Risk för gräsbrand i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Jakt på björn

Årets licensjakt på björn startar 21 augusti 2022 och får pågå som längst till och med 15 oktober. Jakten får utföras inom 4 jaktområden och omfattar totalt 220 björnar.

Syftet med licensjakt

Licensjaktens främsta syfte är att minska rennäringens skadenivåer men licensjakten förväntas också vara positiv för fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Licensjakten får utföras inom fyra jaktområden i länet. Områdesindelning syftar till att fokusera jakten till de mest skadeutsatta områdena i renbetesfjäll för att uppnå syftet att minska skadorna på rennäringen.

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500–800 björnar.

Då spillningsinventeringen från 2020 visade en hög björnstam har Länsstyrelsen beslutat om en stor tilldelningen för årets licensjakt på björn för att minska stammen till beslutat förvaltningsmål om 650 individer.

Jakten pågår från 21 augusti till som längst 15 oktober 2022 och omfattar totalt 220 björnar.

Läs beslutet - inklusive kartor över jaktområdena Pdf, 7.2 MB.

Områdesindelning

Antal tilldelade och fällda djur.

  • Område 1: Högst 20 björnar får fällas.
  • Område 2: Högst 24 björnar får fällas.
  • Område 3: Högst 16 björnar får fällas.
  • Område 4: Högst 160 björnar får fällas.

Avlysta områden, kvarstående tilldelning och rapportering

Ring telefonnumret 010-225 30 40 för att höra om avlysta områden, kvarstående tilldelning och för att rapportera fälld björn. Ringer du det numret kommer du få olika menyval att välja mellan, beroende på vad du vill göra. Att ringa telefonnumret är det enda sättet att få reda på denna information. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Upphävande av områdesindelningen

Från och med 21 september upphävs områdesindelningen för licensjakt efter björn och kvarvarande björnar får då fällas vart som helst i länet oberoende av tidigare områdesindelning.

Anmälan om fälld björn

Fälld björn ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål senast två timmar efter att djuret fällts. Anmälan av påskjuten björn ska göras av skytten till Länsstyrelsen snarast.

Påskjutning definieras enligt följande: Skott har avlossats mot och med avsikt att fälla björn men det har inte konstaterats att björnen har fällts.

Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40.

Vid anmälan ska du ange följande:

  • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
  • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare.
  • När björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
  • Var björnen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
  • Djurets kön och ålder, om det är möjligt att fastställa.
  • Vilket jaktsätt som användes.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens besiktningsman kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Besiktningsstationer

Länsstyrelsen förordnar besiktningspersoner som besiktar samtliga fällda djur. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsperson.

Besiktningsstationer kommer upprättas inför licensjakten och information om var dessa är belägna kommer senare. Länsstyrelsens besiktningsperson kontaktar skytten angående tidpunkt och plats för besiktningen.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Ansökan om åteljakt på björn 2022

Här ska du ansöka om att jaga björn med hjälp av åtel under björnjakten 2022.

Ansökan ska skickas senast den 30 juni 2022.

Observera att flera fält är obligatoriska. Om du vill få en bekräftelse på din återrapportering behöver du fylla i en giltig e-postadress.Personnummer matas in utan bindestreck

Äger sökanden marken där åtels ska anläggas * (obligatorisk)
Äger sökanden marken där åtels ska anläggasAnge vilken kommun åtelplatsen är belägen * (obligatorisk)
Ange vilken kommun åtelplatsen är belägen
Finns ett tidigare medgivande från Länsstyrelsen för åtel på samma plats?  * (obligatorisk)
Finns ett tidigare medgivande från Länsstyrelsen för åtel på samma plats?
Åtling får påbörjas efter medgivande från Länsstyrelsen och tidigast den 15 juli 2022 samt i enlighet med de villkor som anges i Länsstyrelsens beslut om licensjakt efter björn 2022.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd Länk till annan webbplats.

Statens Veterinärmedicinska Anstalts webb Länk till annan webbplats., hittar du mer information om licensjakt efter björn 2022 samt nedladdningsbara besiktningsblanketter

Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län