Hundklubbar

Hundprovverksamhet på renbetesfjäll i Jämtlands län under jaktåret 2021/2022.

Hundklubbar anslutna till Svenska Kennelklubben kan organisera jaktprov och hundträning på statlig mark i Jämtlands län efter registrering hos Länsstyrelsen.

Bokning av hundträningsområden för hundprovverksamhet

Endast hundklubbar anslutna till Svenska Kennelklubben kan boka provtillstånd för hund. Hundklubbar som har anmält registrering av hundklubb medges rätt till hundprovverksamhet inom specifika hundträningsområden från och med 16 augusti till och med 20 april.

Registreringen gäller ett år. Länsstyrelsen och hundklubben kan med omedelbar verkan avskriva registrering om avtalsvillkor inte följs. Behörighet att boka hundprovsverksamhet genom webbplatsen NatureIT.se tilldelas efter registrering hos Länsstyrelsen.

Genom webbplatsen NatureIT.se Länk till annan webbplats. ges information om vilka områden som är tillgängliga för hundprovsverksamhet (blå färg i kartan).

Provtillstånd för hund

Priset är 100 kronor per dag och hund.

Avtalsvillkor

 • Hundklubbar ska informera Länsstyrelsen och berörd sameby vid bokning av hundträningsområde alternativt senast en månad innan genomförande av hundprovverksamhet. Hundklubb ska uppge namn på område och datum för när hundprovverksamhet ska genomföras.
 • Hundklubbar ska samråda med berörd sameby senast 14 dagar innan hundprovverksamhet genomförs och avgör inom vilka områden hundprovverksamheten kan äga rum, för att begränsa olägenheter för renskötseln.
 • Hundklubbar får boka hundträningsområde för träning och prov som arrangeras av hundklubb. Hundklubb får inte boka hundträningsområde för markvila, kennelträff eller valpträff.
 • Maxantal startande hundar under hundprovverksamhet på ett hundträningsområde är 20 hundar. Maximalt två (2) hundar får släppas samtidigt under hundprovverksamhet.
 • Hundar ska hållas kopplad vid färd till och från områdena där hundprovverksamhet ska ske.
 • Provledare är skyldig att kontrollera och se till att deltagarna har alla nödvändiga handlingar, är informerade om länsstyrelsens regler, påföljder och lagstiftning.
 • Vilt får endast fällas vid organiserade jaktprov inom SKK organisationen. Jakten upplåts från och med 25 augusti respektive år. Från det datumet gäller de i jaktförordningen (SFS 1987:905) angivna jakttiderna för respektive vilt.
 • Senast inom 14 dagar efter att hundprovverksamhet genomförts ska hundklubben lämna en viltrapport i NatureIT om vilt har fällts.
 • Efter varje säsong ska varje enskild hundklubb anmäla till Länsstyrelsen hur många hundar per dag som deltagit i hundprovverksamhet. Länsstyrelsen fakturerar därefter hundklubben för provtillstånd för hund på 100 kronor per dag och hund.

Information

Avlysningar av jakt och hundträning kan ske under pågående jaktsäsong. Länsstyrelsen eftersträvar en framförhållning på fem dagar men avlysning kan komma att ske med kort varsel när hinder för upplåtelse enligt 3 § rennäringsförordningen föreligger.

Hundprovverksamhet får ej genomföras närmare än 1 000 meter från:

 1. permanent bostad, renvaktarstuga eller fritidshus,
 2. arbetshage för renskötsel eller slaktplats under tid när anläggningarna används,
 3. område där renar samlas ihop, flyttas eller drivs, eller
 4. inhägnat område för får eller andra betesdjur under tid när djuren finns i området.

Hundprovverksamhet får heller inte genomföras närmare än 500 meter från ansamling av minst 25 renar inom ett område om 100 gånger 100 meter eller mindre.

Kontakt för registrering av hundklubb, skicka mejl till smaviltjakt.jamtland@lansstyrelsen.se

Kontakt

Småviltjakt i Jämtlands län