagar innan avlysningen träder i kraft. Avlysningar på grund av renskötsel är ibland svåra att förutse då väder och vind snabbt kullkastar samebyarnas planering. Länsstyrelsen har kontinuerlig dialog med byarna för att ha en så god framförhållning som möjligt.

Det kommer att bli avlysningar, men det kommer också att finnas öppna områden. Bokningstrycket är som högst de första veckorna av småviltjakten, så att välja en senare period skapar större möjligheter att boka ett annat jaktområde om det område man planerat att jaga på blir avlyst.

Länsstyrelsens ambition är att genom tätare dialog med samebyarna kunna ändra avlysningar utifrån hur situationen förändrar sig. Vi vill i detta sammanhang betona att dialog är viktigt, liksom respekt för fattade beslut. Det finns exempel på jägare med hund, med eller utan vapen, som inte respekterat avlysningar och stört renar, vilket får konsekvenser för samebyarna och för möjligheten att agera flexibelt.

Älgjakt

Upplåtelsen får inte innebära någon olägenhet av betydelse för rennäringen och, enligt 32 § rennäringslagen (1971:437), ska kunna ske utan besvärande intrång i rätten till jakt och fiske enligt 25 § samma lag. I 25 § redogörs för rätten till jakt och fiske för enskild samebymedlem.

Enligt rennäringslagen får inte samebymedlemmar upplåta sin jakträtt på renbetesfjällen. Däremot upplåter Länsstyrelsen (staten) sin jakträtt till de gäster som följer samebymedlemmar, och arrendatorer, på älgjakt.

Gästjägare ska ha ett gästjaktsbevis som utfärdas av Länsstyrelsen. Det kostar 500 kronor per jägare (intrångsersättning enligt rennäringslagen 34§ samt avgift för Länsstyrelsens administration enligt rennäringsförordningen 7§).

Samebyarna får inte upplåta sin jakträtt, men de får sälja kringtjänster såsom boende och mat, till gästjägarna.

Kartor

Du kan gå in på natureit.se och klicka på Jaga i Jämtland för att få upp en karta som du kan zooma, där finns alla jaktområden med beteckning. Mark som inför jaktsäsongen är avlyst från jakt (så kallade fredade områden) av hänsyn till rennäringen, andra lokala bestämmelser eller naturvårdsskäl, framgår på natureit.se Länk till annan webbplats.. Övrig information visas med blå färg i kartan, till exempel att hundprovverksamhet pågår i området.

Begränsningar

Det är inte tillåtet att jaga närmare än 500 meter från en ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100 X 100 meter eller mindre. Berörda jägare och hundförare ska vara väl införstådda med bestämmelserna i 93 och 94 §§ rennäringslagen (1971:437) rörande skyldigheten att inte ofreda eller störa renar på sådant sätt som beskrivs i nämnda paragrafer.

Jakträtten gäller inte närmare än 1 000 meter från: permanent bostad, renvaktarstuga eller fritidshus, arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningarna används, område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, eller inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns i området.

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län
Skicka e-post till Småviltjakt

Telefon 010-225 30 00
Telefontid: Tisdag till onsdag 13.00-14.00

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss