Rennäring

Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län förvaltar nyttjanderätterna på stora delar av landets fjällområden. Tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar vi även för skötseln av skyddade fjällområden. Vi har också som mål att verka för en hållbar rennäring.

Rennäringsdelegationen

I Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län finns Rennäringsdelegationer som avgör frågor av principiell betydelse inom Länsstyrelsens fastställda ansvarsområden. Varje Rennäringsdelegation består av sju ledamöter som utses av Länsstyrelsen, varav tre ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med Sametinget. Landshövdingen är ordförande i delegationen.

Samebyar

En sameby är dels ett geografiskt avgränsat område och dels en ekonomisk och administrativ sammanslutning som består av ett antal renskötselföretag. I Sverige finns i dag 51 samebyar uppdelade på tre typer: skogssamebyar, fjällsamebyar och koncessionssamebyar. De renskötande samerna har renskötselrätt inom cirka 50 procent av landets yta. I länsstyrelsernas uppdrag ingår att tillvarata rennäringen som ett allmänt intresse vad gäller markanvändning, att utöva tillsyn över renräkning och upprättande av renlängder samt att utöva tillsyn över koncessionssamebyarna.

Medel inom rennäring

Sedan 2007 är det Sametinget som samordnar statliga företagsstöd samt EU-stöd för rennäring.

Ansökningar om bygdemedel ställs till Länsstyrelsen i län med vattenkraftsutbyggnad. Länsstyrelsen bedömer ansökningarna och yttrar sig till Sametinget som i sin tur fattar beslut om bygdemedlet ska utgå.

Läs mer om stöd till utveckling med bygdemedel

Ansökan om utstämpling av virke för byggnadsändamål inom renbetesfjällen

Undertecknad hemställer härmed att – med stöd av 16 och 17 § rennäringslagen – få erforderlig volym sågtimmer utstämplat.

Fyll i dina uppgifter nedan och klicka sen på SKICKA för att göra din ansökan.

Om du vill få en bekräftelse på din anmälan skickad till dig behöver du fylla i en giltig e-postadress.Ange inom vilken sameby * (obligatorisk)
Ange inom vilken sameby
Bifoga en egen ritning eller skiss till din ansökan genom att klicka på VÄLJ FIL.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten