Rennäring

Länsstyrelserna i Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län förvaltar nyttjanderätterna på stora delar av landets fjällområden. Tillsammans med Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar vi även för skötseln av skyddade fjällområden. Vi har också som mål att verka för en hållbar rennäring.

Rennäringsdelegationen

I Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län finns Rennäringsdelegationer som avgör frågor av principiell betydelse inom Länsstyrelsens fastställda ansvarsområden. Varje Rennäringsdelegation består av sju ledamöter som utses av Länsstyrelsen, varav tre ska vara rennäringsutövare och utses efter samråd med Sametinget. Landshövdingen är ordförande i delegationen.

Samebyar

En sameby är dels ett geografiskt avgränsat område och dels en ekonomisk och administrativ sammanslutning som består av ett antal renskötselföretag. I Sverige finns i dag 51 samebyar uppdelade på tre typer: skogssamebyar, fjällsamebyar och koncessionssamebyar. De renskötande samerna har renskötselrätt inom cirka 50 procent av landets yta. I länsstyrelsernas uppdrag ingår att tillvarata rennäringen som ett allmänt intresse vad gäller markanvändning, att utöva tillsyn över renräkning och upprättande av renlängder samt att utöva tillsyn över koncessionssamebyarna.

Medel inom rennäring

Sedan 2007 är det Sametinget som samordnar statliga företagsstöd samt EU-stöd för rennäring.

Ansökningar om bygdemedel ställs till Länsstyrelsen i län med vattenkraftsutbyggnad. Länsstyrelsen bedömer ansökningarna och yttrar sig till Sametinget som i sin tur fattar beslut om bygdemedlet ska utgå.

Läs mer om stöd till utveckling med bygdemedel

Konsultationsordningen

Konsultationsordningen är en ny lag som gäller från den 1 mars 2022. Den innebär att statliga förvaltningsmyndigheter är skyldiga att konsultera samiska företrädare innan beslut fattas i ärenden som kan få direkt inverkan på till exempel samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk.

Läs mer om konsultationsordningen och hur anmälan om önskemål av konsultation går till

Strövrenar på privat mark

Renen är ett fritt vandrande djur som flyttar till olika platser beroende på årstider och betestillgång. Enligt Rennäringslagen får renen beta på vinterbetesmarkerna (privata marker) från 1 oktober fram till och med 30 april och därefter ska renarna befinna sig på åretruntmarkerna dvs. i fjällen. Väder, vind och tillgången på bete påverkar renens flyttmönster och det förekommer att renar befinner sig på privata marker under tid som de inte ska vara där. I regel är det mycket kortvarigt och utan att markägaren har några problem med renar som strövar över deras marker.

Det finns dock tillfällen då det uppstår problem, exempelvis att renarna inte bara strövar över utan också uppehåller sig på privatmarkerna. Markägaren kan då behöva komma i kontakt med den berörda samebyn för att få bort renar från sina marker.

På sametingets webbplats finns en kartfunktion som visar de områden som samebyarna använder till renbete. Där finns också kontaktuppgifter till respeketive sameby.

Sametingets webbplats med kontaktinformation till samebyar i Jämtlands län Länk till annan webbplats.

Sametingets webbplats med karta över rennäringens markanvändning Länk till annan webbplats.

Ansökan om utstämpling av virke för byggnadsändamål inom renbetesfjällen

Undertecknad hemställer härmed att – med stöd av 16 och 17 § rennäringslagen – få erforderlig volym sågtimmer utstämplat.

Fyll i dina uppgifter nedan och klicka sen på SKICKA för att göra din ansökan.

Om du vill få en bekräftelse på din anmälan skickad till dig behöver du fylla i en giltig e-postadress.Ange inom vilken sameby * (obligatorisk)
Ange inom vilken sameby
Bifoga en egen ritning eller skiss till din ansökan genom att klicka på VÄLJ FIL.

Kontakt

Göran Gabling

Biträdande enhetschef, Naturvårdsenheten