Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Mellankommunal samordning i översiktsplanen

Enligt 2 kap. 3 § första stycket plan- och bygglagen ska hänsyn tas till mellankommunala och regionala förhållanden vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte bara ska ta hänsyn till förhållandena i angränsande kommuner utan också till behovet av samverkan och samarbete i ett bredare regionalt perspektiv.

Här är exempel på områdena som kan beröra mellankommunal samordning:

  • Infrastruktur, kollektivtrafik
  • Vattenplanering
  • Arbetsmarknad, tillväxt och näringsliv
  • Bostadsmarknad, bostadsförsörjning
  • Besöksnäring - Turism
  • Materialhantering och -försörjning
  • Energiproduktion och -försörjning, vindkraft
  • Riksintressen
  • Grön infrastruktur, biologisk mångfald

Det regionala perspektivet – att sätta in kommunen i ett större funktionellt sammanhang – är även avgörande för att kunna utveckla klimatsmarta strukturer för infrastruktur, vattenförsörjning samt arbets- och bostadsmarknad. Bygget av nya järnvägen Ostlänken respektive TGOJ-banans eventuella framtida användning för persontrafik och malmtransporter är exempel på frågor som rör flera av kommunerna i länet.

Det är angeläget att i översiktsplanen klarlägga vilka frågor, som behöver samordnas med andra kommuner, och redovisa hur kommunen förhåller sig till dessa.

Samråd med Region Sörmland

Region Sörmland ansvarar för tillväxtfrågorna i Södermanlands län. Sörmlandsstrategin är Sörmlands utgångspunkt och vägledning för det regionala utvecklingsarbetet. Strategin presenteras bara i digitalt format vilket ger strategin en interaktiv karaktär med möjlighet till exempelvis egna statistikurval och panorering i kartor. Formatet gör det också möjligt för strategin att vara ett levande och uppdaterat dokument med aktuell statistik, analyser och uppföljning.

Region Sörmland är vidare ansvarig för arbetet med länsplanen för transportinfrastruktur, ”länstransportplanen”, och för att samordna infrastrukturfrågor med länets kommuner.

Av översiktsplanen bör framgå hur kommunen förhåller sig till Sörmlandsstrategin och länstransportplanen.

Läs mer om regionala mål i temaavsnittet "Regional utveckling och infrastruktur i översiktsplanering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.".

Mer information:

Region Sörmland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sörmlandsstrategin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensamma planeringsunderlag för Mälarlänen

De gemensamma planeringsunderlagen som Södermanlands län delar med andra län runt Mälaren är de gemensamt framtagna rekommendationerna för byggande kring Mälaren med hänsyn till risken för översvämning samt det gemensamma förhållningssättet för hur reglerna bör tolkas vid utpekande av LIS-områden vid Mälaren. Se vidare i temaavsnitten ”Hälsa, säkerhet, risker för olyckor, klimatanpassning” samt ”Strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)”

Planeringsunderlag från till kommunen angränsande län

Kommuner har tillgång till samtliga länsstyrelsers planeringsunderlag via länens gemensamma planeringskatalog.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss