Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Energihushållning och klimatpåverkan i översiktsplanen

Energiförsörjning och energihushållning

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi ska enligt plan- och bygglagen lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till energiförsörjningen och energihushållningen.

Översiktsplanen bör bidra till att skapa förutsättningar för ett minskat energibehov och en trygg och hållbar energiförsörjning.

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har tagit fram en vägledning för kommunala energiplaner. Vägledningen är framtagen för kommunerna i Västra Götalands län, men kan användas som inspiration i övriga kommuner. Frågor om vägledningen eller om energiplanering generellt ställs till Länsstyrelsen i Södermanland för kommuner i Södermanlands län.

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns vägledning för kommunala enerigiplaner Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan

För att uppnå de nationella energi- och klimatmålen krävs en kombination av energieffektivisering, övergång till förnybara energikällor och ett minskat transportbehov. Översiktsplanen utgör ett viktigt instrument för att i ett tidigt skede integrera klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen.

I den regionala klimat- och energistrategin för Södermanland beskrivs Södermanlands förutsättningar och möjligheter i klimat- och energiarbetet. Den visar inom vilka områden instatser behövs, och vilka åtgärder som kan göras regionalt och lokalt. Strategin innehåller flera fokusområden - bland annat resor- och transporter, energisystem och användningen av energi. Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg inom alla dessa områden.

Visionen i strategin är att "År 2045 är Södermanlands län klimatneutralt och vårt samhälle präglas av en cirkulär ekonomi. Vi är oberoende av fossila bränslen och energianvändningen är effektiv samt baserad på förnybara energikällor".

Regional klimat- och energistrategi för Södermanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det finns flera vägledningar om hur klimat- och energiperspektivet kan integreras i översiktsplaneringen.

Länsstyrelsernas checklista för begränsad klimatpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets vägledning - Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndighetens vägledning - Energi- och klimataspekter i fysisk planering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har tagit fram ett planeringsunderlag inom transportområdet om infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Rapporten ger kunskap om nuläget och vägledning kring hur etablering av publik infrastruktur för förnybara drivmedel och elfordon bör ske i Södermanlands län fram till 2030 för att det nationella klimatmålet för transportsektorn ska kunna nås.

Se Länsstyrelsens vägledning om energi och klimat. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsens planeringsunderlag - Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel, ett strategiskt kunskapsunderlag för Södermanlands län 2020 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förändrat klimat – klimatanpassning

Samhällsplaneringen behöver anpassas till ett förändrat klimat. Kommunala planer behöver integrera och förutse konsekvenser av att klimatet förändras samt verka för minskade utsläpp av växthusgaser. Det kan till exempel vara lämpligt att utreda behovet av att skydda befintliga värden inför framtida klimatförändringar.

Mer information om klimatanpassning i översiktsplanering finns i den Sammanfattande redogörelsens temaavsnitt Hälsa och säkerhet.

Översiktsplanen ska visa kommunens viljeinriktning när det gäller vindkraftsutbyggnad. Planen är ett bra instrument för kommunen att styra vindkraft till de bäst lämpade områdena. Då vindkraftsetablering berör många olika intressen, däribland friluftsliv och upplevelsevärden, är det viktigt att göra en analys av landskapet utifrån ett helhetsperspektiv.

På GIS-webbtjänsten Vindbrukskollen finns uppgifter om planerade och byggda vindkraftverk. Databasen innehåller även uppgifter om vindkartering samt övriga intressen, t.ex. skyddade områden. Vindbrukskollen är ett bra underlag för kommunal planering av lokalisering av vindkraft.

Vindbrukskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndigheten har i uppdrag att ta fram områden på land och till havs med särskilt goda vindförutsättningar som ska vara av riksintresse för vindbruk. Den senaste uppdateringen genomfördes 2013, med ett tilläggsbeslut 2015 för ett mindre antal områden. Riksintressen för vindbruk finns i vindbrukskollen.

Se Energimyndighetens vägledning om riksintressen för vindbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I Södermanlands län finns endast ett riksintresse för vindbruk på land. Det ligger mellan Nävekvarn och Kvarsebo på gränsen mellan Södermanlands och Östergötlands län. Längs kusten inom Nyköpings, Oxelösunds och Trosa kommuner finns i länet riksintressen för vindbruk till havs.

Havsplanering

I havsplanerna för Västerhavet, Östersjön och Bottniska viken finns utpekade områden för energiutvinning som bedöms räcka till 20-30TWh elproduktion per år. Elbhovet på långsikt är betydligt större. Nya havsplaner med fler områden för energiutvinning ska därför tas fram till december 2024. Energimyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter tagit fram förslag till nya områden som har potential att bidra med ytterligare 90 TWh årlig elproduktion från havsbaserad vindkraft. Havs- och vattenmyndigheten har därefter tagit fram förslag till nya havsplaner. Mer information om havsplanering finns på Energimyndighetens och Havs- och vattenmyndighetens webbplatser.

Energimyndigheten - Energiutvinning i havsplanerna Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Havs- och vattenmyndigheten - Havsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nationell strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad

Energimyndigheten och Naturvårdsverket har tillsammans tagit fram en nationell strategi för en hållbar vindkraftsutbyggnad. Syftet med strategin är att bidra till energiomställningen genom att skapa förutsättningar för att den framtida utbyggnaden av vindkraft sker på ett hållbart sätt. Strategin fokuserar på en utvecklad planeringsprocess för vindkraft. Läser mer på Energimyndighetens webbplats.

Energimyndigheten - Strategi för hållbar vindkraftsutbyggnad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Regionala och lokala planeringsunderlag för vindkraft

Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland är de första två län som fått i uppdrag av Energimyndigheten att arbeta fram regionala planeringsunderlag för vindkraft och genomföra en vindkraftsanalys. Länsstyrelsen i Värmland har också drivit projektet Planera i medvind - Vindbruksplanering för lokal förankring.

Se Länsstyrelsen i Värmlands webbplats om Robust och flexibelt energisystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Översiktsplanen bör visa hur kommunen kan underlätta och stimulera en ökad utbyggnad av solceller och solvärme.

Med hjälp av en solkarta kan potentialen för el- och värmeproduktion från solen bedömas. En solkarta kan därmed fungera som ett bra verktyg i den fysiska planeringen.

Exempel på solkarta från Katrineholms kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utöver placering av solceller på tak finns ett ökande intresse av att palcera solceller på mark. Länsstyrelsen i Skåne har i projektet Solmarken tittat på hinder, möjligheter, potential och förutsättningar för några typer av marker. Rapport från projektet finns på Länsstyrelsen Skånes webbplats

Se Länsstyrelsen i Skånes webbplats om projektet Solmarken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Energimyndigheten har samlat information om solenergi och fysisk planering.

Energimyndigheten - Planera för förnybar energi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Delar av länet har relativt god tillgång till restvärme från industrin. I översiktsplanen bör övervägas om ett restvärmeutnyttjande är möjligt i samband med etableringar av nya bostads- eller industriområden.

Spillvärmepotential i Södermanland - en basstudie, rapport 2018:13 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss