Teknisk försörjning och resurshushållning i översiktsplanen

Vid planläggning enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk bland annat lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering och elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt.

Översiktsplanen bör med hänvisning till 2 kapitlet 5§ plan- och bygglagen redovisa de långsiktiga, strukturpåverkande ambitionerna för samhällsservice, bredband och avfallshantering.

Bredband är liksom vägar och järnvägar långsiktiga och gränsöverskridande och därför behövs en tydlig inriktning också avseende IT-infrastruktur.

Mer att läsa om infrastruktur- och bredbandsutbyggnad inom ramen för översiktsplaneringen finns i den Sammanfattande redogörelsens temaavsnitt om Regional utveckling och infrastruktur

Som en del av regeringens energiöverenskommelse från 2016 fastställdes ett mål om 100% förnybar energiproduktion till 2040. En ökad elproduktion från förnybara energikällor är därför, enligt Energimyndigheten, ett nationellt intresse, som måste få tillgång till mark- och vattenområden.

Se även avsnitt rörande kraftsystem, etablering av elintensiv verksamhet och nya elproduktionsanläggningar under rubrik ”Elförsörjning” i temaavsnittet ”Regional utveckling och infrastruktur”.

I den sammanfattande redogörelsens temaavsnitt Vattenplanering har vi samlat aktuell information om vattenförsörjning i översiktsplaneringen.

Naturgrusfyndigheter är av stor vikt för vattenförsörjningen och en viktig del i natur- och kulturlandskapet. Samhällets behov av ballastmaterial måste i framtiden i större utsträckning tillgodoses av bergkross och återvunna material. Naturgrus ska endast användas till de ändamål där naturgrus är ett oundgängligt behov. För att detta ska vara möjligt är det nödvändigt att alla aktörer planerar för hur en övergång från naturgrus till återvunnet material och bergkross ska gå till.

Efterfrågan på bergkross kommer att öka i takt med att uttagen av naturgrus minskar. Användningen av schaktmassor och restprodukter från bygg- och rivningsverksamhet som ersättning för nybruten ballast är idag liten och bör kunna öka i framtiden. Dessa material finns redan tillgängliga i samhället till skillnad från material som bryts i täkter. En förutsättning för att utnyttja materialen är att de är fria från föroreningar. Om lämpliga områden för bergtäkter och anläggningar för mellanlagring av massor och restprodukter anges i de kommunala översiktsplanerna kan verksamheterna på ett tidigt stadium styras mot de lokaliseringar som är bäst lämpade.

Länsstyrelsen har tagit fram ett underlag för materialförsörjningsplanering bland annat med syfte att utgöra underlag för den kommunala översiktsplaneringen. Rapporten ”Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län”, rapport 2006:6 finns tillgänglig på länsstyrelsens webbplats.

Länsstyrelsen avser att under 2018 påbörja ett arbete med uppdatering av den nuvarande försörjningsplanen. Syftet är att ta hänsyn till ny information och kunskap kring arbetet med täkter och materialförekomster.

Underlag för materialförsörjningsplanering i Södermanlands län - rapport 2006:6 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Data kring t ex berggrunds- och jordartsförhållanden finns tillgängligt på Sveriges geologiska undersökning SGU:s webbplats.

Statens geotekniska institut, SGI, har som uppgift att stötta andra myndigheter, kommuner och länsstyrelser i hela landet för att förebygga uppkomsten av och följder av skred, ras och erosion. Mer information om dessa frågor finns i temaavsnittet Hälsa, säkerhet, risker för olyckor, kIimatanpassning.

SGU Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
SGI Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss