Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Hantering av riksintressen i översiktsplanen

Områden som är av nationell betydelse för en viss mark- och vattenanvändning kan av nationella myndigheter pekas ut som riksintressen enligt 3 kapitlet miljöbalken. Av översiktsplanen ska det framgå hur en kommun avser att tillgodose utpekade riksintressen.

Myndigheters utpekande av riksintressen enligt miljöbalkens 3 kapitel är att betrakta som anspråk. Det innebär kortfattat att det enskilda riksintressets status avgörs först vid en eventuell prövning om ändrad markanvändning. I samband med översiktsplaneprocessen har kommunen, i dialog med Länsstyrelsen, möjlighet att göra sin bedömning och precisering av riksintresseanspråkens avgränsning och innebörd.

Områden av riksintressen enligt miljöbalkens 4 kapitel, däribland samtliga Natura 2000-områden, är utpekade av riksdagen och angivna direkt i lagtexten.

Boverkets PBL kunskapsbank innehåller ett temaavsnitt om riksintressen. Temat innehåller en beskrivning av riksintressesystemet, om vilka olika roller inblandade myndigheter har samt hur riksintressena ska hanteras i den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen (PBL).

Boverkets webbkarta över riksintressen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Redovisning i karta

Riksintressen ska lämpligen redovisas på karta. Med hänsyn till översiktsplanens läsbarhet och efterföljande ärendehantering är det viktigt att riksintressenas geografiska läge i förhållande till planerad markanvändning tydligt framgår, antingen i själva plankartan eller i separata kartutdrag.

Riksintressen 3 kap. miljöbalken

I länet omfattas sjöarna Mälaren och Hjälmaren av riksintressen för yrkesfiske och längs Östersjökusten finns flera områden av riksintresse för yrkesfiske. Havs- och vattenmyndigheten pekar ut detta riksintresse.

I Södermanlands län finns 58 områden av riksintresse för kulturmiljövården. På Länsstyrelsens hemsida finns vägledande kunskapsunderlag för länets samtliga riksintressanta kulturmiljöer

Här redovisas också riksintressenas aktuella gränser på kartor. Det finns även en användbar rapport, ”Projekt om översyn av riksintressen”, som bland annat tar upp exempel på riksintressenas sårbarhet.

Kunskapsunderlag för länets samtliga riksintressanta kulturmiljöer Öppnas i nytt fönster.

Riksantikvarieämbetet som pekar ut riksintresse för kulturmiljövården har tagit fram en övergripande handbok.

Handbok  om kulturmiljövårdens riksintressen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I länet finns idag 79 områden av riksintresse för naturvård. Naturvårdsverket har ansvar för att lämna uppgifter/peka ut vilka områden som bedöms vara av riksintresse för naturvården. Områdesbeskrivningar och kartunderlag finns på verkets webbplats.

Naturvårdsverket har fattat beslut gällande tretton riksintresseområden i länet.

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har ansvar för att peka ut riksintresse för friluftslivet. Områdesbeskrivningar och kartunderlag finns på myndigheternas webbplatser.

Forsby i Vingåker är det enda område som är av riksintresse för värdefulla ämnen och material i vårt län. Riksintresset avser fyndigheter av kalksten. Information om riksintresset finns på Sveriges geologiska undersöknings (SGU) webbplats.

Energimyndigheten pekar ut riksintressen för energiproduktion och -distribution t.ex. riksintresse för vindbruk. Riksintresseområdena ska enligt miljöbalken skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Nyköping och Oxelösunds kommuner har i samråd med länsstyrelsen avgränsat utpekade riksintressen för vindbruk ytterligare i sina antagna översiktsplaner.

Delar av Brannäshalvön i Oxelösunds kommun har pekats ut som riksintressant för kraftvärme.

Information om samtliga dessa riksintressen, inklusive riksintresse för energidistribution rörande anläggningar för 400 kV inom Södermanlands län, finns på Energimyndighetens webbplats.

Området i Oxelösunds hamn (syd och norr) i Oxelösunds kommun, är utpekat som riksintresse för industriell produktion av Tillväxtverket. Information finns på Tillväxtverkets webbplats.

Trafikverket bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens anläggningar – vägar, järnvägar, luftfart och sjöfart. Verket har på sin webbplats allmän information om lagar och förhållningssätt vid planering samt beslut, kartor, preciseringar och handledningar för beslutade riksintressen. Här finns bland annat verkets preciseringsrapport för riksintresset Stockholm Skavsta Airport.

För att stärka och tydliggöra vattenförsörjningsintresset i samhällsplaneringen har Havs- och vattenmyndigheten pekat ut Sveriges viktigaste områden med anläggningar för vattenförsörjning.

I Södermanlands län har vattenverken i Hyndevad, Eskilstuna kommun, och Högåsen, Nyköpings kommun, pekats ut som riksintresse för vattenförsörjning. Information och beslut finns på myndighetens webbplats.

Områden av riksintresse för totalförsvaret är anläggningar som används av totalförsvaret och som ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nyttjandet. Aktuell information finns på Försvarsmaktens webbsida.

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet, i andra fall inte. I länet finns två områden som redovisas öppet:

  1. Askö skjutfält
  2. Härads skjutfält

Andra områden kan av sekretesskäl inte redovisas öppet - i länet finns fyra sådana områden. För vissa av de riksintressen som omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen 15 kapitlet 2§ redovisas ett influensområde – så kallat Ö-område (övrigt riksintresseområde). Där kan inte den specifika funktionen redovisas, men Ö-området illustrerar inom vilket område riksintresset kan påverkas av olika åtgärder. Inom influensområdena ska detaljplaner, bygglov och annat som rör den fysiska planeringen remitteras till Försvarsmakten på samråd. Influensområdena bör illustreras och beskrivas i översiktsplanen.

Inom kommunerna kan riksintresset framförallt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och vindkraftverk. Därför bör Försvarsmakten kontaktas i ett tidigt skede i plan- och bygglovärenden som berör dessa områden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20 meter utanför och högre än 45 meter inom sammanhållen bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt måste skickas på remiss till Försvarsmakten.

Område av betydelse för totalförsvaret 3:9 MB – Eskilstuna flygplats
Försvarsmakten har pekat ut ett influensområde för Eskilstuna flygplats, med särskilt behov av hinderfrihet, som berör Eskilstuna och Strängnäs kommuner.

Riksintressen 4 kap. miljöbalken

När det gäller riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken som berör länet - rörligt friluftsliv 4:2 MB, obruten kust 4:3 MB och kust- och skärgård 4:4 MB så är dessa oförändrade. Områden ska enligt plan- och bygglagen anges i översiktsplanen och det ska framgå hur kommunen avser att tillgodose riksintressena.

Information om riksintressen enligt 4 kap. miljöbalken och hantering av dessa vid planering finns i Boverkets kunskapsbank.

Mälaren med öar och strandområden är i sin helhet av riksintresse enligt 4:2 MB. Länsstyrelsen har i början av 2000-talet tagit fram två rapporter om riksintresset som underlag för kommunernas översiktsplanering:

Beskrivningar av nationallandskapets natur och kulturvärden i Södermanlands län Pdf, 3.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Mälarens stränder i Södermanlands län – fördjupad landskapsanalys Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Natura 2000 är EU:s nätverk av värdefulla naturområden och utgör riksintresse enligt 4 kap 8 § miljöbalken. Syftet med nätverket är att värna om naturtyper och arter som är av gemensamt intresse. Det innefattar alla områden som har förtecknats enligt 7 kap 27 § stycke 1 och 2, MB.

Alla typer av verksamheter och planer som, i sig själva eller i kombination med andra verksamheter, riskerar att ha betydande påverkan på dessa områden kräver tillstånd enligt 7 kap 28 a § MB och får inte genomföras utan att ett sådant tillstånd getts. Det gäller även verksamheter som ligger utanför Natura 2000-områden, men som ändå riskerar ge en betydande påverkan på miljön inom området. Tillstånd får inte ges till verksamheter och åtgärder som kan skada de livsmiljöer eller medföra störningar för de arter som avses att skyddas.

Då det ska göras en samlad bedömning av hur olika verksamheter tillsammans kan
påverka ett Natura 2000-område är det av stor vikt att det tidigt i planeringen görs bedömningar av vad den planerade markanvändningen kan komma att innebära för påverkan. I bevarandeplanen för respektive Natura 2000-område finns exempel på typer av verksamheter och åtgärder som kan ha en negativ påverkan på miljön i området.

I Södermanlands län finns 197 Natura 2000-områden fördelade mellan länets alla kommuner. De består av en eller flera olika naturtyper som till exempel naturbetesmarker, ekhagar, barrnaturskogar, ädellövskogar, sjöar, åar och olika marina miljöer. För varje Natura 2000-område finns en bevarandeplan som kan hämtas på Länsstyrelsens webbplats.

Kartor för länets Natura 2000-områden och naturtypernas utbredning i dessa finns att tillgå i Naturvårdsverkets kartverktyg - Skyddad Natur.

Gällande bevarandeplaner

Naturvårdsverkets information om Natura 2000 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets information om Natura 2000 i Sverige Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets kartverktyg - Skyddad Natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss