Jakt på björn

Årets licensjakt på björn startar 21 augusti 2021 och får pågå som längst till och med 15 oktober. Jakten får utföras inom 8 jaktområden och omfattar totalt 200 björnar.

Syftet med licensjakt

Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län beslutade den 4 juni 2021 att licensjakten efter björn ska ske med huvudsyfte att minska rennäringens skadenivåer men ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Licensjakten får utföras inom 8 nya jaktområden i länet. En ny områdesindelning har införts i år för att kunna fokusera jakten i de mest skadeutsatta områdena i renbetesfjäll för att uppnå syftet att minska skadorna på rennäringen.

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500–800 björnar.

Då spillningsinventeringen från 2020 visar på en fortsatt ökande björnstam har Länsstyrelsen ökat tilldelningen för årets licensjakt på björn för att minska stammen till beslutat förvaltningsmål om 650 individer.

Licensjaktbeslutet tar i sin tilldelning hänsyn till de skyddsjakter på björn som genomförts under våren 2021 då totalt 28 björnar fälldes. Jakten pågår från 21 augusti till som längst 15 oktober 2021 och omfattar totalt 200 björnar.

Läs beslutet Pdf, 18.4 MB.

Områdesindelning

 • Område 1: Högst 30 björnar får fällas

 • Område 2: Högst 30 björnar får fällas

 • Område 3: Högst 20 björnar får fällas

 • Område 4: Högst 34 björnar får fällas

 • Område 5: Högst 12 björnar får fällas

 • Område 6: Högst 14 björnar får fällas

 • Område 7: Högst 32 björnar får fällas

 • Område 8: Högst 28 björnar får fällas

Avlysta områden, kvarstående tilldelning och rapportering

Ring telefonnumret 010-225 30 40 för att höra om avlysta områden, kvarstående tilldelning och för att rapportera fälld björn. Ringer du det numret kommer du få olika menyval att välja mellan, beroende på vad du vill göra. Att ringa telefonnumret är det enda sättet att få reda på denna information. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Anmälan om fälld björn

Fälld björn ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål senast två timmar efter att djuret fällts. Anmälan av påskjuten* björn ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast.

* Påskjutning definieras enligt följande: Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla björn men det har inte konstaterats att björnen har fällts.

Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40

Vid anmälan ska du ange följande:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
 • När björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
 • Var björnen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
 • Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa.
 • Vilket jaktsätt som användes.

  I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Besiktningsstationer

Länsstyrelsen förordnar besiktningspersoner som besiktar samtliga fällda djur. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsperson.

Två besiktningsstationer kommer upprättas inför licensjakten och är belägna i Lit och Strömsund. Länsstyrelsens besiktningsperson kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Ansökan om åteljakt på björn 2021

Här ska du ansöka om att jaga björn med hjälp av åtel under björnjakten 2021.

Ansökan ska skickas senast den 31 juli 2021.

Observera att flera fält är obligatoriska. Om du vill få en bekräftelse på din återrapportering behöver du fylla i en giltig e-postadress.
Äger sökanden marken där åtels ska anläggas * (obligatorisk)
Äger sökanden marken där åtels ska anläggasAnge vilken kommun åtelplatsen är belägen * (obligatorisk)
Ange vilken kommun åtelplatsen är belägen
Finns ett tidigare medgivande från Länsstyrelsen för åtel på samma plats?  * (obligatorisk)
Finns ett tidigare medgivande från Länsstyrelsen för åtel på samma plats?Nedan kan du bifoga fler filerLäs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Statens Veterinärmedicinska Anstalts webb Länk till annan webbplats., hittar du mer information om licensjakt efter björn 2021 samt nedladdningsbara besiktningsblanketter

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län