Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Solmarken

Projektet Solmarken undersöker vilka andra marktyper än jordbruksmark som kan vara lämpliga att placera solceller på. Vi har tittat på hinder, möjligheter, potential och förutsättningar för några utvalda markområden på en övergripande nivå samt lokal förankring av solcellsparker. Vi pekar inte ut specifika platser lämpliga för etablering av solcellsparker, för att inte föregå den prövning som Länsstyrelsen Skåne gör i varje enskilt fall. Men vi hoppas kunna bidra till ökad kunskapsspridning.

Solpaneler

Förnybar elproduktion

Förnybar elproduktion är viktigt för att klara klimatmålen och för att bidra till samhällets ökade elektrifiering. Produktion av el från solceller är en viktig del i denna omställning.

Ska bidra till hållbar solenergiutveckling

Målet med projektet är att bidra med kunskapsspridning och dialog kring hur utbyggnaden av solcellsanläggningar på marken kan genomföras på ett hållbart sätt så att målkonflikter minimeras.

Genom dialog med solcellsbranschen, kommuner, elnätsägare, myndigheter och markägare vill vi i projektet bidra till ökad förståelse och kunskapsutbyte.

Projektet drivs av Länsstyrelsen Skåne tillsammans med Solar Region Skåne. Det finansieras av Energimyndigheten och pågår till december 2022.

Projektrapport för solmarken Pdf, 1.5 MB.

Kontakt