Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Planeringsunderlag för översiktsplanering

Översiktsplanen ska redovisa kommunens syn på pågående och framtida mark- och vattenanvändning i kommunen. Översiktsplanen är också ett viktigt dokument för att visa vilka värden och intressen som finns på en plats.

Underlag som inte redovisas i översiktsplanen riskerar att inte alls komma med i de framtida överväganden som görs i olika myndighetsbeslut. Därför är själva kartredovisningen viktig. I nästa steg kan läsaren gå vidare till andra källor och underlagsmaterial för att hitta fakta bakom kartans beteckningar.

Underlagsmaterial

Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter rättar och kompletterar sitt underlagsmaterial kontinuerligt och nya underlag bör därför införskaffas av kommunen inför varje aktualitetsförklaring. Här är några exempel på webbplatser med kunskapsunderlag att använda;

 • På Länsstyrelsens webbplats finns våra rapporter i PDF-format och här finns också värdebeskrivningar för länets riksintressen avseende kulturmiljö, naturvård och friluftsliv.
 • PBL kunskapsbanken finns på Boverkets webbplats och är ett viktigt verktyg för alla som använder plan- och bygglagen.
 • Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten. Informationen uppdateras dagligen och är sökbar för alla.
 • Klimatanpassningsportalen är ett stöd för arbetet med att anpassa samhället till klimatförändringar. Portalen är ett samarbete mellan fjorton myndigheter, och drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.
 • VISS (Vatten Informations System Sverige) är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten.
 • Statens Geotekniska Institut (SGI) har i ett regeringsuppdrag om harmonisering av statligt framställda planeringsunderlag avseende ras, skred och erosion tagit fram en vägledning om detta. Underlagen finns även åskådliggjorda i en kartvisningstjänst. Informationen är från geoteknisk synpunkt värdefull vid strategiska val av lämplig markanvändning. Underlagen och kartvisningstjänst finns på myndighetens webbplats.
 • Artportalen är en webbplats för den som vill öka efter och rapportera fynd av djur, växter och svampar i Sverige. Artportalen är ett viktigt verktyg i svensk naturvård baserad på folkets observationer ute i naturen.
 • I jordbruksverkets databas TUVA finns resultatet av ängs- och betesmarksinventeringen. Här kan man se var markerna finns och vilka speciella naturvärden och kulturlämningar som finns där.
 • I temaavsnittet om Social hållbarhet finns en vägledning till kunskapsunderlag för bedömning av sociala hållbarhet i kommunens fysiska planering

Geodata, kart- och söktjänster

Länsstyrelserna tillhandahåller många regionala planeringsunderlag i form av rapporter, vägledningar, geodata, karttjänster och webbsidor som kan vara av nytta vid översiktsplaneringen.

Många av länsstyrelsernas planeringsunderlag är tillgängliga i olika GIS-format. Det kan användas för att publicera kartor och göra enklare GIS-analyser.

På Geodataportalen kan man hitta och få tillgång till geodata från de olika parterna som är med i geodatasamverkan. Geodataportalen ger dig möjlighet att:

 • Söka och hitta geografiska datakällor
 • Titta på de data och kartor du hittat
 • Visa detaljer för alla upptäckta datakällor och information om hur du får tillgång till dem

Mer information om länsstyrelsernas geodata Öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsernas geodatakatalog Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Geodataportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Södermanlands läns publika webbkarta är ett verktyg för att titta på kartor och söka information. Här finns det bland annat information om olika inventeringar, skyddade områden och potentiellt förorenade områden. Länsstyrelsen publicerar nya kartskikt löpande i takt med att datamängderna tillgängliggörs som öppna data.

Sörmlandskartan - Publika webbkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer information om länsstyrelsernas karttjänster Öppnas i nytt fönster.

Planeringskatalogen är en webbaserad gemensam söktjänst för de statliga myndigheternas planeringsunderlag som är till nytta för dig som arbetar med fysisk samhällsplanering. Katalogen är en samlad ingång för att enkelt och effektivt hitta relevanta och aktuella planeringsunderlag i form av rapporter, vägledningar, geodata, karttjänster och webbsidor. Med planeringsunderlag avses främst kunskapsunderlag som belyser viktiga frågor att ta hänsyn till och hantera i översiktsplanering och detaljplanering.

Planeringskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss