Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Hantering av strandskydd och landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) i översiktsplanen

Vid hav, sjöar och vattendrag råder generellt strandskydd enligt miljöbalken. Strandskyddet omfattar land- och vattenområde intill 100 meter från strandlinjen på land och i vatten vid normalt medelvattenstånd.

Strandskyddsbestämmelserna finns i 7 kapitlet 13 - 18 §§ miljöbalken (MB). Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och att bevara goda livsmiljöer på land och i vatten för växt- och djurlivet. Om det finns särskilda skäl får kommunen bevilja dispens från bestämmelserna.

Länsstyrelsen granskar och kan överpröva kommunernas beslut. Länsstyrelsen beslutar om dispens från strandskyddet inom Natura 2000-områden, naturreservat med flera skyddade områden.

Det är lämpligt att det av översiktsplanen framgår i vilka områden strandskyddet bör upphävas när detaljplaner antas för att tätorter ska kunna växa välplanerat. Våra tätorter tillhör samhällets värdefullaste investeringar. De måste utnyttjas väl och
kunna växa efter behov. ”Välplanerat” innebär en god hushållning med markarealerna och en väl sammanhållen bebyggelse, som ger goda funktionella samband inom orten, tar till vara ortens tekniska infrastruktur och förstärker underlaget för en välfungerande kollektivtrafik. Kravet på en väl sammanhållen bebyggelse innebär bl.a. att staden, stadsdelen eller orten måste kunna växa både mot stränderna och inåt från stränderna. Strandskyddsområden med särskilt värdefull natur kan inte komma i fråga för bebyggelse.

I strandområden som får bebyggas ska byggnadskvarteren utnyttjas väl. Där det finns en efterfrågan är därför tätare bebyggelse i två eller tre våningar att föredra framför glest liggande villor på stora tomter. Exploateringar planeras så att så många som
möjligt får glädje av den, de boende såväl som besökare i allmänhet. Fri passage för allmänheten mellan strandlinjen och bebyggelse ska säkerställas vid beslut att upphäva strandskydd i detaljplan. Ju närmare strandlinjen de nya byggnadskvarteren planeras, desto tydligare för alla måste det vara att det strandområde som lämnas obebyggt är avsett för allmänheten. Exploatören ser till att gränserna mellan det privata och det offentliga blir klart synliga för allmänheten. Ortens huvudman för allmänna platser vårdar strandparker och underhåller strandvägar med t.ex. sittbänkar och belysning.

Kommunen har möjlighet att i översiktsplanen peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS-områden. Syftet med bestämmelsen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden, som har god tillgång på strandområden och där viss bebyggelse kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.

Översiktsplanen kan alltså användas för att visa områden där vissa lättnader i strandskyddet ska gälla. Detta förutsätter att en kartläggning av kommunens strandområden görs, som visar vilken betydelse olika områden har för strandskyddets syften och att syftena tillgodoses långsiktigt i kommunen.

Länsstyrelserna kring Mälaren har ut ifrån gällande lagstiftning och förarbeten gjort en tolkning av vad LIS kring Mälaren kan innebära och utifrån denna tolkning tagit fram ett gemensamt förhållningssätt.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid Mälaren – ett gemensamt förhållningssätt för länsstyrelserna runt Mälaren Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen har möjlighet att i enskilda fall upphäva strandskyddet vid små sjöar och mindre vattendrag om dessa saknar eller har liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. Den nya bestämmelsen kan tillämpas för sjöar vars vattenyta har en storlek som uppgår till högst ca en hektar eller för vattendrag med en bredd på omkring två meter eller smalare. Länsstyrelsen har i normalfallet inte möjlighet att upphäva strandskyddet i sin helhet om det finns möjlighet till fri passage (7 kap. 18f §). Detta innebär att strandskyddet normalt inte kan upphävas i sin helhet, men att strandskyddszonen kan begränsas till att omfatta 15-30 meter från vattendragen istället för 100 meter.

En begäran om upphävande av strandskyddet lämnas in till Länsstyrelsen som prövar om förutsättningar finns för att upphäva skyddet. Mer information och vägledning finns på Naturvårdsverkets webbplats.

Strandskydd vid småsjöar och vattendrag – Naturvårdsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan om upphävande av strandskydd vid små sjöar och vattendrag Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Länsstyrelsen får besluta att utvidga det generella strandskyddsområdet till högst 300 meter från strandlinjen om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften.

Vid obebyggda delar av Östersjöns stränder är strandskyddsområdet utvidgat till 300 meter. Vid obebyggda delar av Mälarens stränder i Eskilstuna kommun samt vid obebyggda delar av sjön Båven är strandskyddsområdet utvidgat till 300 meter.

Information om utvidgat strandskydd i Södermanlands län samt kartor finns på Länsstyrelsens webbplats.

04FS 2012:2 Eskilstuna kommun Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

04FS 2012:5 Trosa kommun Pdf, 6.4 MB, öppnas i nytt fönster.

04FS 2012:9 Nyköpings kommun Pdf, 13.2 MB, öppnas i nytt fönster.

04FS 2012:12 Oxelösunds kommun Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

04FS 2013:6 Båven Pdf, 3.6 MB, öppnas i nytt fönster.

04FS 2020:9 Strängnäs kommun Pdf, 135.1 kB.

Utvidgat strandskydd Strängnäs- karta  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvidgat strandskydd - karta hela länet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss