Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Allmänt om översiktsplan

Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. Detta krav ligger till grund för plan- och bygglagens ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Kommunen är huvudman för planeringen i samråd med staten.

Kartredovisning av mark- och vattenanvändning

Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grnddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta. Om behov finns av mer detaljerad information kan med fördel även kartor i annan skala användas. Hur detaljerad och specificerad redovisningen ska vara avgör kommunen själv.

Boverket har tagit fram ett förslag till hur översiktsplanen kan byggas upp, framför allt när det gäller vilka begrepp som är lämpliga att använda såväl i text som på karta. Avsikten är att modellen ska vara så flexibel att den går att använda för alla kommuntyper och nivåer på den översiktliga planeringen. Läs mer på PBL kunskapsbanken

PBL kunskapsbanken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Boverkets ÖP-modell Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital översiktsplan

Att upprätta helt digitala översiktsplaner blir allt vanligare. Ett av syftena är att planen lättare kan hållas aktuell. Länsstyrelsen anser i sammanhanget att det är viktigt att det tydligt framgår vad kommunfullmäktige har beslutat att anta. Det måste, för allmänheten och de myndigheter som ska ta hänsyn till översiktsplanen i sina beslut, enkelt gå att få fram den version av översiktsplanen och de ställningstaganden fullmäktiges avsåg i sitt beslut.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss