Solmarken

Projektet Solmarken undersöker vilka andra marktyper än jordbruksmark som kan vara lämpliga att placera solceller på och hur man kan skapa lokalt mervärde kring solcellsparker.

Solpaneler

Dagens markanläggningar har målkonflikter

Förnybar elproduktion är viktigt för att klara klimatmålen och för att bidra till samhällets ökade elektrifiering. Produktion av el från solceller är en viktig del i denna omställning.

Potentialen för markbaserad solenergi är stor i Skåne och idag byggs markanläggningar oftast på jordbruksmark. Men här är ofta målkonflikterna många.

Projektet undersöker platser för solel

Finns det andra marktyper, med potentiellt färre målkonflikter, som kan vara lämpliga för solcellsanläggningar? Projektet adresserar denna fråga genom att undersöka potential och förutsättning för olika marktyper. Ett sådant exempel är deponier.

Ska bidra till hållbar solenergiutveckling

Målet med projektet är att bidra med input och dialog kring hur utbyggnaden av solcellsanläggningar på marken kan genomföras på ett hållbart sätt så att målkonflikter minimeras. Hur dessa anläggningar kan förankras lokalt och regionalt på bästa sätt kommer även att studeras.

Genom dialog med solcellsbranschen, kommuner, elnätsbolag och myndigheter vill projektet bidra till att förbättra kunskapsläget, samt ta fram underlag och verktyg som kan bidra till en hållbar solenergiutveckling i länet.

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Solar Region Skåne. Det finansieras av Energimyndigheten och pågår till december 2022.

Kontakt