Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Lagstiftning av betydelse för översiktsplanering

Nedan anges dels några centrala lagrum enligt plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) som reglerar en översiktsplans syfte och innehåll.

Plan- och bygglagen, PBL

3 kap. Översiktsplan

(lydelse enligt de förändringar av 3 kapitlet PBL som trädde i kraft 1 april 2020)

1 §

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

2 §

Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska även ge vägledning för beslut om

 1. hur mark- och vattenområden ska användas, och
 2. hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

Planen är inte bindande.

3 §

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta. Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

4 §

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan ha en väsentlig betydelse för sådana beslut som avses i 2 § andra stycket. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken ska alltid redovisas. Av planen ska det även framgå hur kommunen anser att

 1. riksintressen ska tillgodoses,
 2. gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken ska följas, och
 3. förhållanden av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas

5 §

Av översiktsplanen ska även följande framgå

 1. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder,
 2. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,
 3. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
 4. kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra,
 5. om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt den gör det och skälen för avvikelsen, och
 6. sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner eller är av regional betydelse.

Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen.

6 §

Översiktsplanen ska utformas så att innebörden av den tydligt framgår.Planen får för en viss del av kommunen redovisas med en annan detaljeringsgrad än för kommunen i övrigt.

6 a § Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga konsekvenser.

6 b § Om en betydande miljöpåverkan kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket eller föreskrifter som regeringen har meddelat med stöd av 6 kap. 4 § miljöbalken, ska kommunen redovisa miljökonsekvenser i översiktsplanen på ett sätt som uppfyller kraven i 6 kap. 11, 12 och 16 §§ miljöbalken.

Om en betydande miljöpåverkan inte kan antas enligt det beslut som avses i 9 § andra stycket, ska kommunen i planen redovisa skälen för sin bedömning i den frågan.

Översyn av planens aktualitet

23 §

Kommunfullmäktige ska anta en planeringsstrategi senast 24 månader efter ett ordinarie val. I strategin ska fullmäktige

 1. ta ställning till dels ändrade planeringsförutsättningar av betydelse för översiktsplanens aktualitet, dels kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen, och
 2. bedöma i vilken utsträckning planen är aktuell i förhållande till kraven i 3 §, 4 § andra stycket 1 och 2 samt 5 §.

En planeringsstrategi kan ändras fram till nästa ordinarie val.

Kraven i första stycket gäller dock inte om fullmäktige i stället antar en ny översiktsplan inom den tid som anges där. Lag (2020:76).

Boverkets vägledning om planeringsstrategi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Miljöbalken - MB

3 kap. MB

Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden kopplat till riksintressen, opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden samt bevaringsvärd jordbruks- och skogsmark.

4 kap. MB

Särskilda bestämmelser för hushållning av mark och vatten för vissa av riksdagen utpekade områden i landet samt samtliga Natura 2000-områden. Områdena är i sin helhet av riksintresse.

5 kap. MB

Bestämmelser om miljökvalitetsnormer.

6 kap. MB

Krav på en strategisk miljöbedömning samt en miljökonsekvensbeskrivnings (MKB) innehåll.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss