Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt och vilt

Vilka vilda djur du får jaga står i jaktförordningen. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

Jaktregler i Sverige

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. Utgångspunkten i lagen är att allt vilt är fredat. Fredningen gäller även ägg och bon. Vissa arter av vilt får jagas vid vissa tider. Vilka jakttider som gäller för olika arter kan du hitta i bilaga 1–4 i jaktförordningen.

Jaktförordningen Länk till annan webbplats.

Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- eller licensjakt.

Jakträtt

Du som fastighetsägare äger jakträtten på den mark som tillhör fastigheten. Du kan välja att upplåta jakträtten genom civilrättsliga avtal. Länsstyrelsen hanterar inte dessa avtal. Om ni inte är eniga kan ni vända er till tingsrätten.

För jordbruksarrende har arrendatorn jakträtten om ni inte har avtalat annat.

Begränsningar och undantag av jakträtten

Jakträtten kan vara begränsad eller undantagen om marken ligger inom:

 • renskötselområde
 • kronopark
 • naturreservat
 • nationalpark.

Information om vad som gäller i skyddade områden finns i föreskrifterna till området.

Jakträtt inom detaljplanerat område

Fastigheter inom detaljplanerat område omfattar också jakträtt. Du måste ha ett personligt skottlossningstillstånd för att använda skjutvapen inom detaljplanerat område. Tillståndet söker du hos Polisen.

Sök tillstånd för att skjuta inom detaljplanerat område, Polisen Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser och att samla in och sammanställa statistik över skjutet vilt.

Vi ansvarar för att:

 • administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
 • leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
 • i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
 • lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
 • informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

I varje län finns viltförvaltningsdelegationer som hjälper oss i vårt arbete. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Viltvårdsområden gynnar jakt och viltvård

Ett viltvårdsområde är ett antal fastigheter som gått samman för att gynna viltvården över ett större område. Medlemmarna i viltvårdsområdet får då jaga på varandras mark. Länsstyrelsen fattar beslut om att bilda viltvårdsområde och fastställer områdets stadgar. Du kan vända dig till Länsstyrelsen om du vill överklaga beslut från viltvårdsområdets stämma i vissa fall.

Vanliga frågor och svar

Du som äger en fastighet som ingår i ett viltvårdsområde är medlem i viltvårdsområdesföreningen. Som medlem äger du jakträtt i viltvårdsområdet.

Det kan också finnas regler för under vilka omständigheter fastighetsägaren får överlåta jakträtten till en annan person. Vilka bestämmelser och regler som gäller i ditt viltvårdsområde ska finnas skriftligt i föreningens stadgar.

Vad som gäller för att överlåta jakträtten till en annan person, till exempel genom att arrendera ut jakträtten står i viltvårdsområdesföreningens stadgar.

Det är förbjudet att, i eller inom 100 meter från en våtmark:

 • avlossa blyhagelammunition
 • ha med blyammunition vid skytte i våtmarker eller på väg till eller från skytte i våtmarker.

Förbudet gäller i hela landet.

Förbud mot blyhagel vid våtmark, Naturvårdsverket Länk till annan webbplats.

Viltförvaltningsdelegationen är ett organ inom Länsstyrelsen. Den är en del av riksdagens rovdjurs- och viltförvaltningspolitik som började gälla vid årsskiftet 2009-2010.

Den nya politiken innebar ett utökat regionalt ansvar för förvaltningen av rovdjur och övrigt vilt. En viktig del i det utökade uppdraget var införandet av länsvisa viltförvaltningsdelegationer.

Delegationens arbete styrs av förordning om viltförvaltningsdelegationer (SFS 2009:1474) enligt vilket delegationen ska besluta om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i länet. Dessa riktlinjer ska sedan samordnas av ett samverkansråd, som består av de ingående länen i det norra förvaltningsområdet. Dessa är Norrbottens, Västerbottens, Västernorrlands och Jämtlands län. De nya delegationerna ersätter de tidigare viltvårdsnämnderna och regionala rovdjursgrupperna.

Vilka ingår i delegationen?

Viltförvaltningsdelegationen består av ledamöter som representerar olika intressen som berörs av rovdjur och viltfrågor i länet och är utsedda i enlighet med ovan nämnda förordning.

Ordinarie ledamöter (o) och ersättare (e) sitter i delegationen fram till och med 31 december 2026.

Landshövdingen är ordförande i delegationen.

I listorna nedan står förkortningen O för ordinarie och E för ersättare.

Förtroendevalda

Susanne Hansson, Socialdemokraterna (O)

Daniel Andersson, Socialdemokraterna (E)

Sven-Åke Draxten, Socialdemokraterna (O)

Monica Dahlén, Socialdemokraterna (E)

Anders Häggkvist, Centerpartiet (O)

Margareta Mahmoud Persson, Kristdemokraterna (E)

Christine Persson, Centerpartiet (O)

Bo Danielsson, Vänsterpartiet (E)

Elise Ryder Wikén, Moderaterna (O)

Knut Richardsson, Moderaterna (E)

Trafiksäkerhet & illegal jakt

Martin Trostemo, Polisområde Jämtland (O)

Vakant plats (E)

Jakt- och viltvårdsintresset

Gun Fahlander, Svenska Jägareförbundet (O)

Peter Eriksson, Svenska Jägareförbundet (E)

Naturvårdsintresset

Kjell Hammarling, (O)

Karin Ericson, Svenska Rovdjursföreningen (E)

Anna von Sydow, Naturskyddsföreningen (O)

Jonas Persson, Naturskyddsföreningen (E)

Friluftslivsintresset

Per Hedman (O)

Vakant plats (E)

Ägare & brukare av jordbruksmark

Malin Karlsson, Lantbrukarnas Riksförbund (O)

Lars Ahlin, (E)

Lokalt näringsliv & turism

Anna Gillgren, Strömsunds Näringsliv och utveckling (O)

Liza Lidvall, (E)

Skogsnäringen

Karl Larsson, SCA (O)

Hans Lantz, (E)

Fäbodbruket

Anna Eriksson (O)

Erik Daabach, Förbundet Svensk Fäbodkultur och utmarksbruk (E)

Rennäringen/Sametinget

Nils Anders Jonsson, Tåssåsens sameby (O)

Anja Fjellgren Walkeapää, (E)

Tanja Nordfjell, (O)

Kjell-Ove Klemensson, Jovnevaerie sameby (E)

Natur- och ekoturismföretag

Vakant plats (O)

Vakant plats (E)

Protokoll

Nedan listas protokoll från det senaste året. Observera att de som finns på vår webb saknar underskrift. Alla protokoll med underskrift hittar du i vårt diarium.

Digital karta över länets viltvårdsområden Länk till annan webbplats.

För att se länets viltvårdsområden bockar du för jakt och viltvårdsområden i lagerlistan till höger i kartfunktionen.

Länskarta Jämtlands län (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats.

Ansökan om skyddsjakt enligt 29 § jaktförordningen (1987:905)

Klicka på plus nedan för att fylla i ansökan. Om uppgifter saknas kan kompletteringar komma att begäras eller ansökan avslås.

PERSONUPPGIFTER


Du som söker är ... * (obligatorisk)
Du som söker är ...OMRÅDE FÖR SKYDDSJAKT


MARKÄGARE
(anges om annan än sökanden)


Markägaren är underrättad
Markägaren är underrättad


Markägaren har givit sitt godkännande
Markägaren har givit sitt godkännande


ANSÖKANS OMFATTNING


BILAGOR
(Här kan du bifoga exempelvis karta, fullmakt eller intyg)

Aktuella jaktbeslut och domar

Nedan listas jaktbeslut från den senaste månaden. Observera att de som finns på vår webb saknar underskrift. Alla jaktbeslut med underskrift hittar du i vårt diarium.

Nedan finns Länsstyrelsens beslut för respektive område

Foderskapande åtgärder för klövvilt

I två inspirerande och pedagogiska filmer berättar vi hur en kan skapa naturligt växande foder åt klövvilt, och varför det här är så viktigt. Filmerna är uppdelade i åtgärder för skogslandskapet och jordbrukslandskapet. Första filmen är en introduktion till de båda.

Vild och bortskämd - en introduktion till foderskapande åtgärder Länk till annan webbplats.

Vild och bortskämd - Foderskapande åtgärder i odlingslandskapet Länk till annan webbplats.

Vild och bortskämd - Foderskapande åtgärder i skog Länk till annan webbplats.

Projektet Vild & Bortskämd

Vild & Bortskämd är ett projekt som ska bidra till en klövviltstam i balans som kan leva av vad naturen har att ge. 

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med till exempel matavfall kan ge.

Bakgrund

Klövviltsstammarna har ökat markant de senaste femtio åren. Detta har fått stora konsekvenser både på naturen och för djuren. Även utfodring med rotfrukter, bröd och matavfall har ökat i omfattning. Det kan ge negativa effekter av olika slag. I vissa fall kan det leda till ökade skador på skogs- och jordbruk. Dessutom kan utfodringen påverka de olika arterna av klövvilt på olika sätt så att konkurrensen om det naturgivna fodret förändras.

Idag satsar man samtidigt mindre på plantering av naturligt foder i skogslandskapet i södra Sverige. Det vore positivt för klövviltet hälsa, den biologiska mångfalden och skogs- och jordbruket om man vände denna trend.

Genom att sprida kunskap och uppfinna nya sätt att kommunicera ska Vild & Bortskämd förändra attityder, öka engagemanget för plantering av naturligt foder och förståelsen för de effekter som utfordring med t ex. matavfall kan ge.

Aktiviteter i projektet

Inom projektet tar man bland annat fram inspirerande och lärorika filmer, utbildningsmaterial till jägarutbildningar och älgförvaltningsgrupper, samt finns med på sociala medier, dialogmöten och exkursioner.

Deltagande organisationer

Deltagande organisationer är Länsstyrelsen Skåne, Skogsstyrelsen, Högskolan i Halmstad, SLU Alnarp, Jordägareförbundet, Naturskyddsföreningen, Jägarförbundet samt markägare. Länsstyrelsen Skåne är projektägare. Projektet sträcker sig över hela Götaland och finansieras genom Landsbygdsprogrammet. Det pågår till sommaren år 2019.

Kontakt

Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss