Jakt på björn

Årets licensjakt på björn startar 21 augusti 2024 och får pågå som längst till och med 15 oktober. Jakten får utföras inom 5 jaktområden och omfattar högst 121 björnar.

Syftet med licensjakt

Licensjaktens främsta syfte är att minska rennäringens skadenivåer men licensjakten ska också ta hänsyn till fäbodbrukets skadebild samt bidra till gynnsamma psykosociala förutsättningar för befolkningen i Jämtland där målsättningen är att bibehålla stor trygghet och acceptans kring rovdjur.

Licensjakten får utföras inom fem jaktområden i länet. Områdesindelning syftar till att fokusera jakten till de mest skadeutsatta områdena för att uppnå syftet att minska skadorna på rennäringen.

Björnstammen i länet har under ett flertal år legat över såväl förvaltningsmålet om 650 björnar som förvaltningsintervallet om 500–800 björnar. Länsstyrelsen bedömer att ett uttag om 121 björnar är nödvändigt för att till nästa års spillningsinventering 2025 nå det beslutade förvaltningsmålet om 650 individer.

Jakten pågår från 21 augusti till som längst 15 oktober 2024 och omfattar totalt 121 björnar.

Björnjägarens ansvar

Var och en som jagar björn är skyldig att känna till beslutet i sin helhet. Vidare ska björnjägaren också hålla sig informerad om hur många björnar som återstår av tilldelningen i det jaktområde där jakten bedrivs.

Den som jagar en björn sedan jakten avlysts kan komma att dömas till ansvar för jaktbrott eller grovt jaktbrott om man av oaktsamhet inte hållit sig informerad.

Beslut om licensjakt efter björn i Jämtlands län 2024 - inklusive kartor över jaktområden Pdf, 5.6 MB.

Områdesindelning

Antal tilldelade djur.

 • Område 1: Högst 11 björnar får fällas.
 • Område 2: Högst 15 björnar får fällas.
 • Område 3: Högst 10 björnar får fällas.
 • Område 4: Högst 10 björnar får fällas.
 • Område 5: Högst 75 björnar får fällas.
Översiktskarta för licensjakt efter björn 2024Förstora bilden

Översiktskarta för licensjakt efter björn 2024

Avlysta områden, kvarstående tilldelning och rapportering

Ring telefonnumret 010-225 30 40 för att höra om avlysta områden, kvarstående tilldelning och för att rapportera fälld björn. Ringer du det numret kommer du få olika menyval att välja mellan, beroende på vad du vill göra. Att ringa telefonnumret är det enda sättet att få reda på denna information. Informationen uppdateras minst en gång per dygn.

Upphävande av områdesindelningen

Från och med 1 oktober upphävs områdesindelningen för licensjakt efter björn och kvarvarande björnar får då fällas var som helst i länet oberoende av tidigare områdesindelning.

Anmälan om fälld björn

Fälld eller påskjuten björn ska anmälas av skytten till Länsstyrelsen utan dröjsmål och senast inom en timme efter att djuret fällts eller påskjutits.

Påskjutning definieras enligt följande: skott har avlossats mot björn med avsikt att fälla denna och det kan inte uteslutas att djuret är träffat.

Anmälan ska ske till telefon 010-225 30 40.

Vid anmälan ska du ange följande:

 • Namn, adress och telefonnummer till skytten.
 • Namn, adress och telefonnummer till ansvarig jaktledare om sådan utsetts.
 • När björnen fällts eller påskjutits (datum och klockslag).
 • Var björnen fällts (jaktområde enligt detta beslut samt koordinater eller plats som går att återfinna på karta 1:100 000).
 • Djurets kön och ålder, om det är möjligt att bestämma.
 • Vilket jaktsätt som användes.

I samband med anmälan om fällt djur informerar Länsstyrelsen om hur det ska förfaras med det fällda djuret. Länsstyrelsens personal meddelar skytten tidpunkt och plats för besiktningen.

Besiktning och hantering av fällda björnar

Länsstyrelsen utser besiktningspersoner som besiktar samtliga fällda djur. Skytten ska inom ett dygn från det att djuret fällts uppvisa hela det fällda djuret för Länsstyrelsens besiktningsperson.

Besiktningsstationer kommer upprättas inför licensjakten och företrädelsevis sker besiktningar på en sådan station. Det är Länsstyrelsens personal som bestämmer var och när besiktningen kommer att ske.

Varför har vi inte fler besiktningsstationer?

Myndigheten är skyldig att säkerställa att jakten kan ske under strängt kontrollerade former och en del i det arbetet är att besikta och ta prover av samtliga björnar som fälls. Länsstyrelsen har fått minskade ekonomiska medel för rovdjursförvaltning och hanteringen av björnar som fälls vid licensjakt är en resurskrävande uppgift. Som ett resultat av de minskade medlen har Länsstyrelsen inte möjlighet att ha öppet fler besiktningsstationer.

Hur kommer det påverka dig som jägare?

När du anmäler din fällda björn kommer du att informeras om att transportera björnen till en besiktningsstation där den ska besiktas. Du kan ta ur den fällda björnen i skogen men måste ta med maginnehållet till besiktningen. Det är också viktigt att björnen så snart som möjligt transporteras till besiktningsstationen för att minska risken att den surnar.

Anmälan av åtelverksamhet

Länsstyrelsen tillåter jakt med hjälp av åtel vid årets licensjakt efter björn. Verksamheten får inte påbörjas innan 15 juli och måste uppfylla kraven för jakt med åtel. Kraven framkommer i beslutet om licensjakt. Åteln måste anmälas till och registreras hos Länsstyrelsen senast den 21 juli.

Åtlar som anmäls efter 21 juli kommer inte att registreras och får därmed inte användas vid licensjakt efter björn.

En åtel definieras som; material eller föda som iordningställts eller placerats i syfte att locka till sig vilt. Vilt som dött av annan orsak än jakt och ligger kvar på den plats det fallit är inte att betrakta som åtel.

Länsstyrelsen kan komma att kontrollera att anlagd åtel följer gällande villkor samt begära in återrapportering av åtelverksamheten.

När får åteln anläggas?

Åteln får etableras tidigast den 15 juli. Senast tio dagar efter att jakten avlysts i området ska åteln vara bortplockad och åtelplatsen återställd till ett sådant skick att björnar inte förväntas lockas dit.

Var får åteln anläggas?

Vid licensjakt på björn med hjälp av åtel ska;

 1. Avståndet från åteln till närmaste permanent bebodda hus, till fritidshus som har sophämtning och till permanent anlagd och skyltad campingplats vara minst 2 000 meter,
 2. Avståndet från åteln till väg vara minst 200 meter, och
 3. Avståndet från åteln till permanent uppmarkerad vandringsled ska vara minst 500 meter.

Vid licensjakt efter björn med hjälp av åtel ska jakträttshavaren kontakta personer som under den tid åteln är etablerad bor inom 2 000 meter från åteln och upplysa dessa personer om åtelverksamheten.

Länsstyrelsen rekommenderar att godkännande från markägare inhämtas innan en åtel etableras.

Vilka lockmedel får användas?

I det fall hela eller delar av kroppar från vilda djur används ska de komma från samma eller angränsande kommun. Fisk får inte användas.

Ytterligare information

Ytterligare information om bestämmelser runt utfodring av vilt finns på Jordbruksverkets hemsida, utfodra vilda djur Länk till annan webbplats. samt i Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2006:84) om befattning med animaliska biprodukter och införsel av andra produkter, utom livsmedel, som kan sprida smittsamma sjukdomar till djur (SJVFS 2014:43). Även frågor rörande tillåtna lockmedel hänvisas till Jordbruksverket.

Observera att flera fält är obligatoriska.
Sökande är * (obligatorisk)
Sökande är

Länsstyrelsen rekommenderar att godkännande från markägare inhämtas innan en åtel etableras.

7 N

6 E
Exempel koordinater SWEREF99TM
N 7005713 E 481572
Kontakt

Rovdjurshandläggare på Länsstyrelsen Jämtlands län

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss