Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Jakt på lodjur

Licensjakt efter lodjur 2024 får utföras inom fem av länets åtta jaktområden för lodjur. Jakten får utföras från och med 1 mars till och med 15 april 2024 och omfattar totalt 15 lodjur.

Syftet med licensjakten

Lodjursstammen i länet har under de senaste åren långsamt sänkts ner mot länets nuvarande förvaltningsmål på 21 föryngringar och ligger nu inom förvaltningsintervallet på 17–25 föryngringar. Licensjaktens främsta syfte är att minska skador orsakade av lodjur för rennäringen.

Syftet med beslutet är därför att genom licensjakten bibehålla lodjursstammens storlek i länet kring förvaltningsmålet samtidigt som de övergripande nationella målen för lodjursstammens utveckling beaktas.

Lodjursjägarens ansvar

Var och en som jagar lodjur är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska lodjursjägaren också hålla sig informerad om hur många lodjur som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs. Detta ska ske minst en gång per timme. Den som jagar ett lodjur sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Hur många djur får fällas?

Totalt får 15 lodjur fördelade inom åtta områden fällas.

 • Område 1: högst två (2) lodjur får fällas
 • Område 2: högst fyra (4) lodjur får fällas
 • Område 3: INGEN JAKT
 • Område 4: INGEN JAKT
 • Område 5: högst fem (5) lodjur får fällas
 • Område 6: högst två (2) lodjur får fällas
 • Område 7: högst två (2) lodjur får fällas
 • Område 8: INGEN JAKT

Områdesändring

En områdesändring har skett vilket berör de norra delarna av länet vilket omfattar områdena 1, 2, 3 och 4.

Karta över länet med olika områden där lodjur får fällas. Förstora bilden

Översiktskarta licensjakt lodjur 2024

Information om återstående tilldelning

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde. Informationen uppdateras minst en gång per dygn eller tätare vid behov. Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 40.

Länsstyrelsen tillhandahåller en telefonsvarare med aktuell information om hur många djur som återstår av tilldelningen i varje jaktområde. Informationen uppdateras minst en gång per dygn eller tätare vid behov. Denna telefonsvarare nås på 010-225 30 40.

Anmälan om fällt eller påskjutet lodjur

Rapportering av fällt eller påskjutet lodjur ska ske utan dröjsmål och senast inom en timme från den tidpunkt då djuret fälldes eller påskjutits. Rapportering om fält eller påskjutet lodjur ska ske till telefonnummer 010-225 30 40.

Ett påskjutet lodjur är nödvändigtvis inte skadeskjutet men avräknas från tilldelningen tills det är säkerställt att det inte skadats vid skottillfället.

Beslut

Beslut om licensjakt efter lodjur 2024, inklusive bilagor Pdf, 5.6 MB.

Här ska du anmäla till Länsstyrelsen att du ska bedriva jakt med hjälp av fångstredskap. Anmälan ska göras senast den 29 februari 2024.

Jakt får endast bedrivas med följande fångstredskap: Åbrånsfällan (L93), Lofälla Grimsö (L94), Tunnelfälla Söderholm (L95), Sinkabirum (L99) samt Sinkabirum kombi (L112).

Fällor som används ska, vare sig de är gillrade eller inte, märkas med användarens namn, adress och telefonnummer. Denna märkning ska vara väderbeständig.

Fällorna ska vittjas minst två gånger per dygn (morgon och kväll). Länsstyrelsen rekommenderar även att fällan förses med en larmanordning som meddelar när fångst har skett så att vittjning kan ske snabbare.

Länsstyrelsen påminner om att lockmedel/doftämnen endast får användas om de är syntetiska, om de är tillverkade av växtextrakt eller om de är framställda i Sverige av material från vilda svenska djur. Delar från vilt från samma eller angränsande kommun får användas. Rester från tamdjur får inte användas och till tamdjur räknas även renar.

Tillsyn kan komma att genomföras av Länsstyrelsens fältpersonal.

Telefonnummer till den som avser att bedriva licensjakt med fångstredskap
Fångstredskap * (obligatorisk)
Vilken typ av fångstredskap ska användas?
Fångstredskap

Plats * (obligatorisk)
I vilken kommun ska fångstredskapet placeras?
Plats

Ange exakt platsangivelse för fångstredskapet i form av koordinater i koordinatsystemet RT90 eller SWEREF99

Ange exakt platsangivelse för fångstredskapet i form av koordinater i koordinatsystemet RT90 eller SWEREF99

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

 • I jaktlagen står att det är förbjudet att använda motordrivna fordon för att ”söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt”. Du får inte heller använda motordrivna fordon för att ”hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar.”
 • I årets beslut om licensjakt efter lodjur inkluderar Länsstyrelsen ett undantag från jaktlagen som innebär att det är tillåtet att söka efter lodjursspår för att fastställa djurets ungefärliga vistelseplats (så kallad ringning) med motordrivet fordon längs med befintliga vägar och skoterleder. Undantaget innebär att du får söka efter spår längs med vägar och skoterleder som kan återfinnas på Lantmäteriets kartor skala 1:50 000. I de områden där karta 1:50 000 saknas gäller undantaget istället vägar och skoterleder som finns på lantmäteriets kartor i skala 1:100 000.
 • Du får inte använda motorfordon för att söka efter spår utanför vägar eller skoterleder. Om du söker efter spår längs med skoterled som går ut på en sjö får du fullfölja sökandet genom att följa markeringen på sjön om sådan finns annars ska ta du ta närmsta lämpliga färdväg över sjön.
 • Du får heller inte använda motordrivet fordon vid själva jakten. Det innebär att du inte får använda fordon för att skjuta, spåra, förfölja eller genskjuta djuret.
 • Det är också förbjudet att använda fordonet för att hindra lodjuret från att komma undan eller för att avleda dess uppmärksamhet från den som jagar.

Nej. Undantaget (som beskrivs i punkten ovan) om att tillåta spårsökning med hjälp av motorfordon gäller bara under tiden för beslutet om licensjakt, dvs. 1 mars till dess att jakten avslutats.

 • Det är tillåtet att ta med sig vapen på snöskoter om man kör på privat eller enskild väg. I länet finns relativt gott om skogsbilvägar som inte plogas vintertid där det går att köra skoter.
 • Det är inte tillåtet att frakta vapen på skoter i terräng. Skoterled räknas också som terräng.
 • Det är viktigt att komma ihåg att när man kör snöskoter på oplogade vägar packas snön ihop. Det innebär att det blir svårare att ploga upp vägen om det behövs. Du bör därför alltid be om lov av den som förvaltar vägen innan du kör på den.

Nej. Rekommendationen är dock att vapnet bör vara nedpackat i fodral och att magasinet bör vara uttaget ur vapnet vid transport. Ammunition bör också förvaras åtskilt från vapnet.

Ja, men bara längs privat eller enskild väg.

Ja. Däremot får du inte ta vapnet med dig vid hämtningen. Det finns ett generellt undantag som gäller hämtning av våra tyngsta jaktbara viltarter dvs björn, älg, hjort eller vildsvin. Eftersom fällda djur av de arterna ofta är mycket tunga får man hämta dessa med motorfordon (till exempel fyrhjuling eller snöskoter) och ta med sig vapnet vid hämtningen. Undantaget gäller däremot inte för lättare viltarter som lo eller rådjur.

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss